Vyhláška č. 204/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2000
Platnosť od 29.06.2000 do30.04.2004
Účinnosť od 01.09.2000 do30.04.2004
Zrušený 225/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem bodov 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000

OBSAH

204

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. júna 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 90/1997 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení vyhlášky č. 337/1997 Z. z., vyhlášky č. 88/1999 Z. z. a vyhlášky č. 178/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „sivej farby“ a slová „s rozmermi 10,5 cm x 7,4 cm“ sa nahrádzajú slovami „s rozmermi 9,9 cm x 6,8 cm“.

3. V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„V poslednej dvojici písmen evidenčného čísla prideleného prípojnému vozidlu, okrem prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku, je prvým písmenom Y.“.

4. V § 44 odsek 3 znie:

(3) Okresný dopravný inšpektorát môže na žiadosť držiteľa vozidla prideliť evidenčné číslo, v ktorom sa namiesto písmen a číslic podľa odseku 2 za pomlčkou uvádzajú

a) písmená na prvom až piatom mieste,

b) písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica od jeden po deväť na piatom mieste alebo

c) písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia číslic od jeden po deväť na štvrtom a piatom mieste.“.

5. V § 44 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Evidenčné číslo podľa odseku 3 nemožno prideliť, ak držiteľ vozidla žiada o pridelenie evidenčného čísla

a) prideleného inému vozidlu,

b) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacou hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy,

c) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic tvoriacou názov alebo skratku názvu štátneho orgánu, politickej strany alebo politického hnutia,

d) s písmenami X alebo O na prvom mieste za pomlčkou,

e) obsahujúceho písmená s diakritickým znamienkom alebo malé písmená,

f) s kombináciou písmen alebo písmen a číslic, ktorej znenie by podporovalo alebo propagovalo hnutie, ktoré preukázateľne smeruje k potláčaniu práv a slobôd občanov alebo hlása národnostnú, rasovú, triednu alebo náboženskú zášť.

(5) Ustanovenie odseku 3 sa nepoužije pri prideľovaní evidenčného čísla

a) prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel a motorovú trojkolku,

b) vozidlám štátnych orgánov, obcí, štátnych fondov a štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií okrem vozidiel ustanovených v zákone.4a)“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.

6. V § 56 sa slová „1. júla 2000“ nahrádzajú slovami „1. septembra 2000“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem bodov 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000.


Ladislav Pittner v. r.