Zákon č. 183/2000 Z. z.Zákon o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej

Čiastka 79/2000
Platnosť od 15.06.2000
Účinnosť od 01.01.2014 do30.06.2015
Zrušený 126/2015 Z. z.