Nariadenie vlády č. 189/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Čiastka 81/2000
Platnosť od 17.06.2000 do31.08.2005
Účinnosť od 17.06.2000 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

OBSAH

189

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z. o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 písm. b) sa za slová „pitnou vodou“ vkladajú slová „a ich prívodné potrubia“.

2. V § 4 písm. c) sa za slovo „studne“ vkladá čiarka a slová „ich prívodné potrubia“.

3. V § 6 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Odvod za trvalé vyňatie sa platí jednorazovo a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o vyňatí nadobudlo právoplatnosť, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(3) Odvod za dočasné vyňatie sa platí jednorazovo počas trvania dočasného vyňatia za každý i začatý rok trvania vyňatia a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o vyňatí nadobudlo právoplatnosť.“.

4. V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) V rozhodnutí o trvalom vyňatí na účely významných investícií11a) orgán štátnej správy lesného hospodárstva predpíše, že odvod za trvalé vyňatie sa platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

11a) § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.