Vyhláška č. 192/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/2000
Platnosť od 21.06.2000 do30.06.2001
Účinnosť od 01.08.2000 do30.06.2001
Zrušený 246/2001 Z. z.

OBSAH

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 12. júna 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 7, § 26 ods. 11, § 42 ods. 9 a § 43 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z. a zákona č. 155/1999 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 198/1998 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci v znení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 407/1998 Z. z. a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 209/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb1) celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu,12) ak táto vyhláška neustanovuje inak, je pri poskytovaní stravy na deň

vo veku do 3 rokov 45 Sk až 55 Sk,

od 3 do 6 rokov 47 Sk až 60 Sk,

od 6 do 10 rokov 50 Sk až 65 Sk,

od 10 do 15 rokov 54 Sk až 69 Sk,

nad 15 rokov 57 Sk až 73 Sk.“.

2. V § 5 ods. 2 suma „66 Sk“ sa nahrádza sumou „73 Sk“.

3. V § 5 ods. 4 sa slová „o 20 %“ nahrádzajú slovami „o 25 %“.

4. V § 5 ods. 6 sa za slová „v domove sociálnych služieb“ vkladá čiarka a slová „a v domove dôchodcov“ sa nahrádzajú slovami „v domove dôchodcov a v zariadení opatrovateľskej služby“.

5. V § 5 ods. 7 suma „86 Sk“ sa nahrádza sumou „95 Sk“ a suma „41 Sk“ sa nahrádza sumou „45 Sk“.

6. V § 6 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na

raňajky 12 %,

desiatu 9 %,

obed 40 %,

olovrant 9 %,

večeru 30 %,

b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na

raňajky 11 %,

desiatu 8 %,

obed 40 %,

olovrant 8 %,

večeru 27 %,

druhú večeru 6 %.“.

7. V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8. V § 15 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „od troch“.

9. V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a 5“.

10. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Úhradu za prepravnú službu platí občan za kalendárny mesiac, v ktorom sa občanovi poskytuje prepravná služba, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“.

11. V § 23 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a v jedálni pre dôchodcov“.

12. V § 23 ods. 4 sa za slovami „úhrada za stravovanie20)“ vypúšťa čiarka a slová „v domove – penzióne pre dôchodcov a v jedálni pre dôchodcov“ sa nahrádzajú slovami „a v domove – penzióne pre dôchodcov“.

13. V § 24 ods. 2 sa suma „1 Sk“ nahrádza sumou „1,50 Sk“.

14. V § 24 ods. 11 sa suma „17 Sk“ nahrádza sumou „20 Sk“.

15. § 25 znie:

㤠25

Výška úhrady za zaopatrenie

(1) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie,20) za jeden deň je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročne pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana21) 20,00 Sk,

2. prevažnej bezvládnosti občana22)

26,60 Sk,

3. úplnej bezvládnosti občana23)

33,30 Sk,

b) týždenne pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana

16,60 Sk,

2. prevažnej bezvládnosti občana

21,30 Sk,

3. úplnej bezvládnosti občana

25,90 Sk,

c) denne do štyroch hodín pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana

5,40 Sk,

2. prevažnej bezvládnosti občana

7,60 Sk,

3. úplnej bezvládnosti občana

9,90 Sk,

d) denne nad štyri hodiny pri

1. čiastočnej bezvládnosti občana

7,40 Sk,

2. prevažnej bezvládnosti občana

9,60 Sk,

3. úplnej bezvládnosti občana

11,90 Sk.

(2) Výška úhrady za zaopatrenie v zariadení sociálnych služieb, v ktorom sa platí úhrada za zaopatrenie20), s výnimkou detského domova za jeden deň je pri starostlivosti, ktorá sa poskytuje

a) celoročne, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť

30,00 Sk,

2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

43,30 Sk,

b) týždenne, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť

23,60 Sk,

2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

32,70 Sk,

c) denne do štyroch hodín, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť

5,20 Sk,

2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

7,70 Sk,

d) denne nad štyri hodiny, ak ide o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté dieťa vyžadujúce

1. mimoriadnu starostlivosť

10,50 Sk,

2. osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť

15,40 Sk.

(3) Výška úhrady za zaopatrenie v domove – penzióne pre dôchodcov za jeden deň je 7,00 Sk.

(4) Výška úhrady za zaopatrenie je pre ostatných občanov za jeden deň pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje

a) celoročne a týždenne10,00 Sk,
b) denne
1. do štyroch hodín2,00 Sk,
2. nad štyri hodiny4,00 Sk.".

16. V § 26 suma „5 Sk“ sa nahrádza sumou „7 Sk“.

17. V § 27 ods. 5 sa za slovo „vráti“ vkladá slovo „zaplatená“ a za slová „ktoré boli“ sa vkladajú slová „z vážneho dôvodu“.

18. V § 27 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Za vážny dôvod na odhlásenie z odberu jedál podľa odseku 5 sa považuje prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb24a) a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Za vážny dôvod na odhlásenie odberu jedál podľa odseku 5 možno považovať aj iný dôvod, ak ho za taký uzná vedúci zariadenia sociálnych služieb.“.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 7 až 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

24a) § 95 zákona č. 195/1998 Z. z.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Peter Magvaši v. r.