209

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

z 1. júla 2000

o regulácii cien verejných telekomunikačných služieb

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z. vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny telekomunikačných služieb.

Článok 1

Týmto rozhodnutím sa stanovujú maximálne ceny za vybrané telekomunikačné služby. Ceny sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") vo výške 23 %. Ceny za telekomunikačné služby neuvedené v tomto rozhodnutí sa stanovujú dohodou medzi zmluvnými stranami podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Článok 2

Zriadenie hlavnej telefónnej stanice

(1) Pod pojmom hlavná telefónna stanica sa rozumie telefónna prípojka od verejnej telefónnej ústredne Slovenských telekomunikácií (ďalej len „ST") po koncový bod telefónnej siete - telefónnu zásuvku. Telefónny prístroj netvorí súčasť hlavnej telefónnej stanice.

(2) Pod pojmom zriadenie hlavnej telefónnej stanice sa rozumie zabezpečenie zriadenia telefónnej prípojky od verejnej telefónnej ústredne po koncový bod telefónnej siete - telefónnu zásuvku.

(3) Ceny za zriadenie hlavnej telefónnej stanice sa nevzťahujú na hlavné telefónne stanice zriadené v rámci digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na verejnú digitálnu ústredňu. Cena za zriadenie týchto hlavných telefónnych staníc je zahrnutá v položke A.01200.

Ceny za zriadenie hlavnej telefónnej stanice Maximálna cena v Sk s DPH
A.01010 Zriadenie hlavnej telefónnej stanice so samostatným alebo s podvojným pripojením:
A.01011 • fyzická osoba pre osobnú potrebu 3 690,-
A.01012 • právnická osoba a podnikateľ 6 150,-
A. 01200 Zriadenie digitálneho pripojenia (2048 kbit/s) pripájajúceho digitálnu PbÚ na digitálnu verejnú ústredňu 123 000,-

Článok 3

Preloženie hlavnej telefónnej stanice

(1) Za preloženie hlavnej telefónnej stanice sa nepovažuje premiestnenie hlavnej telefónnej stanice na iné miesto v tej istej budove alebo aj v inej budove, ak nové miesto telefónnej stanice je na súvislom pozemku toho istého súpisného čísla ako pôvodná hlavná telefónna stanica.

(2) Za preloženie digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu ústredňu hradí užívateľ cenu výhradne podľa položky A.02300 bez ohľadu na počet skutočne využívaných kanálov. Hlavné telefónne stanice zriadené v rámci jedného digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu ústredňu nemožno prekladať jednotlivo.

Ceny za preloženie hlavnej telefónnej stanice Maximálna cena v Sk s DPH
A. 02030 Preloženie hlavnej telefónnej stanice so samostatným alebo s podvojným pripojením:
A. 02031 • fyzická osoba pre osobnú potrebu 3 690,-
A. 02032 • právnická osoba a podnikateľ 6 150,-
A. 02300 Preloženie digitálneho pripojenia (2048 kbit/s) pripájajúceho digitálnu PbÚ na digitálnu verejnú ústredňu 61 500,-

Článok 4

Premeny telefónnych staníc a zmena užívateľa

(1) Za premenu hlavnej telefónnej stanice so samostatným pripojením na stanicu s podvojným pripojením a hlavnej telefónnej stanice s podvojným pripojením na telefónnu stanicu so samostatným pripojením sa cena nevyberá.

(2) Za premenu dočasnej telefónnej stanice na telefónnu stanicu používanú trvale sa vyberá cena za zriadenie hlavnej telefónnej stanice podľa položky A.01010 znížená o už zaplatenú cenu za zriadenie dočasnej telefónnej stanice platnej v čase realizácie premeny. Ak je zaplatená cena za zriadenie dočasnej telefónnej stanice vyššia ako cena podľa položky A.01010, rozdiel sa nevracia.

