212

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 3. júla 2000

o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Rozdelenie prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

(1) Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd (ďalej len „vody“) sa rozdeľujú podľa

a) obsahu rozpustených tuhých látok,

b) obsahu plynov,

c) obsahu iónov,

d) obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,

e) hodnoty pH,

f) prirodzenej teploty pri výveri,

g) osmotického tlaku.

(2) Podľa obsahu rozpustených tuhých látok sa vody rozdeľujú na

a) slabo mineralizované, ktorými sú vody s obsahom rozpustených tuhých látok do 1000 mg/l,

b) stredne mineralizované, ktorými sú vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 1000 mg/l do 5000 mg/l,

c) silne mineralizované, ktorými sú vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 5000 mg/l do 15 000 mg/l,

d) soľanky, ktorými sú vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 15 000 mg/l.

(3) Podľa obsahu plynov sa vody rozdeľujú na

a) uhličité, ktorými sú vody s obsahom oxidu uhličitého nad 1000 mg/l,

b) sulfánové, ktorými sú vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l.

(4) Podľa obsahu iónov sa vody rozdeľujú do tried a skupín podľa tabuľky, ktorá je uvedená v prílohe. Anióny a katióny sa pri zaraďovaní vôd do tried a skupín uvádzajú od najvyššieho milimolového obsahu, a to v poradí na prvom mieste anióny a na druhom mieste katióny. Vody, v ktorých okrem prevládajúceho aniónu a katiónu dosahujú ďalšie ióny vyššie koncentrácie ako 20 mmol/l.z, sú zmiešané typy vôd.

(5) Podľa obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín sa vody rozdeľujú na

a) slané, ktorými sú vody s obsahom najmenej 5,5 g iónu sodíka a najmenej 8,5 g chloridového iónu v jednom litri vody,

b) sulfidické, ktorými sú vody s obsahom najmenej 1 mg sulfidickej síry v jednom litri vody,

c) jódové, ktorými sú vody s obsahom najmenej 2 mg jodidového iónu v jednom litri vody,

d) železnaté, ktorými sú vody s obsahom najmenej 10 mg železnatého iónu v jednom litri vody,

e) radónové, ktorými sú vody s celkovou objemovou aktivitou radónu nad 666 Bq v jednom litri vody,

f) vody so zvýšeným obsahom prvkov a zlúčenín, ktorými sú vody s obsahom najmenej

1. 1 mg/l fluóru,

2. 2 mg/l zinku,

3. 5 mg/l lítia alebo mangánu,

4. 0,5 mg/l selénu,

5. 30 mg/l bóru,

6. 50 mg/l horčíka alebo

7. 70 mg/l kyseliny metakremičitej.

(6) Podľa hodnoty pH sa vody rozdeľujú na

a) silne kyslé, ktorými sú vody s hodnotou pH do 3,5,

b) kyslé, ktorými sú vody s hodnotou pH nad 3,5 do 5,5,

c) slabo kyslé, ktorými sú vody s hodnotou pH nad 5,5 do 6,9,

d) neutrálne, ktorými sú vody s hodnotou pH nad 6,9 do 7,1,

e) slabo alkalické, ktorými sú vody s hodnotou pH nad 7,1 do 8,5,

f) silne alkalické, ktorými sú vody s hodnotou pH nad 8,5.

(7) Podľa prirodzenej teploty na výveri sa vody rozdeľujú na

a) studené, ktorými sú vody s teplotou do 20 oC,

b) termálne

1. vlažné, ktorými sú vody s teplotou nad 20 oC do 35 oC,

2. teplé, ktorými sú vody s teplotou nad 35 oC do 42 oC,

3. horúce, ktorými sú vody s teplotou nad 42 oC.

(8) Podľa osmotického tlaku sa vody rozdeľujú na

a) hypotonické, ktorými sú vody s osmotickým tlakom do 280 mOs/l,

b) izotonické, ktorými sú vody s osmotickým tlakom nad 280 mOs/l do 350 mOs/l,

c) hypertonické, ktorými sú vody s osmotickým tlakom nad 350 mOs/l.

§ 2

Rozsah sledovania vôd

Sledovanie vôd zahŕňa

a) hydrogeologické a balneotechnické sledovanie,

b) fyzikálne a chemické sledovanie,

c) mikrobiologické a biologické sledovanie.

§ 3

Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie vôd

(1) Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie vôd sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností vôd, pričom sa sleduje

a) úroveň hladiny v m nad morom,

b) tlak na zhlaví technického zariadenia prírodného zdroja v MPa,

c) odberné množstvo v m3,

d) výdatnosť v l/s,

e) teplota v oC,

f) obsah oxidu uhličitého v mg/l,

g) obsah sulfánu v mg/l,

h) obsah hydrogenuhličitanov v mg/l,

i) elektrická vodivosť v µS/cm,

j) hodnota pH.

(2) Sledovanie ukazovateľov uvedených v odseku 1 sa vykonáva podľa hydrogeologických podmienok a podmienok využívania vôd najmenej trikrát v kalendárnom týždni.

§ 4

Fyzikálne a chemické sledovanie vôd

(1) Fyzikálne a chemické sledovanie vôd sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie ich fyzikálnej a chemickej stability.

(2) Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch na vonkajšiu balneoterapiu, sa vykonáva jedenkrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za päť rokov v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza nevykonáva.

