213

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. mája 2000

o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 1 písm. c) a d) a § 27 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Chránené nerasty a chránené skameneliny

(1) Chránené nerasty sú

a) nálezy nerastov nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli nerasty prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti A (ďalej len „typový nerast“),

b) nerasty predstavujúce prírodné prvky alebo chemické zlúčeniny zväčša s kryštálovou štruktúrou, ktoré vznikli v dôsledku geologických procesov na území Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 časti B,

c) meteority nájdené na území Slovenskej republiky.

(2) Chránené skameneliny sú

a) nálezy skamenelín nájdené na území Slovenskej republiky, podľa ktorých boli skameneliny prvýkrát opísané pre vedu a ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 (ďalej len „typová skamenelina“),

b) skameneliny dostatočne zachované na ich spoľahlivé určenie, ktoré sú zvyškami fosílnych živočíchov a rastlín, ich odtlačkov alebo stôp ich činnosti z územia Slovenskej republiky a ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.

§ 2

Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín

(1) Ochrana chránených nerastov a chránených skamenelín zahŕňa

a) zachovanie mineralogicky najcennejších nerastov a paleontologicky najcennejších skamenelín bez zmeny na mieste ich prirodzeného nálezu, ak im nehrozí poškodenie alebo zničenie v dôsledku prírodných vplyvov alebo ľudskej činnosti, odcudzenie, alebo ak nie je ohrozený plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,

b) ochranu miesta prirodzeného nálezu,

c) ich odber z miesta prirodzeného nálezu oddelením od pôvodného horninového alebo minerálového prostredia na účel ich identifikácie alebo vedeckého skúmania s následným uložením v zbierkach takým spôsobom, aby sa nepoškodili,

d) ich ochranu ako predmetov múzejnej hodnoty vrátane zabezpečenia trvalej odbornej starostlivosti o ne,

e) ich trvalé zachovanie v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky,

f) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi.1)

(2) Ak hrozí poškodenie chránených nerastov alebo chránených skamenelín ich odberom z miesta prirodzeného nálezu, zabezpečuje sa ochrana tohto miesta najmä vyhlásením územnej ochrany2) alebo výkupom pozemku.3)

(3) Odobratým chráneným nerastom a chráneným skamenelinám uloženým v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach sa zabezpečuje trvalá odborná starostlivosť, ktorou sa rozumie uloženie chránených nerastov a chránených skamenelín v priestoroch bez škodlivých chemických a mechanických vplyvov, ich zabezpečenie pred odcudzením a ich nezameniteľné označenie; za nezameniteľné označenie sa považuje uvedenie najmä názvu chráneného druhu, miesta prirodzeného nálezu, roku nálezu alebo odobratia vzorky a pridelenie evidenčného čísla. Na ochranu chránených nerastov a chránených skamenelín ako predmetov múzejnej hodnoty uložených v múzejných zbierkach sa vzťahujú osobitné predpisy.4)

(4) Trvalé zachovanie chránených nerastov a chránených skamenelín v jednotlivých vzorkách alebo v zbierkach na území Slovenskej republiky sa nevzťahuje na výmenu zbierok múzeí a vedeckých pracovísk, ak nejde o typové nerasty a typové skameneliny.

(5) Chránené nerasty uvedené v prílohe č. 1 časti B možno

a) zbierať5) na účely ich spracúvania a obchodovania s nimi,

b) spracúvať,5)

c) obchodovať s nimi,5)

len ak ide preukázateľne o ich hromadný výskyt na mieste ich prirodzeného nálezu a ak sú v zbierkach štátnych múzeí s prírodovedným zameraním.

(6) Spracúvaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie výroba úžitkových, ozdobných a umeleckých predmetov z chránených nerastov a chránených skamenelín.

(7) Obchodovaním sa na účely tejto vyhlášky rozumie akýkoľvek prevod vlastníctva chránených nerastov a chránených skamenelín, ako aj akákoľvek zmena ich držiteľa v dôsledku nájmu, pôžičky, výpožičky alebo úschovy okrem nadobúdania zbierkových predmetov múzeami podľa osobitných predpisov,4) vysokými školami s prírodovedným zameraním, Slovenskou akadémiou vied a ďalšími vedeckými pracoviskami, ktoré vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť v geologických vedách (mineralógii a paleontológii).

(8) Potvrdenie o oznámení nálezu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4 (ďalej len „potvrdenie“), je dokladom potvrdzujúcim oznámenie nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín na mieste ich prirodzeného nálezu, ako aj nálezu chránených nerastov a chránených skamenelín odobratých z miesta prirodzeného nálezu po ich identifikácii. Potvrdenie je verejná listina. Pri každej zmene držiteľa chránených nerastov a chránených skamenelín sa originál potvrdenia odovzdáva novému držiteľovi. Ak ide o trvalý vývoz chránených nerastov a chránených skamenelín, originál potvrdenia sa odovzdáva Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 3

Odber chránených nerastov a chránených skamenelín

(1) Odber takého množstva vzoriek chránených nerastov a vzoriek chránených skamenelín z miesta prirodzeného nálezu, pri ktorom sa nepoškodí podstata chránených nerastov a chránených skamenelín, možno uskutočniť, ak

a) nie je možné zabezpečiť ich ochranu pred poškodením alebo zničením v dôsledku prírodných vplyvov a ľudskej činnosti alebo pred odcudzením,

b) by prerušenie prác, pri ktorých došlo k nálezu, ohrozilo plynulý chod prevádzkovej činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,6)

c) odber je potrebný na účel ich identifikácie a vedeckého skúmania.

(2) Odobraté chránené nerasty a chránené skameneliny označené podľa § 2 ods. 3 sa prednostne uložia v zbierkach tých štátnych múzeí s prírodovedným zameraním,7) do ktorých podľa ich významu patria a ktoré majú na ich ochranu vytvorené najlepšie podmienky; typové skameneliny sa uložia v zbierkach Slovenského národného múzea.

§ 4

Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín

(1) Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín vyjadruje ich vedeckú, kultúrnu a národnú hodnotu, ktorá sa určuje s prihliadnutím na vzácnosť ich výskytu.

(2) Spoločenské ohodnocovanie chránených nerastov a chránených skamenelín sa uplatňuje najmä pri

a) posudzovaní závažnosti konania spočívajúceho v ich poškodení, zničení alebo v inom nepovolenom nakladaní s nimi1) a pri vyčíslení vzniknutej škody,8)

b) vypracúvaní znaleckých posudkov,9)

c) určovaní nálezného.10)

§ 5

Spoločenská hodnota chránených nerastov a chránených skamenelín

(1) Spoločenská hodnota chránených nerastov je uvedená v prílohe č. 1 časti B; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na rozmer nálezu a vývoj vzorky (morfológiu a formu kryštálov).

(2) Spoločenská hodnota chránených skamenelín je uvedená v prílohe č. 3; pri určovaní tejto hodnoty sa prihliada najmä na vzácnosť nálezu a stav zachovania vzorky.

(3) V závislosti od vzácnosti výskytu nálezu a významu miesta nálezu na území Slovenskej republiky možno spoločenskú hodnotu chránených nerastov určenú podľa prílohy č. 1 časti B a spoločenskú hodnotu chránených skamenelín určenú podľa prílohy č. 3 zvýšiť až o 400 % hornej hranice.

