Zákon č. 186/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2000
Platnosť od 16.06.2000
Účinnosť od 01.07.2000

OBSAH

186

ZÁKON

z 12. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 1. júla 1999 uverejneného pod č. 185/1999 Z. z. a zákona č. 263/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Krajský úrad a okresný úrad určujú počty zamestnancov odborov a ďalších organizačných útvarov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.7a)“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

7a) § 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 11 ods. 3 písmeno b) znie:

b) určuje v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, príslušnými ministerstvami a krajskými úradmi počty zamestnancov jednotlivých krajských úradov a okresných úradov v rámci limitov schválených vládou,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.