Zákon č. 196/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

Čiastka 84/2000
Platnosť od 27.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH

196

ZÁKON

z 19. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Regulácia cien je určenie ceny alebo usmerňovanie dohodovania cien cenovými orgánmi, ktorými sú ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady a v prípadoch podľa odseku 3 písm. d) iný orgán štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis6a) (ďalej len „iný orgán štátnej správy“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.“.

2. V § 4 ods. 3 sa slová „Ministerstvo reguluje“ nahrádzajú slovami „Cenové orgány regulujú“.

3. V § 7 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.

4. V § 9 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.

5. V § 9 ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.

6. V § 9 ods. 3 v treťom a siedmom riadku sa za slovo „ministerstvu“ vkladajú slová „alebo inému orgánu štátnej správy“.

7. V § 9 ods. 4 v prvej, druhej a v tretej vete sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.

8. V § 9 ods. 5 sa za slovo „ministerstva“ vkladajú slová „alebo iného orgánu štátnej správy“.

9. V § 9 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo“ vkladajú slová „alebo iný orgán štátnej správy“.

10. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Rozsah regulácie cien podľa § 5 až 9 ustanovuje ministerstvo alebo iný orgán štátnej správy rozhodnutím o regulácii cien. Ministerstvo rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje vo svojom publikačnom orgáne a vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky9a) uverejnením oznámenia ministerstva o jeho vydaní. Iný orgán štátnej správy rozhodnutie o regulácii cien uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.“.

11. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Cenovú kontrolu podľa tohto zákona je oprávnené vykonávať ministerstvo, v rozsahu podľa § 20 okresné úrady, správy finančnej kontroly,12) Slovenská obchodná inšpekcia a pri prirodzených monopoloch iný orgán štátnej správy (ďalej len „cenové kontrolné orgány“).“.

12. V § 17 ods. 1 písm. c) a d) sa za slovo „ministerstvom“ vkladajú slová „alebo iným orgánom štátnej správy“.

13. V § 19 ods. 1 sa slová „obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy“.

14. § 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Proti rozhodnutiu v prvom stupni iného orgánu štátnej správy o porušení cenovej disciplíny možno podať opravný prostriedok na súd.“.

15. V § 20 ods. 1 sa slová „obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy“.

16. V § 20 ods. 3 sa slovo „Obvodné“ nahrádza slovom „Okresné“.

17. V § 20 odsek 4 znie:

(4) Iný orgán štátnej správy vykonáva pôsobnosť v oblasti cien pri prirodzených monopoloch podľa odseku 2 písm. b) až h).“.

18. V ďalšom texte zákona sa vypúšťajú slová „obvodné úrady“, „a obvodné úrady“ a „alebo obvodné úrady“ vo všetkých tvaroch.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.