(4) Spoločenská hodnota typových nerastov, meteoritov nájdených na území Slovenskej republiky a typových skamenelín sa určuje znaleckým posudkom;9) pri jej určovaní sa prihliada na skutočnosti uvedené v odseku 3.


§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1986 Zb. o chránených druhoch nerastov.

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 213/2000 Z. z.

ČASŤ A

TYPOVÉ NERASTY

Názov

euchroit

evansit

hauerit

hodrušit

kornelit

libethenit

mrázekit

romboklas

schafarzikit

szomolnokit

tetradymit

vashegyit

ČASŤ B

CHRÁNENÉ NERASTY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

NázovVymedzenieEuro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
akantit kryštál nad 7 mm 66,38 –132,77
achát prírodný alebo nabrúsený nad 25 cm2 36,51 – 59,74
ametyst kryštál nad 8 cm 39,83 – 66,38
ametyst holubníkovitýkryštál nad 5 cm 53,11 – 99,58
antimón zrnitý agregát nad 12 cm233,19 – 66,38
antimonit kryštál nad 8 cm 89,62 – 165,96
antlerit agregát kryštálov nad 10 cm226,55 – 49,79
apjohnit agregát kryštálov nad 5 cm2 39,83 – 66,38
aragonit kryštál nad 15 cm
formy aragonitovej výplne v jaskyniach a priepastiach
33,19 – 165,96
33,19 – 497,90
arzenolit agregát kryštálov nad 5 cm2 36,51 – 66,38
baryt kryštál nad 5 cm 29,87 – 49,79
botryogén agregát kryštálov nad 5 cm253,11 – 99,58
camerolait agregát kryštálov nad 6 cm2 33,19 – 66,38
celestín kryštál nad 1 cm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
43,15 – 82,98
claudetit agregát kryštálov nad 5 cm2 46,47 – 99,58
devillín kryštál nad 7 mm,
agregát kryštálov nad 10 cm2
33,19 – 66,38
diaspor agregát kryštálov nad 15 cm229,87 – 66,38
euchroit kryštál nad 2 cm,
agregát kryštálov nad 8 cm2
73,02 – 146,05
evansit nátekový agregát nad 20 cm2 49,79 – 99,58
evenkit agregát kryštálov nad 10 cm243,15 – 86,30
F-zunyit zrnitý agregát nad 25 cm226,55 – 66,38
galenit kryštál nad 5 cm 33,19 – 199,16
hauerit kryštál nad 5 mm 49,79 – 99,58
hodrušit kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
56,42 – 99,58
chalcedón náteky nad 50 cm226,55 – 116,17
chalkofylit agregát kryštálov nad 8 cm2
alebo kryštál nad 0,5 cm
39,83 – 79,66
chalkopyrit kryštál nad 4 cm 49,79 – 99,58
idrialit (idrialín)agregát kryštálov nad 10 cm233,19 – 66,38
kalcit kryštál nad 15 cm
sintrové formy v jaskyniach a priepastiach
26,55 – 66,38
26,55 – 331,93
kermezit kryštál nad 5 cm,
agregát kryštálov nad 50 cm2
33,19 – 298,74
kornelit* 33,19 – 66,38
kremeň holubníkovitý kryštál nad 12 cm 59,74 – 116,17
krištáľ kryštál nad 10 cm 33,19 – 66,38
krištáľ holubníkovitý kryštál nad 6 cm,
agregát kryštálov nad 60 cm2
33,19 – 199,16
langit kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 20 cm2
26,55 – 66,38
libethenit kryštál nad 7 mm 53,11 – 99,58
meď agregát kryštálov a plieškov nad 20 cm246,47 – 66,38
mrázekit kryštál nad 3 mm,
agregát kryštálov nad 4 cm2
66,38 – 132,77
opál drahý hniezda nad 10 cm266,38 – 531,10
polybázit kryštál nad 1 cm 49,79 – 99,58
posnjakit agregát kryštálov nad 8 cm226,55 – 53,11
pseudomalachit kôry, náteky nad 15 cm229,87 – 66,38
pyrargyrit kryštál nad 1 cm 59,74 – 119,49
pyrit kryštál nad 10 cm 33,19 – 66,38
romboklas* 46,47 – 92,94
rumelka kryštál nad 8 mm 39,83 – 79,66
rutil kryštál nad 5 cm 26,55 – 53,11
sfalerit kryštál nad 5 cm 26,55 – 99,58
schafarzikit* 66,38 – 99,58
skinnerit kryštál nad 1 cm 43,15 – 82,98
stefanit kryštál nad 1 cm 66,38 – 132,77
strašimirit agregát kryštálov nad 15 cm226,55 – 53,11
striebro agregát kryštálov,
drôtikov a plieškov nad 10 cm2
99,58 – 199,16
szomolnokit* 33,19 – 66,38
tetradymit kryštál nad 5 mm 46,47 – 92,94
tetraedrit kryštál nad 2 cm 33,19 – 66,38
valentinit kryštál nad 2 cm,
agregát kryštálov nad 10 cm2
59,74 – 119,49
vashegyit zrnitý agregát nad 10 cm246,47 – 92,94
voltait kryštál nad 5 mm,
agregát kryštálov nad 5 cm2
69,70 – 139,41
záhnedakryštál nad 15 cm 66,38 – 132,77
zlato, elektrum agregát kryštálov,
drôtikov a plieškov nad 5 cm2
165,96 – 497,90

Poznámky:

1. Pojem nerast je rovnocenný s pojmom minerál.

2. Kryštál je geometricky ohraničené prírodné teleso bez mechanického poškodenia.

3. Agregát kryštálov je zhluk viacerých kryštálov toho istého minerálu vytvárajúci priestorový tvar.

4. Zrnitý agregát je zoskupenie zŕn nerastu vytvárajúce priestorový tvar.

5. Nátekový agregát je priestorový tvar bez zjavných znakov kryštálov.

6. Každý nález nerastov označených v tejto prílohe znakom * sa považuje za chránený nerast.

7. Plošné vymedzenie v cm2 je dané ohraničením vzorky v priemete do roviny.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 213/2000 Z. z.

