208

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 26. júna 2000

o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

a) vyhlasujem

podľa § 48 ods. 1 písm. b) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;

b) určujem

podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. deň konania nových volieb uvedených pod písmenom a) tohto rozhodnutia na sobotu 25. novembra 2000;

c) schvaľujem

lehoty na nové voľby, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.

Jozef Migaš v. r.

Príloha č. 1 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 208/2000 Z. z.

ZOZNAM OBCÍ v Slovenskej republike, v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. novembra 2000

Kraj Okres Obec, mesto Volí sa
TRNAVSKÝ KRAJ Trnava Cífer starosta 
Zeleneč  poslanci
NITRIANSKY KRAJ Komárno Svätý Peter starosta 
Levice Kubáňovo starosta 
Šaľa Selice starosta 
ŽILINSKÝ KRAJ Žilina Malá Čierna starosta 
Čadca Olešná starosta 
Martin Folkušová starosta 
Karlová  poslanec
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Banská Bystrica Turecká  poslanec
Brezno Vaľkovňa starosta 
Detva Kriváň starosta 
Lučenec Píla starosta 
Veľká nad Ipľom starosta 
Rimavská Sobota Dubovec  poslanec
Horné Záhorany starosta 
Orávka starosta 
PREŠOVSKÝ KRAJ Prešov Fričovce starosta 
Humenné Myslina starosta 
Stará Ľubovňa Čirč starosta 
Šarišské Jastrabie starosta 
Svidník Príkra  poslanec
KOŠICKÝ KRAJ Gelnica Úhorná starosta 
Rožňava Markuška starosta 
Sobrance Vyšné Remety starosta 
Spišská Nová Ves Arnutovce starosta 

Príloha č. 2 k rozhodnutiu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 208/2000 Z. z.

LEHOTY na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 25. novembra 2000

Lehota § - ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 - 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 1. 9. 2000
65 dní 9 - 3 Určenie a zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, aký sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 21. 9. 2000
55 dní 16 - 2, 21 - 1,2 Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 1. 10. 2000
55 dní 14 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 1. 10. 2000
50 dní 14 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 6. 10. 2000
45 dní 17 - 2, 22 - 2 Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 11. 10. 2000
40 dní 10 - 2 Určenie volebných okrskov a volebných miestností starosta obce 16. 10. 2000
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 21. 10. 2000
30 dní 13 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okresnej volebnej komisie okresná volebná komisia 26. 10. 2000
25 dní 30 - 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 31. 10. 2000
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 31. 10. 2000
20 dní 15 - 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 5. 11. 2000
15 dní 15 - 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 10. 11. 2000
48 hodín 30 - 3 Skončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 23. 11. 2000
  26 - 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 25. 11. 2000