Nariadenie vlády č. 193/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 83/2000
Platnosť od 23.06.2000 do31.03.2002
Účinnosť od 01.09.2000 do31.03.2002
Zrušený 313/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 7 a 14 (príloha č. 6) a čl. II bodov 2 a 6 (príloha č. 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000

193

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. júna 2000,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 písm. a) a b) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 260/1995 Z. z. a zákona č. 333/1997 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 169/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7a ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

9b) § 54 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 80/2000 Z. z.“.

2. V § 7b ods. 1 sa slová „vykonáva úkony priamo spojené so zdravotnou starostlivosťou9b)“ nahrádzajú slovami „je zdravotníckym pracovníkom podľa osobitného predpisu9b)“.

3. V § 7c ods. 1 sa slová „zabezpečuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti9d) v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove a zariadení opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov,9e)“ nahrádzajú slovami „sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb,9d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

9d) § 18 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 9e sa vypúšťa.

5. V § 7c ods. 2 sa slovo „zabezpečovanie“ nahrádza slovami „podieľanie sa na zabezpečovaní“.

6. V § 7d ods. 2 tabuľka platových taríf znie:

„platová trieda Sk mesačne
1. 3 370
2. 3 560
3. 3 870
4. 4 240
5. 4 680
6. 5 150“.

7. V § 7d ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 6 nahrádza týmto znením:

„platová trieda Sk mesačne
1. 3 820
2. 4 010
3. 4 320
4. 4 690
5. 5 130
6. 5 600“.

8. V § 9 ods. 11 druhá veta znie: „Zamestnancovi Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktorý vykonáva kontrolnú činnosť, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 1 200 Sk mesačne a zamestnancovi Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorý vykonáva dozornú činnosť nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, možno poskytnúť príplatok vo výške 100 až 4 000 Sk mesačne.“.

9. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 636/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto nariadeniu.

10. Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 2 k tomuto nariadeniu.

11. Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 3 k tomuto nariadeniu.

12. Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 4 k tomuto nariadeniu.

13. Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 5 k tomuto nariadeniu.

14. Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a v znení bodu 13 tohto článku sa nahrádza prílohou č. 6 k tomuto nariadeniu.

Čl. II

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa mení takto:

1. V § 7a ods. 2 tabuľka platových taríf znie:

„platová trieda Sk mesačne
1. 3 370
2. 3 560
3. 3 870
4. 4 240
5. 4 680
6. 5 150“.

2. V § 7a ods. 2 sa tabuľka platových taríf podľa bodu 1 nahrádza týmto znením:

„platová trieda Sk mesačne
1. 3 820
2. 4 010
3. 4 320
4. 4 690
5. 5 130
6. 5 600“.

3. Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 73/1993 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 279/1994 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 7 k tomuto nariadeniu.

4. Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 8 k tomuto nariadeniu.

5. Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 9 k tomuto nariadeniu.

6. Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 121/1997 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/1998 Z. z. a v znení bodu 5 tohto článku sa nahrádza prílohou č. 10 k tomuto nariadeniu.

7. Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 637/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z. sa nahrádza prílohou č. 11 k tomuto nariadeniu.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000 okrem čl. I bodov 7 a 14 (príloha č. 6) a čl. II bodov 2 a 6 (príloha č. 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 120 3 380 3 670 4 020 4 440 4 900 5 410 6 010 6 640 7 340 8 110 8 980
2 do 6 3 260 3 530 3 840 4 200 4 640 5 110 5 640 6 270 6 940 7 670 8 480 9 380
3 do 9 3 390 3 680 4 000 4 390 4 840 5 320 5 880 6 530 7 240 8 000 8 840 9 780
4 do 12 3 530 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 120 6 800 7 530 8 320 9 200 10 180
5 do 15 3 660 3 980 4 330 4 750 5 230 5 760 6 350 7 070 7 820 8 650 9 560 10 580
6 do 18 3 800 4 130 4 500 4 930 5 430 5 980 6 580 7 340 8 110 8 980 9 920 10 980
7 do 21 3 930 4 270 4 660 5 110 5 620 6 200 6 820 7 610 8 410 9 300 10 280 11 380
8 do 24 4 070 4 420 4 830 5 280 5 820 6 420 7 060 7 880 8 700 9 630 10 640 11 780
9 do 27 4 200 4 570 4 990 5 460 6 020 6 640 7 300 8 140 9 000 9 960 11 000 12 180
10 nad 27 4 340 4 720 5 150 5 640 6 210 6 850 7 540 8 410 9 290 10 290 11 360 12 570

