Oznámenie č. 201/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 85/2000
Platnosť od 28.06.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

201

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 15. júna 2000 č. 1420/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. júla 1999 do 31. decembra 2000 uzavretá 20. júla 1999 medzi Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a Zväzom obchodu Slovenskej republiky a Dodatok č. 1 zo dňa 23. novembra 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľa uvedeného v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zamestnávateľ, na ktorého sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 7/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze pracovníkov obchodu a cestovného ruchu a vo Zväze obchodu Slovenskej republiky.