TYPOVÉ SKAMENELINY

Kmeň: PROTOZOA

Trieda: RHIZOPODA

Rad: FORAMINIFERA

1. Aeolisaccus tintinniformis Mišík, 1971

2. Agathammina multispira Salaj – Borza – Samuel, 1983

3. Agathammina parafusiformis Salaj – Borza – Samuel, 1983

4. Ammobaculites alveolatus Salaj – Borza – Samuel, 1983

5. Ammobaculites hoheneggeri Salaj – Borza – Samuel, 1983

6. Amphorella bicamerata bicamerata Borza – Samuel, 1977

7. Amphorella bicamerata intermedia Borza – Samuel, 1977

8. Amphorella bicamerata minuta Borza – Samuel, 1977

9. Amphorella bilongicamerata bilongicamerata Borza – Samuel, 1977

10. Amphorella lageniformis Borza – Samuel, 1977

11. Amphorella subsphaerica Borza – Samuel, 1977

12. Angulodiscus glomospirelloides Salaj – Borza – Samuel, 1983

13. Angulodiscus pokornyi Salaj, 1967

14. Arenobulimina gerochi Samuel – Salaj, 1962

15. Arenoturrispirillina concavata Samuel – Salaj, 1962

16. Arenovidalina hybensis Salaj – Biely – Bystrický, 1967

17. Aulotortus broennimanni Salaj, 1967

18. Austrocolomia primitiva Salaj – Borza – Samuel, 1983

19. Bispiranella ovata Samuel – Borza, 1981

20. Bispiranella subcarinata Samuel – Salaj – Borza, 1981

21. Bathysiphon microrhaphidus Samuel, 1977

22. Bullopora multicamerata Scheibner, 1968

23. Calcisacculus piriformis Brestenská, 1977

24. Calcisacculus amphoraeformis Brestenská,1977

25. Cribrostomoides columbiensis moravica Cicha – Zapletalová, 1963

26. Cucurbita infundibuliforme Jablonský, 1973

27. Cyclammina karpatica Cicha – Zapletalová, 1963

28. Cyclammina zemplinica Cicha – Zapletalová, 1963

29. Discorbis ornatus Samuel, 1962

30. Earlandinita elongata Salaj, 1967

31. Earlandinita grandis Salaj, 1974

32. Earlandinita ladinica Salaj, 1978

33. Earlandinita oberhauseri Salaj, 1967

34. Earlandinita soussi Salaj, 1978

35. Elphidium samueli Zlinská, 1993

36. Endothyra elegans Salaj – Borza – Samuel, 1983

37. Endothyranella bicamerata Salaj, 1967

38. Endothyranella pentacamerata Salaj, 1967

39. Endothyranella robusta Salaj, 1974

40. Endothyranella tricamerata Salaj, 1967

41. Fissurina carpathica Samuel, 1975

42. Gaudryina inflata Jendrejáková, 1968

43. Glabratella hronica Samuel, 1975

44. Globigerina baconica Samuel, 1972

45. Globigerina bolivariana pannonica Samuel, 1972

46. Globigerina linaperta transdanubica Samuel, 1972

47. Globigerina praeglobigerinoides Kantorová, 1977

48. Globigerinatheca globosa Samuel, 1981

49. Globorotalia hungarica Samuel, 1972

50. Globorotalia irregularis Samuel, 1981

51. Globorotalia pseudospinulosa Samuel, 1972

52. Globotruncana biconvexa biconvexa Samuel – Salaj, 1962

53. Globotruncana biconvexa gigantea Samuel – Salaj, 1962

54. Globotruncana carpathica Scheibnerová, 1963

55. Globotruncana sigmoconcavata Scheibnerová, 1963

56. Globotruncana turonica Samuel – Salaj, 1962

57. Glomospira inconstans Michalík – Jendrejáková – Borza, 1979

58. Glomospira inflata Michalík – Jendrejáková – Borza, 1979

59. Glomospirella biedai Samuel, 1977

60. Glomospirella fatrica Michalík – Jendrejáková – Borza, 1979

61. Glomospirella minima Michalík – Jendrejáková – Borza, 1979

62. Glomospirella paucispira Michalík – Jendrejáková – Borza, 1979

63. Gyroidinella carpathica Samuel – Köhler, 1979

64. Haddonia praeheissigi Samuel – Köhler – Borza, 1977

65. Haplophragmium maamouri Salaj, 1978

66. Haplophragmoides ovalis Jendrejáková, 1963

67. Hyperammina rara Samuel, 1977

68. Involutina muranica Jendrejáková, 1972

69. Labyrinthina falsomirabilis Salaj – Borza – Samuel, 1983

70. Lituotuba carpathica Salaj – Borza – Samuel, 1983

71. Meandrospira deformata Salaj, 1967

72. Meandrospiranella samueli Salaj, 1967

73. Meandrospiranella irregularis Salaj, 1967

74. Miliola andrusovi Samuel – Köhler – Borza, 1977

75. Miniacina multiformis Scheibner, 1968

76. Multiseptida arcata Salaj – Borza – Samuel, 1983

77. Multiseptida elongata Salaj – Borza – Samuel, 1983

78. Nodobacularia cylindriformis Salaj – Borza – Samuel, 1983

79. Nodosaria trifonovae Salaj – Borza – Samuel, 1983

80. Nummulites anomalus lopuchovensis Vaňová, 1977

81. Nummulites garnieri sturi Vaňová, 1972

82. Nummulites subplanatus mehesi Vaňová, 1972

83. Nummulites subtilis maior Kecskeméti, 1972

84. Nummulites subtilis subtilis Vaňová, 1972

85. Ophthalmipora falsoexiguum Salaj – Borza – Samuel, 1983

86. Orbitoides apiculata plana Köhler, 1962

87. Orbitoides gensacicus praevius Köhler, 1962

88. Paraophthalmidium carpaticum Samuel – Borza, 1981

89. Paratintinnina tintiniformis Borza – Samuel, 1977

90. Paratintinnina tulipaformis Borza – Samuel, 1977

91. Permodiscus praecommunis Salaj – Borza – Samuel, 1983

92. Permodiscus praeimpressus Salaj – Borza – Samuel, 1983

93. Permodiscus praetenuis Salaj – Borza – Samuel, 1983

94. Pilammina grandis Salaj, 1967

95. Pilammina kuthani Salaj, 1967

96. Pilamminella falsofriedli Salaj – Borza – Samuel, 1983

97. Planiinvoluta irregularis Salaj – Borza – Samuel, 1983

98. Planiinvoluta regularis Salaj – Borza – Samuel, 1983

99. Planomalina puchovensis Scheibnerová, 1963

100. Planorbulina uva Scheibner, 1968

101. Praeglobotruncana hagni Scheibnerová, 1962

102. Praeglobotruncana klausi Scheibnerová, 1963

103. Praeglobotruncana oraviensis Scheibnerová, 1960

104. Praeglobotruncana oraviensis trigona Scheibnerová, 1960

105. Pseudocucurbita campanulaformis Borza – Samuel, 1978

106. Pseudocucurbita fusani Borza – Samuel, 1978

107. Pseudocucurbita globosa Borza – Samuel, 1978

108. Pseudocucurbita subglobosa Borza – Samuel, 1978

109. Pseudonodosaria gemerica Salaj – Borza – Samuel, 1983

110. Pseudonodosaria gombaseki Salaj – Borza – Samuel, 1983

111. Rakusia oberhauseri Salaj, 1967

112. Rakusia ploechingeri Salaj – Borza – Samuel, 1983