(3) Za premenu verejnej telefónnej stanice alebo hlavnej telefónnej stanice, na ktorú sa vzťahujú cenové výhody, na plne platenú telefónnu stanicu sa cena nevyberá.

(4) Pri zmene užívateľa a súčasnej zmene kategórie hlavnej telefónnej stanice z hlavnej telefónnej stanice, ktorá bola zriadená pre fyzickú osobu pre osobnú potrebu, na hlavnú telefónnu stanicu pre právnickú osobu a podnikateľa sa okrem ceny podľa položky A.05700 vyberá rozdiel medzi jednorazovou cenou za zriadenie hlavnej telefónnej stanice pre právnickú osobu a podnikateľa a cenou za zriadenie hlavnej telefónnej stanice pre fyzickú osobu pre osobnú potrebu platnou v čase zmeny užívateľa.

Ceny za zmenu užívateľa Maximálna cena v Sk sDPH
A.05700 Zmena užívateľa hlavnej telefónnej stanice alebo zmena v mene (názve) užívateľa hlavnej telefónnej stanice 123,-

Článok 5

Používanie hlavných telefónnych staníc

(1) Cena za používanie hlavnej telefónnej stanice nezahŕňa cenu za prenájom telefónneho prístroja.

(2) Cena za používanie hlavných telefónnych staníc zriadených v rámci jedného digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu telefónnu ústredňu, resp. cena za používanie jedného digitálneho pripojenia s rýchlosťou 2048 kbit/s pripájajúceho digitálnu pobočkovú ústredňu na príslušnú verejnú digitálnu telefónnu ústredňu je stanovená v položke A.06040 bez ohľadu na počet skutočne využívaných kanálov. O príslušnosti pripojenia rozhodnú ST. Cena za používanie hlavnej telefónnej stanice sa v tomto prípade podľa položiek A.06010 a A.06020 nevyberá.

Ceny za používanie hlavných telefónnych staníc pripojených na telefónne ústredne s počítaním tarifných impulzov Maximálna cena v Sk s DPH za mesiac
A.06010 Za hlavnú telefónnu stanicu so samostatným pripojením 159,90
A.06020 Za hlavnú telefónnu stanicu s podvojným pripojením 123,-
A.06040 Za digitálne pripojenie s rýchlosťou 2 048 kbit/s pripájajúce digitálnu PbÚ na príslušnú digitálnu verejnú telefónnu ústredňu 3 198,-

Článok 6

Automaticky uskutočnené miestne, medzimestské a medzinárodné volania

(1) Za automaticky uskutočnené volania z telefónnych staníc sa vyberá cena podľa počtu tarifných impulzov zaznamenaných príslušným registračným telekomunikačným zariadením. Cena za automaticky uskutočnené volania sa účtuje mesačne podľa stavu počítadla tarifných impulzov. Na analógových ústredniach možno snímať stavy počítadiel v posledný kalendárny deň v mesiaci najskôr od 10.00 hod.

(2) Poskytovateľ verejnej telekomunikačnej služby poskytne fyzickej osobe používajúcej hlavnú telefónnu stanicu pre osobnú potrebu zľavu vo výške 11 impulzov v každom mesiaci používania. V 3 prípade, že užívate nevyčerpá impulzy poskytnuté v rámci zľavy v jednotlivom mesiaci, tieto impulzy sa neprenášajú do ďalšieho mesiaca.

(3) Za automaticky uskutočnené volania z verejných telefónnych automatov sa vyberá cena pomocou inkasného zariadenia prístroja, prípadne odpisom telefónnych jednotiek zaznamenaných na telefónnej karte v závislosti od počtu tarifných impulzov zaznamenaných príslušným registračným telekomunikačným zariadením.

(4) Doba silnej vnútroštátnej prevádzky je v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 19.00 hod. Doba slabej vnútroštátnej prevádzky je v pracovných dňoch od 19.00 do 7.00 hod. Doba víkendovej vnútroštátnej prevádzky je celých 24 hodín v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a v dňoch štátom uznaných sviatkov. Uvedené časové obdobia sa vzťahujú na čas platný v Slovenskej republike.

