Opatrenie č. 187/2000 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Čiastka 80/2000
Platnosť od 16.06.2000 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2003
Zrušený 601/2003 Z. z.

OBSAH

187

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 9. júna 2000

o úprave súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 5 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok ustanovuje:


Čl. I

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok sa sumy životného minima upravujú takto:

1. V § 2 písm. a) sa suma „3 230 Sk“ upravuje na sumu „3 490 Sk“.

2. V § 2 písm. b) sa suma „2 260 Sk“ upravuje na sumu „2 440 Sk“.

3. V § 2 písm. c) sa suma „1 460 Sk“ upravuje na sumu „1 580 Sk“.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Peter Magvaši v. r.