113. Rectoseptaglomospiranella memmii Salaj, 1978

114. Reophax pseudoscalaria Samuel, 1977

115. Rotalipora bicarinata Samuel – Salaj, 1962

116. Sigmoilina excentrica Salaj – Borza – Samuel, 1983

117. Sigmoilina multicarinata Salaj – Borza – Samuel, 1983

118. Spiriamphorella carpathica carpathica Borza – Samuel, 1977

119. Spiriamphorella carpathica gemerica Borza – Samuel, 1977

120. Spiriamphorella irregularis Borza – Samuel, 1977

121. Spiriamphorella ovata Borza – Samuel, 1977

122. Spiriamphorella rectilineata districta Borza – Samuel, 1977

123. Spiriamphorella rectilineata rectilineata Borza – Samuel, 1977

124. Spiroplectammina spiralis Salaj – Borza – Samuel, 1983

125. Stensioeina pokornyi Scheibnerová, 1963

126. Textularia gramen maxima Cicha – Zapletalová, 1965

127. Textularia laevigata aplanata Cicha – Zapletalová, 1965

128. Turborotalia (Acarinina) alteconica Samuel, 1972

129. Turborotalia (Acarinina) istropolitana Samuel, 1972

130. Turborotalia (Acarinina) vicespinuloinflata Samuel, 1972

131. Urnulinella andrusovi Borza – Samuel, 1977

132. Valvulina azzouzii Salaj, 1978

133. Vsevolodia czechoviczi Kantorová, 1975

134. Vsevolodia czechoviczi plicata Kantorová, 1975

Podtrieda: RADIOLARIA

135. Acaeniotyle diaphorogona variata Ožvoldová, 1979

136. Acotripus sphericus Ožvoldová, 1988

137. Angulobracchia biordinale Ožvoldová, 1984

138. Anthocorys podbielensis Ožvoldová, 1979

139. Cinguloturris carpatica Dumitrica, 1982

140. Crucella contorta Ožvoldová, 1984

141. Crucella imbricata Ožvoldová, 1979

142. Crucella zealis Ožvoldová, 1979

143. Dictiomitra pinna Ožvoldová, 1975

144. Dictyastrum crassum Ožvoldová, 1979

145. Emiluvia ordinaria Ožvoldová, 1984

146. Heitzeria spinosa Ožvoldová, 1975

147. Higumastra coronarica Ožvoldová, 1984

148. Lithocampe ruesti Ožvoldová, 1975

149. Lithostrobus brevicostatus Ožvoldová, 1975

150. Pseudocrucella procera Ožvoldová, 1984

151. Spinosicapsa ceblienica Ožvoldová, 1975

152. Staurolonche grandipora Ožvoldová, 1975

153. Staurosphaera tympanica Ožvoldová, 1979

Trieda: CILIATA

154. Chitinoidella colomi Borza, 1966

155. Chitinoidella dobeni Borza, 1966

156. Chitinoidella slovenica Borza, 1964

157. Chitinoidella tithonica Borza, 1969

158. Parachitinoidella ornata Borza, 1979

159. Praecalpionellopsis gemeriensis Borza, 1971

160. Praecolomiella boneti Borza, 1979

161. Praecolomiella trejoi Borza, 1979

162. Praetintinopsella andrusovi Borza,1969

163. Sturiella oblonga Borza, 1981

164. Tintinnopsella remanei Borza, 1969

Trieda: FLAGELLATA

165. Cadosina gigantea Borza, 1969

166. Cadosina minuta Borza, 1980

167. Cadosina nagyi Borza, 1969

168. Cadosina oraviensis Borza, 1969

169. Cadosina pieniniensis Borza, 1969

170. Cadosina spinosa Borza, 1972

171. Cadosina undosa Borza, 1972

172. Cadosina vogleri Borza, 1969

173. Cadosinopsis nowaki Borza, 1984

174. Palinosphaera brezovica Borza, 1972

175. Pithonella multicava Borza, 1972

176. Colomisphaera conferta Řehanek, 1985

177. Stomiosphaera carpathica Borza, 1964

178. Stomiosphaera malmica Borza, 1964

179. Stomiosphaera pulla Borza, 1964

180. Stomiosphaera wanneri Borza, 1969

Kmeň: COELENTERATA

181. Astraeopora (Palastraeopora) carpathica Kühn, 1973

182. Astrocaenia intermedia Alloiteau, 1949

183. Cenomanosmilia bojnicensis Alloiteau, 1949

184. Circophyllia costata Alloiteau, 1949

185. Coelosmilia carpathica Kühn, 1930

186. Craspedophyllia jablonicae Kolosváry, 1966

187. Cretastrea andrusovi Kühn, 1930

188. Flabellum senesi Kopek, 1952

189. Margarosmilia asymetrica Kolosváry, 1966

190. Margarosmilia carpatica Kolosváry, 1958

191. Myriophyllia smolenicae Kolosváry, 1966

192. Oppelismilia dedinhyensis Kolosváry, 1966

193. Pattalophyllia conica Alloiteau, 1949

194. Placosmilia bojnicensis Alloiteau, 1949

195. Procyclolites podhradiensis Kolosváry, 1967

196. Siderofungia andrusovi Alloiteau, 1949

197. Siderofungia bojnicensis Alloiteau, 1949

198. Stylosmilia carpathica Kühn, 1937

199. Thamnasteria smithiformis Kolosváry, 1963

Kmeň: ANNELIDA

200. Propomatoceras slavicus Ziegler – Michalík, 1980

201. Spiraserpula mikesia Ziegler – Michalík, 1980

Kmeň: BRYOZOA

202. Alternifenestella kazmerii Zágoršek,1993

203. Calpensia hexagona Zágoršek, 1994

204. Cavernella morozovae Zágoršek, 1993

205. Dyscritella anisica Zágoršek, 1993

206. Exidmonea crisiiforma Zágoršek, 1992

207. Hippomenella bragai Zágoršek, 1994

208. Chaperia spinella Zágoršek, 1994

209. Nematifera susannae Zágoršek, 1992

210. Perigastrella granulata Zágoršek, 1994

211. Shulgapora hungarica Zágoršek, 1993

212. Vysokella acanthostylica Zágoršek, 1993

213. Vysokella glabra Zágoršek, 1993

Kmeň: BRACHIOPODA

214. Antiptychina puchoviensis Pevný, 1969

215. Apertirhynchella triplex Siblík, 1986

216. Austriellula undosa Siblík, 1982

217. Caucasorhynchia altaplecta acuticostata Siblík, 1971

218. Caucasorhynchia elegans consobrina Siblík, 1986

219. Caucasorhynchia elegans elegans Siblík, 1986

220. Cirpa langi carpathica Siblík, 1965

221. Cirpa slovenica Siblík, 1967

222. Costirhynchopsis variata glabra Siblík, 1986

223. Costirhynchopsis variata variata Siblík, 1986

224. Crania badensis Michalík – Zágoršek, 1986

225. Gemerithyris copiosa copiosa Siblík, 1990

226. Gemerithyris copiosa inflata Siblík, 1990

227. Gemerithyris hungarica globosa Siblík, 1977

228. Norella obesa Siblík, 1986

229. Pseudogibbirhynchia globosa Siblík, 1967

230. Rhaetina concinna Siblík, 1990

231. Rhaetina hybensis Michalík, 1975

232. Schwagerispira bystrickyi Siblík, 1990

233. Slovenirhynchia maninensis Siblík, 1967

234. Spiriferina parvula Siblík, 1981

235. Spiriferina slovenica Siblík, 1965

236. Stolzenburgiella baloghi Siblík, 1981

237. Sulcatothyris rotunda Siblík, 1990