(3) Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch na vnútornú balneoterapiu, prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, ktorých vody sa plnia do spotrebiteľského balenia, sa vykonáva dvakrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za dva roky v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza vykonáva jedenkrát.

§ 5

Mikrobiologické a biologické sledovanie vôd

(1) Mikrobiologické a biologické sledovanie vôd sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie ich mikrobiologických a biologických hodnôt.

(2) Na mikrobiologické a biologické sledovanie vôd sa vzťahuje § 4 ods. 2 a 3.

§ 6

Obsah analýzy vôd

(1) Základná analýza obsahuje

a) všeobecné údaje, ktorými sú

1. identifikačné údaje laboratória, ktoré analýzu urobilo,

2. lokalita miesta odberu vzorky vody, názov prírodného zdroja a jeho registračné číslo,

3. dátum odberu vzorky vody,

4. teplota vzduchu pri odbere vzorky vody,

5. zmyslové vlastnosti pri odbere vzorky vody, a to zápach, chuť, farba a zákal,

b) fyzikálne ukazovatele, a to

1. teplotu vody v oC pri odbere vzorky vody,

2. hodnotu pH,

3. hodnotu Eh v mV pri teplote vzduchu 20 oC,

4. elektrickú vodivosť v µS/cm pri teplote vzduchu 20 oC,

c) chemické ukazovatele, a to

1. obsah katiónov lítia, sodíka, draslíka, amónia, horčíka, vápnika, stroncia, železa, mangánu, bária a hliníka v mg/l,

2. obsah aniónov fluoridov, chloridov, bromidov, jodidov, dusitanov, dusičnanov, síranov, hydrogenuhličitanov a hydrogenfosfátov v mg/l,

3. obsah málodisociovaných látok (kyseliny kremičitej a bóru stanoveného ako kyselina boritá) v mg/l,

4. obsah rozpustených tuhých látok (sušeného odparku pri teplote 105 oC, žíhaného odparku pri teplote 550 oC a výpočet mineralizácie) v mg/l,

5. obsah plynov (oxidu uhličitého a sulfánu) v mg/l,

6. Gazdove indexy v percentách,

7. charakterizačný koeficient pomeru hydrogenuhličitanov a chloridov, horčíka a vápnika, chloridov a bromidov, síranov a horčíka, sodíka a draslíka, chloridov a sodíka,

8. chemickú spotrebu kyslíka manganistanom v mg/l,

d) mikrobiologické a biologické ukazovatele, a to

1. termotolerantné koliformné baktérie v KTJ/250 ml,

2. koliformné baktérie v KTJ/250 ml,

3. enterokoky v KTJ/250 ml,

4. mezofilné baktérie v KTJ/ml,

5. psychrofilné baktérie v KTJ/ml,

6. pseudomonas aeruginosa v KTJ/250 ml,

7. anaeróbne sporulujúce baktérie redukujúce sulfity v KTJ/50 ml,

8. pokrytosť zorného poľa mikroskopu železitými baktériami a mangánovými baktériami v percentách,

9. počet jedincov živých organizmov a jedincov mŕtvych organizmov v 1 ml,

10. abiosestón v percentách.

(2) Rozšírená analýza obsahuje okrem údajov uvedených v odseku 1

a) obsah anorganických prvkov v mg/l, a to olova, chrómu, arzénu, ortuti, kadmia, zinku, medi, selénu, antimónu, niklu, striebra a kyanidov,

b) obsah organických látok v µg/l, a to

1. súčet polycyklických aromatických uhľovodíkov [benzo(a)pyrénu, fluoranténu, benzo(b)pyrénu, benzo(b)fluoranténu, benzo(k)fluoranténu, benzo(g,h,i)perylénu a indeno(1,2,3-c,d)pyrénu],

2. fenolov prchajúcich s vodnou parou,

3. prchavých organických uhľovodíkov (benzénu, chloroformu, 1,2-dichlóretánu, 1,1,2-trichlóreténu 1,1,2,2-tetrachlóreténu, chlórbenzénu, dichlórbenzénu, tetrachlórmetánu, brómdichlórmetánu, toluénu, xylénu a styrénu),

4. pesticídov a chlórovaných uhľovodíkov (hexachlórbenzénu, lindanu, p,p-dichlór-difenyl-trichlóretánu a metoxychlóru),

5. nepolárnych extrahovateľných látok stanovených v infračervenom spektre,

6. anionaktívnych tenzidov,

c) rádiologické ukazovatele v Bq/l, a to

1. celkovú objemovú aktivitu alfa,

2. celkovú objemovú aktivitu beta,

3. objemovú aktivitu radónu.


§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2000.


Tibor Šagát v. r.


Príloha k vyhláške č. 212/2000 Z. z.

Rozdelenie vôd podľa obsahu iónov

Trieda vôd podľa prevládajúceho aniónu Skupina vôd podľa prevládajúceho katiónu
a b c d
1 . Hydrogenuhličitanové vody sodné horečnaté vápenaté s iným prevládajúcim katiónom
2. Síranové vody
3. Chloridové vody
4. Vody s iným prevládajúcim aniónom

Poznámky:

Na zaradenie vody do triedy je rozhodujúci obsah prevládajúceho aniónu.

Na zaradenie vody do skupiny je rozhodujúci obsah prevládajúceho katiónu.