Oznámenie č. 181/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 78/2000
Platnosť od 14.06.2000

181

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 28. apríla 2000 do 31. mája 2000 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 uzavretá 28. marca 2000 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre príspevkové organizácie v lesnom hospodárstve uzavretá 9. mája 2000 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 14. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej 10. júna 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva na Slovensku.

4. Dodatok č. 2 zo dňa 17. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 27. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským mliekarenským zväzom.

5. Dodatok č. 2 zo dňa 25. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 20. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenskou spoločnosťou mlynárov.

6. Dodatok č. 1 zo dňa 4. mája 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2000 uzavretej 11. februára 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Spoločenstvom pracovníkov práčovní, chemických čistiarní a farbiarní v Slovenskej republike.

7. Dodatok č. 4 zo dňa 16. mája 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1996 – 2000 uzavretej 26. marca 1996 medzi Zväzom bánk a poisťovní

a

Odborovým zväzom pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva.

8. Dodatok č. 4 zo dňa 22. mája 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 2000 uzavretej 7. mája 1997 medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Združením podnikateľov cestného hospodárstva.