238. Volirhynchia dux Siblík, 1986

Kmeň: MOLLUSCA

Trieda: BIVALVIA

239. Angulus (Peronidia) kovačovensis Seneš, 1958

240. Angulus (Peronidia) nysti regularis Seneš, 1958

241. Bakevellia (Neobakevellia) robusta Kochanová, 1973

242. Bathyarca devinica Švagrovský, 1981

243. Bystrickaya andrusovi Lupu, 1976

244. Cardita carpatica Kochanová, 1973

245. Cardium (Acanthocardia) andrusovi latecostatum Seneš, 1955

246. Cardium (Laevicardium) kovácovense Seneš, 1958

247. Cardium (Limnocardium) kolesnikovi Seneš, 1955

248. Cardium (Limnocardium) lamellosum Seneš, 1955

249. Cardium (Limnocardium) plicatoforme Seneš, 1955

250. Cardium (Limnocardium) rotundum Seneš, 1955

251. Cardium (Limnocardium) solense Seneš, 1955

252. Cardium (Limnocardium) subplicatofittoni Seneš, 1955

253. Cardium (Parvicardium) parvissimum Švagrovský,1960

254. Cardium radiatum Švagrovský, 1971

255. Cassianella gemerica Kochanová, 1973

256. Crassatella (Crassitina) carpatica Seneš, 1960

257. Ctenostreon vrsateciensis Kochanová, 1979

258. Donax dentiger parvulus Švagrovský, 1960

259. Ervilia minima Seneš, 1953

260. Eumarcia (Textivenus) karpathica Andrusov, 1953

261. Gafrarium (Circe) carpatica Ondrejíčková – Seneš, 1965

262. Halobia bystrickyi Kochanová, 1987

263. Horehronia kuehni Andrusov, 1976

264. Chlamys andrusovi Kochanová, 1973

265. Chlamys carsensis Kochanová, 1973

266. Chlamys fascistriata Kochanová, 1973

267. Chlamys pseudodispar Kochanová, 1973

268. Chlamys rapovensis Hano – Seneš, 1953

269. Chlamys silicensis Kochanová, 1973

270. Chlamys stuerzenbaumi Kochanová, 1973

271. Lima drnavensis Kochanová, 1973

272. Limnocardium fittoniforme Seneš, 1953

273. Limnocardium gilleti Seneš, 1953

274. Limnopsis (Pectunculina) reticulifera Švagrovský, 1981

275. Lutraria sanna longa Seneš, 1955

276. Mysidioptera submulticostata Kochanová, 1975

277. Neomegalodon (Neomegalodon) carpaticus Kochanová, 1973

278. Ornithopecten liptovensis Kochanová, 1975

279. Parallelodon subimbricarius Kochanová, 1973

280. Pholadomya andrusovi Seneš, 1958

281. Pitaria (Paradione) chropovensis Bílek, 1966

282. Plagiostoma succinctaeformis Kochanová, 1973

283. Plagiostoma sturi Kochanová, 1973

284. Plagiostoma subnodulosum Kochanová, 1973

285. Pseudomyoconcha ackeri Kochanová, 1973

286. Pteria minuta Kochanová, 1973

287. Tutcheria slovenica Kochanová, 1973

288. Venus (Clausinella) basteroti elongatus Seneš, 1958

Trieda: GASTROPODA

289. Actaeon pygmaeus Seneš, 1955

290. Alvania (Alvania) helenae latior Švagrovský, 1982

291. Alvania productilis minor Švagrovský, 1960

292. Batillaria turbai Andrusov, 1953

293. Belgrandiella slovenica Ložek – Brtek, 1964

294. Belgrandiella slovenica alticola Ložek – Brtek, 1964

295. Belgrandiella slovenica bojnicensis Ložek – Brtek, 1964

296. Belgrandiella slovenica kalasi Ložek – Brtek, 1964

297. Calliostoma gradaespira gradaespira Švagrovský, 1957

298. Calliostoma gradaespira latitesta Švagrovský, 1957

299. Calliostoma gradaespira misslensis Švagrovský, 1957

300. Calliostoma planata striatella Švagrovský, 1957

301. Cerithium danubicum Ondrejíčková – Seneš, 1965

302. Cerithium danubicum pyramidale Ondrejíčková – Seneš, 1965

303. Cerithium incertum var. minuta Švagrovský, 1954

304. Cerithium jakeliusi Švagrovský, 1971

305. Cerithium (Pithocerithium) rubiginosum Švagrovský, 1954

306. Cerithium (Thericium) boettgeri Seneš, 1960

307. Cingula (Pseudosetia) laevigata hispida Seneš, 1960

308. Clava (Pseudovergatus) cechovici Andrusov, 1953

309. Clavatula (Clavatula) contorta Švagrovský, 1958

310. Clavatula (Clavatula) kuzmicensis Švagrovský, 1958

311. Clithon (Vittoclithon) pictus ventrosus Seneš, 1955

312. Drillia (Stenodrillia) dorae iniustecarinata Švagrovský, 1958

313. Gibbula andrusovi Švagrovský, 1957

314. Gibbula (Colliculus) subscalata teres Švagrovský, 1982

315. Gibbula tenuistriata Švagrovský, 1957

316. Glauconia coquandiana prasnikensis Czabalay,1969

317. Hinia (Hinia) adae propinqua Švagrovský, 1982

318. Hinia (Hinia) retusata Švagrovský, 1982

319. Hydrobia pseudoselia Seneš, 1953

320. Hydrobia punctum sarmatica Seneš, 1953

321. Hydrobia (Solia) suturatocostata Seneš, 1955

322. Latirus (Pseudolatirus) bilineatus minutus Švagrovský, 1982

323. Littorina costata Seneš, 1955

324. Mohrensternia globosa Švagrovský, 1971

325. Mohrensternia krachi Seneš, 1955

326. Mohrensternia rectecostata Švagrovský, 1971

327. Mohrensternia subnitida subnitida Seneš, 1955

328. Mohrensternia subnitida žižčenkovi Seneš,1955

329. Mohrensternia tortonica graciliformis Seneš, 1955

330. Mohrensternia tortonica paucicostata Seneš, 1955

331. Mohrensternia tortonica tortonica Seneš, 1955

332. Nassa dorsaniformis Seneš, 1960

333. Nassa (Phrontis) dujardini levis Seneš, 1960

334. Pirenella aspera Švagrovský, 1982

335. Pirenella virgata Švagrovský, 1982

336. Pseudamnicola (Staja) acutecarinata prisca Švagrovský, 1971

337. Raphitoma polyacantha paucicostata Švagrovský, 1958

338. Raphitoma subcostata zemplinica Švagrovský, 1958

339. Rissoa certa Švagrovský, 1971

340. Rissoa gracilis Švagrovský, 1971

341. Rissoa mucronata Švagrovský, 1971

342. Rissoa rugosa Švagrovský, 1971

343. Rissoa (Mohrensternia) acuta Seneš, 1953

344. Rissoa (Mohrensternia) andrusovi Seneš, 1953

345. Rissoa (Mohrensternia) cechovici Seneš, 1953

346. Rissoa (Mohrensternia) cincta Seneš, 1953

347. Rissoa (Mohrensternia) fragilis Seneš, 1953

348. Rissoa (Mohrensternia) friedbergi Seneš, 1953

349. Rissoa (Mohrensternia) granensis Seneš, 1953

350. Rissoa (Mohrensternia) irregularis Seneš,1953

351. Rissoa (Mohrensternia) kicindica Seneš, 1953

352. Rissoa (Mohrensternia) longa Seneš, 1953

353. Rissoa (Mohrensternia) minor Seneš, 1953

