Oznámenie č. 198/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2000
Platnosť od 28.06.2000 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2000, a čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2001. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

198

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 20. júna 2000 č. R-3/2000, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa určujú minimálne ceny a minimálne (garantované) ceny pre nákup neskorých konzumných zemiakov z úrody roku 2000 a rušia sa regulačné opatrenia v oblasti telekomunikačných výkonov určené v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem čl. I bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2000, a čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2001.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.