(5) Za automaticky uskutočnené miestne volania (volania uskutočnené medzi užívateľmi v rámci toho istého uzlového telefónneho obvodu, t. j. bez 0 a 1 na začiatku volaného čísla) sa cena stanoví v závislosti od dĺžky volania a doby, v ktorej sa volanie uskutočnilo. Impulzy sú započítavané od okamihu prihlásenia volanej telefónnej stanice do okamihu zrušenia spojenia volajúcou telefónnou stanicou.

(6) V medzimestskom a medzinárodnom telefónnom spojení závisí počet tarifných impulzov od tarifného pásma, dĺžky volania a doby, v ktorej sa volanie uskutočnilo. Impulzy sú započítavané od okamihu prihlásenia volanej telefónnej stanice do okamihu zrušenia spojenia volajúcou telefónnou stanicou.

(7) Za automaticky uskutočnené vnútroštátne volania vo vnútri tranzitného telefónneho obvodu (ak nepatria medzi miestne volania) sa vyberajú ceny pre I. medzimestské tarifné pásmo. Za automaticky uskutočnené vnútroštátne volania medzi dvoma rôznymi tranzitnými obvodmi sa vyberajú ceny pre II. medzimestské tarifné pásmo. Za automaticky uskutočnené medzinárodné volania sa vyberajú ceny podľa tarifného pásma, do ktorého je zaradená krajina volaného užívateľa.

(8) Pri automaticky uskutočnených medzimestských a medzinárodných volaniach sa okrem tarifných impulzov vysielaných podľa položky A.07200 vysiela aj jeden tarifný (tzv. započítavací) impulz za každé začaté volanie.

(9) Cena za automaticky uskutočnené volania sa nevyberá za volania na telefónne stanice určené pre tiesňové volania (prípojné čísla 112, 15X), na ohlasovňu porúch (129), na ohlasovňu medzimestských (0102) a medzinárodných volaní (0131-5), na pracoviská poskytujúce informácie o medzinárodných službách (0139), na telefónne stanice určené na podávanie telegramov telefonicky (127) a na pracoviská medzimestských ústrední pre telekomunikačné informácie (128). Cena sa nevyberá ani za automaticky uskutočnené volania na číslo 0103, na ktorom sa poskytujú informácie o telefónnej prevádzke a vybavujú urgencie volania.

Cena za tarifný impulz Maxim, cena v Sk s DPH
A.07010 Za každý tarifný impulz z telefónnej stanice 2,50
A.07020 Za každý tarifný impulz z verejného telefónneho automatu 3,-
Cena za vnútroštátne automaticky uskutočnené miestne volania
A.07110 Za automaticky uskutočnené miestne volania sa započítavajú tarifné impulzy: Interval vysielania tarifných impulzov
A.07111 • vo víkendovej prevádzke za každých začatých 360 sekúnd
A.07112 • v slabej prevádzke za každých začatých 240 sekúnd
A.07113 • v silnej prevádzke za každých začatých 120 sekúnd
Cena za vnútroštátne automaticky uskutočnené medzimestské volania
A. 07200 Za automaticky uskutočnené medzimestské volania sa započítavajú tarifné impulzy
A. 07210 a) v I. medzimestskom tarifnom pásme jeden tarifný impulz za každé začaté volanie a ďalej jeden tarifný impulz: Interval vysielania tarifných impulzov
A. 07211 vo víkendovej prevádzke za každých začatých 150 sekúnd
A. 07212 v slabej prevádzke za každých začatých 80 sekúnd
A. 07213 v silnej prevádzke za každých začatých 40 sekúnd
A. 07220 b) v II. medzimestskom tarifnom pásme jeden tarifný impulz za každé začaté volanie a ďalej jeden tarifný impulz: Interval vysielania tarifných impulzov
A. 07221 vo víkendovej prevádzke za každých začatých 150 sekúnd
A. 07222 v slabej prevádzke za každých začatých 50 sekúnd
A. 07223 v silnej prevádzke za každých začatých 25 sekúnd
Cena za automaticky uskutočnené medzinárodné volania
Za automaticky uskutočnené medzinárodné volania sa započítavajú tarifné impulzy:
Silná prevádzka (sekundy) Slabá prevádzka (sekundy) Víkendová prevádzka (sekundy)
A. 09110 v I. pásme 12,000 12,000 15,000
A. 09120 v II. pásme 10,000 10,000 15,000
A. 09130 v III. pásme 8,720 9,000 10,000
A. 09140 v IV. pásme 6,000 7,500 7,500
A. 09150 v V. pásme 4,000 4,000 4,000
A. 09160 v VI. pásme 2,500 2,500 2,500
A. 09170 v VII. pásme 1,668 1,668 1,668