354. Rissoa (Mohrensternia) multicostata Seneš, 1953

355. Rissoa (Mohrensternia) multicostata minor Seneš, 1953

356. Rissoa (Mohrensternia) nuda Seneš, 1953

357. Rissoa (Mohrensternia) polonica Seneš, 1953

358. Rissoa (Mohrensternia) pseudogranensis Seneš, 1953

359. Rissoa (Mohrensternia) pseudopolonica Seneš, 1953

360. Rissoa (Mohrensternia) pupa Seneš, 1953

361. Rissoa (Mohrensternia) spiralocostata Seneš, 1953

362. Seila (Seila) conitesta Švagrovský, 1954

363. Seila (Seila) costatonodosa Švagrovský, 1954

364. Terebra (Terebra) bistriata boriana Švagrovský,1982

365. Terebra (Terebra) pseudopertusa badeniana Švagrovský, 1982

366. Trochotoma carpatica Kochanová, 1973

367. Tympanotonos ajkaensis var. balleghi Andrusov, 1953

368. Weinkaufia pumila Švagrovský, 1971

Trieda: CEPHALOPODA

369. Abrytusites thieuloi Vašíček – Michalík, 1986

370. Aegoceras (Microderoceras) kettneri Andrusov, 1931

371. Alsatites viskupi Rakús, 1975

372. Ammonites liptoviensis Zeuschner, 1856

373. Cenoceras hybense Rakús, 1992

374. Cycloceltites corneus Kollárová – Andrusovová, 1973

375. Ectocentrites purkynei Andrusov, 1931

376. Ectocentrites waehneri Rakús, 1975

377. Euptychoceras borzai Vašíček – Michalík, 1986

378. Kammerkarites sokolensis Rakús, 1993

379. Monophyllites clio Mojsisovics, 1893

380. Morphoceras kostelecense Rakús, 1965

381. Nannolytoceras paucisulcatum Rakús, 1965

382. Oxynoticeras perneri Andrusov, 1931

383. Oxynoticeras schroederi Andrusov, 1931

384. Peripleurites boeckhi Mojsisovics, 1893

385. Peripleurites stuerzenbaumi Mojsisovics, 1893

386. Spitidiscus cankovi Vašíček – Michalík, 1986

Podtrieda: COLEOIDEA

387. Mesoteuthis parvulus Činčurová, 1974

388. Nannobelus oravicus Činčurová, 1994

389. Passaloteuthis andrusovi Činčurová, 1984

390. Passaloteuthis krimholzi Činčurová, 1974

391. Passaloteuthis meszarosi Činčurová, 1991

392. Passaloteuthis tunezicensis Činčurová, 1989

393. Salpingoteuthis carpaticus Činčurová, 1971

394. Salpingoteuthis podbielicus Činčurová, 1974

395. Salpingoteuthis slovacus Činčurová, 1974

Kmeň: ECHINODERMATA

Trieda: CRINOIDEA

396. Cyrtocrinus stiavnikiensis Žítt – Michalík, 1984

397. Phyllocrinus borcicensis Žítt – Michalík, 1984

398. Phyllocrinus misiki Žítt – Michalík, 1988

399. Phyllocrinus skalensis Žítt – Michalík, 1984

Trieda: ECHINOIDEA

400. Lovenia mortenseni Čtyroký, 1965

401. Trachyaster hlinensis Seneš, 1955

Trieda: HOLOTHUROIDEA

402. Acanthotheelia helios Kozur – Mock, 1972

403. Acanthotheelia pseudospinosa Kozur – Mock, 1972

404. Acanthotheelia pulchra Kozur – Mock, 1972

405. Biacumina rariperforata Kozur – Mock, 1972

406. Biacumina spinosa Kozur – Mock, 1972

407. Calclamna misiki Kozur – Mock, 1972

408. Calclamna norica Kozur – Mock, 1972

409. Eocaudina longa Kozur – Mock, 1972

410. Eocaudina mostleri Kozur – Mock, 1972

411. Kuehnites andrusovi Kozur – Mock, 1972

412. Praeeuphronides complexus Kozur – Mock, 1972

413. Priscopedatus bogschi Kozur – Mock, 1972

414. Priscopedatus slovakensis Kozur – Mock, 1972

415. Priscopedatus triangularis Kozur – Mock, 1972

416. Semperites longiramosus Kozur – Mock, 1972

417. Theelia praenorica Kozur – Mock, 1972

418. Theelia praeseniradiata Kozur – Mock, 1972

419. Theelia pseudoplanata Kozur – Mock, 1972

420. Theelia simoni Kozur – Mock, 1972

421. Theelia stellifera bistellata Kozur – Mock, 1972

422. Theelia variabilis slovakensis Kozur – Mock, 1972

423. Theelia zawidzkae Kozur – Mock, 1972

424. Triradites transitus Kozur – Mock, 1972

425. Uniramosa bystrickyi Kozur – Mock, 1972

Kmeň: CHORDATA

Podkmeň: CONODONTOCHORDATA

426. Epigondolella japonica ciernensis Kozur – Mock, 1972

427. Gondolella carpathica Mock, 1979

428. Misikella longidentata Kozur – Mock, 1974

429. Misikella longidentata posthernsteini Kozur – Mock, 1974

430. Parvigondolella andrusovi Kozur – Mock, 1972

431. Parvigondolella lata Kozur – Mock, 1974

432. Prioniodina sweeti sweeti Kozur – Mock, 1972

Podkmeň: VERTEBRATA

433. Antigonia postangusta Holec, 1975

434. Belonidopsisichnium carpathicum Plička, 1982

435. Micromesistius schwarzhanzi Holec, 1975

436. Otholithus (Myctophidarum) acutirostrum Holec, 1975

437. Roderisignus quinqueradialis Michalík, 1977

438. Coelurosaurichnus tatricus Michalík – Sýkora, 1976

439. Bufo priscus Špinar – Klembara – Meszároš, 1993

Kmeň: MYCOPHYTA

440. Colospongia andrusovi Jablonský, 1975

441. Paleoguttulina murani Locquin – Mišík, 1983

Oddelenie: PYRHOPHYTA

442. Pentagonium obidum Snopková – Samuel, 1982

INCERTAE SEDIS – COCCOLITHOPHORIDA

443. Discoaster florens Bystrická, 1964

444. Discoaster lubinaensis Bystrická, 1966

445. Discoaster multiradiatus pedunculatus Bystrická, 1966

446. Discoaster multiradiatus robustus Bystrická, 1966

447. Discoaster triangularis Bystrická, 1966

448. Pontosphaera cornifera Lehotayová, 1979

449. Reticulofenestra excavata Lehotayová, 1975

450. Cruciplacolithus devinensis Lehotayová, 1970

Odelenie: CHRYSOPHYTA

Trieda: DIATOMAE

451. Actinocyclus boryanus Pantocsek, 1905

452. Actinoptychus boryanus Pantocsek, 1903

453. Actinoptychus petitic Pantocsek, 1905

454. Actinoptychus schmidtii Pantocsek, 1905

455. Actinoptychus staubii Pantocsek, 1905

456. Actinoptychus szontághii Pantocsek, 1903

457. Alloeoneis castracanei Pantocsek, 1903

458. Amphora acuta Greg. var. neogena Pantocsek, 1905

459. Amphora boryana Pantocsek, 1905

460. Amphora gigantea Grun. var. andesitica Pantocsek, 1905

461. Amphora lima A. Schm. var. fossilis Pantocsek, 1905

462. Amphora megapora Pantocsek, 1903

463. Amphora nova caledonica Grun. var. hungarica Pantocsek, 1905

464. Amphora staurophora Pantocsek, 1905

465. Amphora vittata Pantocsek, 1905

