Oznámenie č. 184/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík

Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000

184

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 2000 bol nadobudnutím platnosti Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou podpísaného 3. septembra 1999 potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a po sukcesii Ukrajiny do zmlúv bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o nadviazaní diplomatických stykov s dohodou o škrtnutí finančných záväzkov vzniknutých z revolúcie medzi Republikou československou a Zväzom sovietskych socialistických republík uzavretá výmenou nót

(Ženeva 9. júna 1934)

2. Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine a Protokol k Zmluve

(Moskva 29. júna 1945, č. 186/1946 Zb.)

3. Protokol o popise štátnej hranice medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík stanovenej v dobe od novembra 1945 do apríla 1946

(Užhorod 8. mája 1946)

4. Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 11. decembra 1947, č. 31/1949 Zb.)

5. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou

(Moskva 6. júla 1957, č. 1/1958 Zb.)

6. Protokol k Dohode medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o konečnom skoncovaní majetkových a finančných otázok súvisiacich so zjednotením Zakarpatskej Ukrajiny s Ukrajinskou sovietskou socialistickou republikou zo 6. júla 1957

(Moskva 6. júla 1957)

7. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vysporiadaní zostávajúcich majetkových a finančných otázok vzniknutých pred 9. májom 1945 (výmena nót 7. 5.,13. 7. 1959)

(Moskva 13. júla 1959)

8. Dohoda medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o sociálnom zabezpečení a Protokol k Dohode

(Praha 2. decembra 1959, č. 116/1960 Zb.)

9. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o ďalšom rozšírení spolupráce pri mierovom využívaní jadrovej energie

(Praha 17. apríla 1962)

10. Dohoda o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní

(Moskva 21. decembra 1970)

11. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci

(Moskva 28. februára 1972, č. 70/1972 Zb.)

12. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík

(Moskva 27. apríla 1972, č. 143/1973 Zb.)

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

(Praha 18. marca 1975, č. 5/1976 Zb.)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a výroby leteckej techniky

(Praha 21. mája 1975)

15. Protokol z XI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Košice 18. mája 1979)

16. Protokol z XII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 20. mája 1980)

17. Protokol z XIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 24. mája 1981)

18. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri predchádzaní činom nezákonného zasahovania do činnosti civilného letectva

(Praha 14. decembra 1981, čiastka 8/1982 Zb.)

19. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach vzájomných ciest občanov oboch štátov

(Praha 17. decembra 1981, č. 92/1982 Zb.)

20. Protokol k Dohode o vzájomnom uznávaní úradných značiek ručných strelných športovo-poľovníckych zbraní podpísanej 21. decembra 1970

(Praha 31. marca 1982, čiastka 27/1983 Zb.)

21. Protokol zo XIV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Užhorod 17. mája 1982)

22. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

(Moskva 12. augusta 1982, č. 95/1983 Zb.)

23. Protokol z XV. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 21. mája 1983)

24. Protokol zo XVI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Kyjev 27. mája 1984)

25. Protokol zo XVII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 19. mája 1985)

26. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o zjednodušenom spôsobe prekračovania štátnych hraníc občanmi s trvalým pobytom v pohraničných obciach

(Praha 6. decembra 1985, č. 53/1986 Zb.)

27. Protokol z XVIII. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Užhorod 20. septembra 1986)

28. Protokol z XIX. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 14. júna 1987)

29. Program spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík v oblasti rozvoja jadrovej energetiky v Československej socialistickej republike do roku 2000

(Praha 4. júla 1988)

30. Protokol z XXI. zasadania Spoločnej československo-sovietskej technickej komisie vytvorenej podľa Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách, podpísanej v Bratislave 26. novembra 1968

(Bratislava 21. mája 1989)

31. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o vzájomnom uznávaní Typových osvedčení spôsobilosti na leteckú prevádzku civilných lietadiel

(Praha 17. apríla 1991)

32. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajiny

(Kyjev 15. novembra 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmluvných dokumentov uzavretých po 1. januári 1993.