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 7 750 9 210 10 930 12 100 13 360 14 790
6 do 18 8 040 9 560 11 340 12 550 13 870 15 350
7 do 21 8 320 9 910 11 750 13 000 14 380 15 900
8 do 24 8 610 10 260 12 160 13 450 14 890 16 460
9 do 27 8 900 10 610 12 570 13 900 15 390 17 020
10 nad 27 9 190 10 960 12 990 14 350 15 890 17 580

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú finančným vzťahom napojené na rozpočtovú kapitolu zriaďovateľa (§ 7a a § 7c)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 290 3 570 3 880 4 400 4 870 5 360 5 890 6 680 7 880 8 730 9 630 10 650
2 do 6 3 430 3 720 4 060 4 600 5 080 5 590 6 160 6 980 8 230 9 110 10 060 11 130
3 do 9 3 570 3 880 4 230 4 800 5 290 5 820 6 420 7 270 8 580 9 500 10 490 11 610
4 do 12 3 710 4 040 4 410 5 000 5 510 6 050 6 680 7 570 8 930 9 890 10 920 12 080
5 do 15 3 860 4 190 4 580 5 200 5 720 6 290 6 940 7 860 9 280 10 280 11 350 12 550
6 do 18 4 000 4 350 4 750 5 400 5 940 6 530 7 200 8 160 9 630 10 660 11 780 13 030
7 do 21 4 150 4 510 4 930 5 600 6 160 6 770 7 460 8 460 9 980 11 040 12 210 13 510
8 do 24 4 300 4 670 5 100 5 790 6 360 7 010 7 720 8 760 10 330 11 430 12 640 13 980
9 do 27 4 440 4 830 5 270 5 990 6 570 7 250 7 980 9 060 10 680 11 810 13 060 14 460
10 nad 27 4 590 4 980 5 450 6 190 6 790 7 490 8 240 9 350 11 020 12 200 13 490 14 930

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2c nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf zamestnancov v štátnych zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú finančným vzťahom napojené na poisťovňu zriadenú na vykonávanie zdravotného poistenia (§ 7b)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 400 3 650 3 960 4 740 5 220 5 750 6 330 7 340 9 340 10 190 11 230 12 480
2 do 6 3 540 3 810 4 140 4 950 5 450 6 010 6 610 7 660 9 740 10 670 11 760 13 060
3 do 9 3 670 3 970 4 320 5 160 5 680 6 260 6 890 7 980 10 150 11 140 12 290 13 640
4 do 12 3 810 4 130 4 500 5 370 5 920 6 520 7 180 8 300 10 560 11 610 12 820 14 220
5 do 15 3 950 4 290 4 680 5 580 6 160 6 770 7 460 8 630 10 960 12 080 13 350 14 790
6 do 18 4 090 4 450 4 860 5 790 6 390 7 030 7 740 8 960 11 370 12 560 13 890 15 370
7 do 21 4 230 4 610 5 040 6 010 6 620 7 290 8 020 9 290 11 770 13 030 14 420 15 950
8 do 24 4 380 4 770 5 220 6 220 6 850 7 540 8 300 9 610 12 180 13 510 14 960 16 530
9 do 27 4 530 4 940 5 400 6 430 7 080 7 800 8 580 9 940 12 590 13 980 15 490 17 100
10 nad 27 4 680 5 110 5 570 6 640 7 300 8 060 8 860 10 260 13 000 14 460 16 020 17 680

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 680 6 300 7 000 7 780 8 630 9 630
2 do 6 5 930 6 580 7 310 8 120 9 020 10 060
3 do 9 6 180 6 850 7 620 8 470 9 400 10 490
4 do 12 6 430 7 130 7 930 8 810 9 780 10 920
5 do 15 6 680 7 410 8 240 9 150 10 160 11 350
6 do 18 6 930 7 690 8 550 9 500 10 550 11 780
7 do 21 7 190 7 970 8 860 9 840 10 930 12 210
8 do 24 7 440 8 250 9 170 10 180 11 310 12 640
9 do 27 7 690 8 530 9 480 10 520 11 690 13 060
10 nad 27 7 940 8 800 9 800 10 870 12 070 13 490

