Vyhláška č. 191/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla

Čiastka 82/2000
Platnosť od 21.06.2000 do30.06.2001
Účinnosť od 01.07.2000 do30.06.2001
Zrušený 238/2001 Z. z.

191

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 7. júna 2000

o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon ustanovuje:


§ 1

Od dovozného cla (ďalej len „clo“) sa za podmienok ustanovených v § 2 oslobodzujú stroje, strojové zariadenia, prístroje a nástroje zaradené do kapitoly 84 a 85 colného sadzobníka,1) prípadne aj do iných kapitol colného sadzobníka, ak sú neoddeliteľnou súčasťou dovážanej výrobnej linky, dovážané jednotlivo alebo zostavené do výrobných liniek (ďalej len „technologické zariadenie“), ak sú určené na výrobnú činnosť2) deklaranta3) na území Slovenskej republiky, svojimi parametrami zabezpečujú vysokú technicko-ekonomickú úroveň výrobkov alebo výrobu výrobkov vysokej kvality a sú navrhnuté na prepustenie do colného režimu voľný obeh.4)

§ 2

Od cla je oslobodené technologické zariadenie uvedené v § 1, ak sú splnené tieto podmienky:

a) deklarant k colnému vyhláseniu priloží vyhlásenie, že dovážané technologické zariadenie je určené na účel uvedený v § 1,

b) deklarant pri dovoze prvej časti technologického zariadenia, ak sa technologické zariadenie dováža po častiach, priloží k colnému vyhláseniu špecifikáciu dovážaného technologického zariadenia podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry1) a pri každom ďalšom dovoze písomne vyhlási, že ide o dovoz technologického zariadenia v rámci špecifikácie predloženej pri dovoze prvej časti technologického zariadenia,

c) úhrnná colná hodnota dovážaného technologického zariadenia je vyššia ako 5 000 000 Sk, pričom za úhrnnú colnú hodnotu dovážaného technologického zariadenia sa považuje colná hodnota dovážaného technologického zariadenia alebo súhrn colných hodnôt jednotlivých častí technologického zariadenia, ak sa technologické zariadenie dováža po častiach,

d) dovoz jednotlivých častí technologického zariadenia sa uskutoční najneskôr do troch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie prvej dovážanej časti technologického zariadenia do colného režimu voľný obeh a

e) technologické zariadenie bude najmenej počas troch rokov odo dňa prijatia colného vyhlásenia na prepustenie poslednej dovážanej časti technologického zariadenia do colného režimu voľný obeh vo vlastníctve deklaranta a deklarant ho bude najmenej počas tohto času používať len na účely podľa § 1.

§ 3

Na dovoz technologického zariadenia, na ktoré bolo prijaté colné vyhlásenie na prepustenie do colného režimu voľný obeh pred 1. júlom 2000, sa vzťahujú doterajšie predpisy.


§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 115/1999 Z. z. o oslobodení strojov, strojových zariadení, prístrojov a nástrojov od dovozného cla.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Brigita Schmögnerová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

2) Kategória A až F odvetvovej klasifikácie ekonomických činností, opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zavádza 1. revízia Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností č. 140/1994 Z. z.

3) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.

4) § 2 písm. k) bod 1 a § 95 až 98 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z.