Zaradenie krajín do medzinárodných tarifných pásiem

Smerové číslo Krajina Tarifné pásmo
93 Afganistan VII
355 Albánsko IV
1907 Aljaška III
213 Alžírsko IV
376 Andorra IV
244 Angola V
1264 Anguilla VI
1268 Antigua a Barbuda VI
599 Antily Holandské VI
54 Argentína V
374 Arménsko VI
297 Aruba VI
247 Ascension VI
61 Austrália IV
672 Austrálske externé územia (Antarktické základne Norfolk, Vianočný ostrov) VII
994 Azerbajdžan IV
1242 Bahamy VI
973 Bahrajn VI
880 Bangladéš VII
1246 Barbados VI
32 Belgicko III
501 Belize V
229 Benin V
1441 Bermudy VI
975 Bhután V
375 Bielorusko III
591 Bolívia V
387 Bosna a Hercegovina III
267 Botswana V
55 Brazília V
673 Brunei VI
359 Bulharsko III
226 Burkina Faso VI
257 Burundi V
235 Čad VII
420 Česká republika I
56 Chile VI
385 Chorvátsko III
86 Čína V
682 Cookove ostrovy VII
357 Cyprus IV
45 Dánsko III
243 Demokratická Republika Kongo VI
246 Diego Garcia VII
1767 Dominika VII
1809 Dominikánska republika VII
253 Džibuti VI
20 Egypt VI
593 Ekvádor VI
291 Eritrea VII
372 Estónsko IV
251 Etiópia VI
298 Faerské ostrovy IV
500 Falklandy - Malvíny VI
679 Fidži VII
63 Filipíny V
358 Fínsko III
33 Francúzsko III
241 Gabun VI
220 Gambia VI
233 Ghana VI
350 Gibraltár IV
30 Grécko III
1473 Grenada VI
299 Grónsko VII
995 Gruzínsko IV
590 Guadeloupe VI
1671 Guam VII
502 Guatemala V
245 Guinea-Bissau VII
224 Guinea republika VII
594 Guyana francúzska VI
592 Guyana republika VII
509 Haiti VI
31 Holandsko III
504 Honduras V
852 Honkong IV
91 India V
62 Indonézia VI
964 Irak VII
98 Irán VI
353 Írsko III
354 Island IV
972 Izrael IV
1876 Jamajka VI
81 Japonsko IV
967 Jemen VI
962 Jordánsko VI
27 Juhoafrická republika IV
381 Juhoslávia (Srbsko a Čierna Hora) III
1345 Kajmanské ostrovy VII
855 Kambodža VII
237 Kamerun VII
1 Kanada III
238 Kapverdy VII
974 Katar V
7 Kazachstan V
254 Keňa VI
996 Kirgizstan VII
686 Kiribati VII
57 Kolumbia VII
269 Komory a Mayotte V
242 Kongo VII
82 Kórea V
850 Kórea (KĽDR) VII
506 Kostarika V
53 Kuba VI
965 Kuvajt VI
856 Laos VII
266 Lesotho VI
961 Libanon VII
231 Libéria VII
218 Líbya IV
423 Lichtenštajnsko III
370 Litva IV
371 Lotyšsko IV
352 Luxembursko III
853 Macao V
389 Macedónsko IV
261 Madagaskar VII
36 Maďarsko II
60 Malajsko V
265 Malawi VII
960 Maledivy V
223 Mali VII
356 Malta IV
1670 Mariány severné VII
212 Maroko IV
692 Marshallove ostrovy VII
596 Martinik VI
222 Mauretánia VI
230 Maurícius VI