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2d nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov (§ 7d)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 6 130 6 750 7 450 8 230 9 080 10 080
2 do 6 6 380 7 030 7 760 8 570 9 470 10 510
3 do 9 6 630 7 300 8 070 8 920 9 850 10 940
4 do 12 6 880 7 580 8 380 9 260 10 230 11 370
5 do 15 7 130 7 860 8 690 9 600 10 610 11 800
6 do 18 7 380 8 140 9 000 9 950 11 000 12 230
7 do 21 7 640 8 420 9 310 10 290 11 380 12 660
8 do 24 7 890 8 700 9 620 10 630 11 760 13 090
9 do 27 8 140 8 980 9 930 10 970 12 140 13 510
10 nad 27 8 390 9 250 10 250 11 320 12 520 13 940

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 120 3 380 3 670 4 020 4 440 4 900 5 410 6 010 6 640 7 340 8 110 8 980
2 do 6 3 260 3 530 3 840 4 200 4 640 5 110 5 640 6 270 6 940 7 670 8 480 9 380
3 do 9 3 390 3 680 4 000 4 390 4 840 5 320 5 880 6 530 7 240 8 000 8 840 9 780
4 do 12 3 530 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 120 6 800 7 530 8 320 9 200 10 180
5 do 15 3 660 3 980 4 330 4 750 5 230 5 760 6 350 7 070 7 820 8 650 9 560 10 580
6 do 18 3 800 4 130 4 500 4 930 5 430 5 980 6 580 7 340 8 110 8 980 9 920 10 980
7 do 21 3 930 4 270 4 660 5 110 5 620 6 200 6 820 7 610 8 410 9 300 10 280 11 380
8 do 24 4 070 4 420 4 830 5 280 5 820 6 420 7 060 7 880 8 700 9 630 10 640 11 780
9 do 27 4 200 4 570 4 990 5 460 6 020 6 640 7 300 8 140 9 000 9 960 11 000 12 180
10 nad 27 4 340 4 720 5 150 5 640 6 210 6 850 7 540 8 410 9 290 10 290 11 360 12 570

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými odborníkmi
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 7 750 9 210 10 930 12 100 13 360 14 790
6 do 18 8 040 9 560 11 340 12 550 13 870 15 350
7 do 21 8 320 9 910 11 750 13 000 14 380 15 900
8 do 24 8 610 10 260 12 160 13 450 14 890 16 460
9 do 27 8 900 10 610 12 570 13 900 15 390 17 020
10 nad 27 9 190 10 960 12 990 14 350 15 890 17 580

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 680 6 300 7 000 7 780 8 630 9 630
2 do 6 5 930 6 580 7 310 8 120 9 020 10 060
3 do 9 6 180 6 850 7 620 8 470 9 400 10 490
4 do 12 6 430 7 130 7 930 8 810 9 780 10 920
5 do 15 6 680 7 410 8 240 9 150 10 160 11 350
6 do 18 6 930 7 690 8 550 9 500 10 550 11 780
7 do 21 7 190 7 970 8 860 9 840 10 930 12 210
8 do 24 7 440 8 250 9 170 10 180 11 310 12 640
9 do 27 7 690 8 530 9 480 10 520 11 690 13 060
10 nad 27 7 940 8 800 9 800 10 870 12 070 13 490

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a)
(Sk mesačne)

Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 6 130 6 750 7 450 8 230 9 080 10 080
2 do 6 6 380 7 030 7 760 8 570 9 470 10 510
3 do 9 6 630 7 300 8 070 8 920 9 850 10 940
4 do 12 6 880 7 580 8 380 9 260 10 230 11 370
5 do 15 7 130 7 860 8 690 9 600 10 610 11 800
6 do 18 7 380 8 140 9 000 9 950 11 000 12 230
7 do 21 7 640 8 420 9 310 10 290 11 380 12 660
8 do 24 7 890 8 700 9 620 10 630 11 760 13 090
9 do 27 8 140 8 980 9 930 10 970 12 140 13 510
10 nad 27 8 390 9 250 10 250 11 320 12 520 13 940

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 193/2000 Z. z.

Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1. Náčelník odboru požiarnej ochrany krajského úradu 1 600 - 4 500
2. Náčelník odboru požiarnej ochrany okresného úradu 1 600 - 3 500
3. Veliteľ jednotky Zboru požiarnej ochrany 800 - 2 500
4. Náčelník alebo veliteľ, ktorý riadi prácu podriadených príslušníkov 300 - 1 500