Oznámenie č. 200/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 85/2000
Platnosť od 28.06.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

200

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 15. júna 2000 č. 1419/2000-III/11 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 1 zo dňa 15. marca 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 22. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 7/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.