52 Mexiko V
691 Mikronézia VII
373 Moldavsko III
377 Monako III
976 Mongolsko VII
1664 Montserrat VII
258 Mozambik VI
95 Myanmar (Barma) VII
264 Namíbia VII
674 Nauru VII
49 Nemecko III
977 Nepál VII
227 Niger VII
234 Nigéria VI
505 Nikaragua VI
683 Niue VII
47 Nórsko III
687 Nová Kaledónia VII
64 Nový Zéland V
968 Omán VII
92 Pakistan VII
680 Palau VI
507 Panama V
1284 Panenské ostrovy britské VII
1340 Panenské ostrovy (USA) III
675 Papua-Nová Guinea VI
595 Paraguay VI
51 Peru VI
225 Pobrežie Slonoviny VII
48 Poľsko II
689 Polynézia francúzska VII
1787 Portoriko III
351 Portugalsko vrátane Azor a Madeiry III
882 13 Prístup do siete EMSAT 
43 Rakúsko II
262 Reunion VI
240 Rovníková Guinea VII
40 Rumunsko III
7 Rusko IV
250 Rwanda VII
503 Salvador VII
684 Samoa americká VII
685 Samoa západná VII
378 San Maríno IV
966 Saudská Arábia V
221 Senegal VII
248 Seychely VI
232 Sierra Leone VII
65 Singapur VI
386 Slovinsko III
252 Somálsko V
971 Spojené arabské emiráty V
1 Spojené štáty americké III
94 Srí Lanka VII
236 Stredoafrická republika VII
249 Sudán VI
597 Surinam VII
290 Sv. Helena VI
1869 Sv. Krištof a Nevis VII
1758 Sv. Lucia VII
508 Sv. Peter a Michal VI
239 Sv. Tomáš a Princov ostrov VII
1784 Sv. Vincent a Grenadiny VI
268 Svazijsko VI
963 Sýria VI
677 Šalamúnove ostrovy VII
34 Španielsko vrátane Baleár a Kanárskych ostrovov III
41 Švajčiarsko III
46 Švédsko III
992 Tadžikistan VII
39 Taliansko III
255 Tanzánia VII
886 Tchaj-wan V
66 Thajsko V
228 Togo VII
690 Tokelau VII
676 Tonga VII
1868 Trinidad a Tobago VII
216 Tunisko IV
90 Turecko III
993 Turkmenistan VI
1649 Turky VII
688 Tuvalu VII
256 Uganda VI
380 Ukrajina III
598 Uruguaj VI
7 Uzbekistan VI
678 Vanuatu VII
39 Vatikán III
44 Veká Británia a Severné Írsko III
58 Venezuela VI
84 Vietnam VI
681 Wallis a Futuna VII
260 Zambia VI
263 Zimbabwe VI

Článok 7

(1) Maximálne ceny za telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete uvedené v článkoch 2 až 6 tohto rozhodnutia budú platiť od 1. augusta 2000 do 31. decembra 2000.

(2) Do 1. augusta 2000 budú platiť maximálne ceny za telekomunikačné služby poskytované prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete platné k 30. júnu 2000.

(3) Do 31. decembra 2000 budú platiť maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné k 30. júnu 2000.

(4) Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Ľudovít Hogh v. r.