466. Aulacodiscus boryanus Pantocsek, 1905

467. Biddulphia permagna Pantocsek, 1903

468. Biddulphia tuomeyi (Bail.) Rop. var. boryana Pantocsek, 1903

469. Campylodiscus boryanus Pantocsek, 1905

470. Campylodiscus brassayi Pantocsek, 1905

471. Campylodiscus kidstonii Pantocsek, 1905

472. Cerataulus boryanus Pantocsek, 1905

473. Cerataulus turgidus E. var. hispidissimus Pantocsek, 1905

474. Clavicula kinkeii Pantocsek, 1905

475. Climacosphaenia moniligera E. var. hungarica Pantocsek, 1903

476. Cocconeis andesitica Pantocsek, 1905

477. Cocconeis boryana Pantocsek, 1905

478. Cocconeis californica Grun. var. hungarica Pantocsek, 1905

479. Cocconeis dubravicensis Pantocsek, 1905

480. Cocconeis grunowii Pantocsek, 1903

481. Cocconeis raeana Pantocsek, 1903

482. Coscinodiscus boeckhii Pantocsek, 1905

483. Coscinodiscus debyi Pantocsek, 1903

484. Cymbella abnormis Grun. var. fossilis Pantocsek, 1905

485. Cymbella cistula (E.) Hempr. var. hungarica Pantocsek, 1905

486. Cymbella clementis Pantocsek, 1905

487. Cymbella cymbiformis var. dorse-punctata Řeháková, 1980

488. Cymbella cymbiformis E. var. producta Pantocsek, 1905

489. Cymbella dubravicensis Pantocsek, 1905

490. Cymbella grunowii Pantocsek, 1905

491. Cymbella lanceolata E. var. fossilis Pantocsek, 1905

492. Cymbella latestriata Pantocsek, 1905

493. Cymbella obtusa Pantocsek, 1905

494. Cymbella pachyptera Pantocsek, 1905

495. Cymbella plutonica Pantocsek, 1905

496. Cymbella simplex Pantocsek, 1905

497. Cymbella staubii Pantocsek, 1905

498. Cymbella turgida Pantocsek, 1905

499. Cymbella vegeta Pantocsek, 1905

500. Dimeregramma boryanum Pantocsek, 1903

501. Epithemia gibba (E.) Kg. var. boryana Pantocsek, 1903

502. Epithemia gibberula Grun. var. perlonga Pantocsek, 1903

503. Eudictya boryana Pantocsek, 1903

504. Eunotia flexuosa Kg. var. trachytica Pantocsek, 1905

505. Eunotia gracilis (E.) Rab. var. fossilis Pantocsek, 1905

506. Eunotia pectinalis (Kg.) Rbh. var. trachytica Pantocsek, 1905

507. Gomphonema dubravicensis Pantocsek, 1905

508. Haynaldella antiqua Pantocsek, 1905

509. Hydrosera boryana Pantocsek, 1903

510. Hydrosera boryana forma hexagona Pantocsek, 1903

511. Mastogloia szontághi Pantocsek, 1903

512. Melosira arenaria More var. hungarica Pantocsek, 1903

513. Melosira crenulata Kg. var. debilis Pantocsek, 1905

514. Melosira granulata (E.) Ralfs var. boryana Pantocsek, 1905

515. Melosira undulata (E.) Kg. var. minor Pantocsek, 1905

516. Melosira undulata (E.) var. triocellata Řeháková, 1980

517. Navicula andesitica Pantocsek, 1903

518. Navicula bimaculata Pantocsek, 1903

519. Navicula boryana Pantocsek, 1903

520. Navicula carpathorum Pantocsek, 1905

521. Navicula halionata Pantocsek, 1903

522. Navicula haynaldii Pantocsek, 1903

523. Navicula hornigii Pantocsek, 1905

524. Navicula illustra Pantocsek, 1905

525. Navicula irregularis Pantocsek, 1903

526. Navicula jarrensis Grun. var. gracilior Pantocsek, 1903

527. Navicula kelleri Pantocsek, 1903

528. Navicula latissima Grg. var. capitata Pantocsek, 1905

529. Navicula le tourneurii Pantocsek, 1903

530. Navicula major Kg. var. andesitica Pantocsek, 1905

531. Navicula mastogloidea Pantocsek, 1903

532. Navicula mesolepata (E.) Kg. var. boryana Pantocsek, 1905

533. Navicula moscarensis Pantocsek, 1905

534. Navicula neogena Pantocsek, 1905

535. Navicula neumayeriana Pantocsek, 1905

536. Navicula migricans Pantocsek, 1905

537. Navicula praeflua Pantocsek, 1905

538. Navicula rattrayi Pantocsek, 1903

539. Navicula scythica Pantocsek, 1905

540. Navicula seriosa Pantocsek, 1905

541. Navicula turgidula Pantocsek, 1905

542. Navicula viridis (E.) Kg. var. fossilis Pantocsek, 1905

543. Odontella boryana Pantocsek, 1903

544. Odontella pygmaea Pantocsek, 1905

545. Orthoneis notata Pantocsek, 1903

546. Paralia debyi Pantocsek, 1905

547. Peronia boryana Pantocsek, 1905

548. Pinnularia major var. andesitica f. interrupta Řehák,1980

549. Plagiogramma boryanum Pantocsek, 1903

550. Plagiogramma truanii Pantocsek, 1903

551. Podosira boryana Pantocsek, 1903

552. Podosira constricta Pantocsek, 1905

553. Rhaphoneis boryana Pantocsek, 1903

554. Rhaphoneis lorenziana Grun. var. minor Pantocsek, 1903

555. Salacia boryana Pantocsek, 1903

556. Stauroneis boryana Pantocsek, 1905

557. Stauroneis szontághii Pantocsek, 1905

558. Stauroneis grunowii Pantocsek, 1905

559. Stictodiscus boryanus Pantocsek, 1903

560. Surillella fastuosa E. var. fossilis Pantocsek, 1903

561. Surillella salsa W. Sm. var. hungarica Pantocsek, 1905

562. Surillella tenera Grec. var. fossilis Pantocsek, 1905

563. Surillella vaszaryi Pantocsek, 1905

564. Synedra crystallina W.S. var. fossilis Pantocsek, 1903

565. Synedra dubravicensis Pantocsek, 1905

566. Synedra ulna (Nitzsch) E. var. fossilis Pantocsek, 1905

567. Tetracyclus lacustris Ralfs var. fossilis Pantocsek, 1905

568. Triceratium boryanum Pantocsek, 1903

569. Triceratium horridum forma tetragona Pantocsek, 1903

570. Triceratium hungaricum Pantocsek, 1905

571. Triceratium junctum A. S. var. fossilis Pantocsek, 1903

572. Triceratium pileus E. var. robustior Pantocsek, 1903

Oddelenie: CHLOROPHYTA

573. Aciculella bacillum Pia, 1927

574. Aciculella bacillum Pia var. perforata Bystrický, 1975

575. Aciculella nikleri Bystrický, 1975

576. Aciculella pantici Bystrický, 1975

577. Aciculella sokaci Bystrický, 1975

578. Aciculella spiculiformis Bystrický, 1975

579. Andrusoporella brezovica Bystrický, 1967

580. Dactylopora deloffi Bystrický, 1967

581. Dactylopora gusici Bystrický, 1976

582. Didemnum carpaticum Mišík – Borza, 1978

583. Digitella radoicicae Bystrický, 1976

584. Diplopora borzai Bystrický, 1978

585. Diplopora muranica Bystrický, 1967

