Nariadenie vlády č. 197/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Čiastka 85/2000
Platnosť od 28.06.2000
Účinnosť od 25.11.2000
Redakčná poznámka

účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí

197

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2000

o rozdelení niektorých obcí, o zmene názvu niektorých obcí a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1, § 4 ods. 2 a § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

§ 1

(1) V okrese Nitra sa rozdeľuje obec Lefantovce na obec Dolné Lefantovce a obec Horné Lefantovce.

(2) V okrese Košice-okolie sa rozdeľuje obec Družstevná pri Hornáde na obec Družstevná pri Hornáde a obec Kostoľany nad Hornádom.

§ 2

(1) V okrese Spišská Nová Ves sa mení názov obce Matejovce na Matejovce nad Hornádom.

(2) V okrese Nové Mesto nad Váhom sa mení názov obce Kalnica na Kálnica.


Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 180/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/1998 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 403/1998 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 167/1999 Z. z. sa v prílohe mení a dopĺňa takto:

1. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradovým číslom 23 vypúšťa názov obce Lefantovce; obce pod doterajšími poradovými číslami 24 až 59 sa označujú poradovými číslami 23 až 58.

2. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 12 zaraďuje obec Dolné Lefantovce; obce pod poradovými číslami 12 až 58 sa označujú poradovými číslami 13 až 59.

3. V Nitrianskom kraji v okrese Nitra sa pod poradové číslo 15 zaraďuje obec Horné Lefantovce; obce pod poradovými číslami 15 až 59 sa označujú poradovými číslami 16 až 60.

4. V Košickom kraji v okrese Košice-okolie sa pod poradové číslo 45 zaraďuje obec Kostoľany nad Hornádom; obce pod doterajšími poradovými číslami 45 až 113 sa označujú poradovými číslami 46 až 114.

5. V Košickom kraji v okrese Spišská Nová Ves sa pod poradovým číslom 20 slovo „Matejovce“ nahrádza slovami „Matejovce nad Hornádom“.

6. V Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom sa pod poradovým číslom 14 slovo „Kalnica“ nahrádza slovom „Kálnica“.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí.


Mikuláš Dzurinda v. r.