Vyhláška č. 2/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Čiastka 1/2000
Platnosť od 08.01.2000
Účinnosť od 15.01.2000

2

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 27. decembra 1999,

ktorou sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody v obci Budiš a v obci Trenčianske Mitice za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Za prírodný zdroj minerálnej stolovej vody sa vyhlasuje prírodný zdroj minerálnej vody s označením

a) vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš,

b) vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice.

(2) Klasifikácia prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd podľa odseku 1 je uvedená v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2000.


Tibor Šagát v. r.


Príloha k vyhláške č. 2/2000 Z. z.

KLASIFIKÁCIA prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd

Prírodný zdroj minerálnej stolovej vody

a) s označením vrt B-5 v obci Budiš, v katastrálnom území Budiš, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-síranová, sodno-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, so zvýšeným obsahom fluoridov, s celkovou mineralizáciou 3 257,8 mg.1-1, teplotou vody 13,2 oC a obsahom plynov - CO2 2 420 mg.1-1,

b) s označením vrt MP-1 v obci Trenčianske Mitice, v katastrálnom území Trenčianske Mitice, je voda prírodná, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanová, horečnato-vápenatá, uhličitá, studená, hypotonická, s celkovou mineralizáciou 2 317,0 mg.1-1, teplotou vody 11,8 oC a obsahom plynov - CO2 2 253 mg.1-1.