586. Gyroporella ladinica Bystrický, 1962

587. Heteroporella carpatica Bystrický, 1967

588. Macroporella (Pianella) humilis Bystrický, 1967

589. Macroporella (Pianella) sturi Bystrický, 1967

590. Macroporella spectabilis Bystrický, 1962

591. Munieria grambasti Bystrický, 1976

592. Muranella sphaerica Borza, 1975

593. Petrascula stratenica Bystrický, 1979

594. Physoporella heraki Bystrický, 1967

595. Physoporella pauciforata (G.) St. var. gemerica Bystrický, 1962

596. Physoporella pauciforata (G.) St. var. sulcata Bystrický, 1962

597. Pieninia oblonga Borza – Mišík, 1976

598. Pleurozonaria fusani Snopková – Samuel, 1981

599. Pleurozonaria kedvesi Snopková – Samuel, 1981

600. Plexoramea cerebriformis Mello, 1977

601. Uragiella supratriassica Bystrický, 1967

PALYNOMORPHA

602. Annulopolis carpatiensis Čorna, 1968

603. Compositoipollenites cirsioides Planderová, 1972

604. Distanulisporites tomanovae Planderová, 1976

605. Florinites visendis Planderová, 1982

606. Intratriporopollenites maii Planderová, 1972

607. Karpatisporites gracilis Planderová, 1973

608. Karpatisporites minimus Planderová, 1973

609. Karpatisporites oblonga Planderová, 1973

610. Karpatisporites sittleri Planderová, 1973

611. Liquidambarpollenites carpatians Planderová, 1973

612. Periporopollenites komjatensis Snopková– Peterčáková, 1982

613. Periporopollenites nigricans Planderová, 1972

614. Podocarpidites crassiformis Čorna, 1968

615. Polygalacearumpollenites granulatus Planderová, 1972

616. Potonieisporites doubingeri Planderová, 1980

617. Potonieisporites minimus Planderová, 1980

618. Potonieisporites schwartsmani Planderová, 1980

619. Potonieisporites sivaki Planderová, 1980

620. Potonieisporites rotundus Planderová, 1980

621. Lusatisporis slovenicus Planderová, 1970

622. Retitriletes clavoferoides Planderová, 1972

623. Retitriletes moraviensis Planderová, 1972

624. Salixipollenites reticulatus Planderová, 1972

625. Salixipollenites ulotrichii Planderová, 1972

626. Salixipollenites verus Planderová, 1972

627. Slowakipollis klausii Planderová, 1972

628. Slowakipollis panonicus Planderová, 1972

629. Slowakipollis pliocaenicus Planderová, 1972

630. Striomonosaccites striatus Planderová, 1980

631. Striomonosaccites major Planderová, 1980

632. Striomonosaccites nigratus Planderová, 1980

633. Striomonosaccites oslavanensis Planderová, 1980

634. Triatriopollenites foveolatis Planderová, 1972

635. Tricolporopollenites nagyi Planderová, 1972

636. Tricolporopollenites nigricans Planderová, 1972

637. Tricolporopollenites grandis Planderová, 1970

638. Tricolporopollenites handlovensis Planderová, 1970

639. Tricolporopollenites slovakensis Planderová, 1972

640. Trivestibulopollenites karpatiensis Planderová, 1970

Oddelenie: ANGIOSPERMATOPHYTA

641. Acer jurenaki Stur, 1867

642. Acer palaeosaccharinum Stur, 1867

643. Acer sanctae crucis Stur, 1867

644. Daohne nemejci Sitár, 1973

645. Hakea schemnitziensis Stur, 1867

646. Laurus praenobilis Sitár, 1973

647. Magnolia sturi Sitár, 1972

648. Paliurus diatomicus Sitár, 1973

649. Phragmites ungeri Stur, 1867

650. Potamogeton martinianus Sitár, 1968

651. Rhus palaeoradicans Stur, 1867

652. Typha ungeri Stur, 1867

653. Thuioxglon hlonikianum Unger, 1867

INCERTAE SEDIS

654. Carpatochitinoides bilinguis Planderová, 1975

655. Carpatochitinoides cretaceus Gašparíková, 1975

Príloha č. 3 k vyhláške č. 213/2000 Z. z.

CHRÁNENÉ SKAMENELINY A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Kmeň: CHORDATAPodkmeň: VERTEBRATA
Trieda: CHONDRICHTHYES
zuby a tŕne žralokov, rají a chimér staršie ako neogén 16,59 – 33,19 eur
Trieda: ACTINOPTERYGII
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
Trieda: SARCOPTERYGII
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
Trieda: AMPHIBIA
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
Trieda: REPTILIA
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
c) odtlačky stupají165,96 – 331,93 eur
Trieda: AVES
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 70 % 33,19 – 165,96 eur
Trieda: MAMMALIA
a) lebka – stav zachovania viac ako 70 % 66,38 – 497,90 eur
b) postkraniálny skelet jedinca – stav zachovania viac ako 50 % 66,38 – 1 659,69 eur
Kmeň: ARTHROPODA
Trieda: TRILOBITA
– stav zachovania viac ako 50 % 33,19 – 331,93 eur
Kmeň: ECHINODERMATA
– stav zachovania viac ako 70 % a staršie ako treťohorné 33,19 – 165,96 eur
Kmeň: HEMICHORDATA
Trieda: GRAPTOLITHINA
– stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu 33,19 – 165,96 eur
TELOMOPHYTAE
Oddelenie: POLYPODIOPHYTA PRVOHORNÉHO VEKU
– stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu 33,19 – 165,96 eur
Oddelenie: PTERIDOSPERMOPHYTA
– stav zachovania umožňujúci jednoznačnú determináciu 33,19 – 165,96 eur

Poznámky:

1. Pod postkraniálnym skeletom sa rozumejú kosti trupu a končatín jedného jedinca (okrem lebky), ktoré sa pri určitom stupni zachovania považujú za vzácne z vedeckého alebo múzejného hľadiska a z hľadiska ochrany prírodného dedičstva.

2. Spoločenská hodnota je vyjadrená v eurách.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 213/2000 Z. z.

Vzor 04

Poznámky pod čiarou

1) § 64 až 66 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

2) § 16 a 18 zákona č. 287/1994 Z. z.

3) § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia.

4) Zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov.

5) § 27 ods. 2 zákona č. 287/1994 Z. z.

6) Napríklad § 33 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona č. 498/1991 Zb.

7) § 27 ods. 5 zákona č. 287/1994 Z. z.

8) Napríklad § 65 ods. 1 zákona č. 287/1994 Z. z.

9) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 263/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.

10) § 27 ods. 8 zákona č. 287/1994 Z. z.