Vyhláška č. 180/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stave núdze v elektroenergetike

Čiastka 78/2000
Platnosť od 14.06.2000 do31.05.2005
Účinnosť od 15.06.2000 do31.05.2005
Zrušený 206/2005 Z. z.

180

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. mája 2000,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o opatreniach pri stave núdze v elektroenergetike

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 7 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Vyhláška ustanovuje opatrenia pri stave núdze v zásobovaní elektrinou alebo pri činnostiach zamedzujúcich jeho vzniku a opatrenia pri odstraňovaní následkov stavu núdze v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky (ďalej len „elektrizačná sústava“).

§ 2

Na zamedzenie vzniku stavu núdze a odstránenie nevyrovnanej bilancie medzi zdrojmi a spotrebou elektriny obmedzovaním spotreby elektriny odberateľov elektriny (ďalej len „odberateľ “) sa uplatňuje

a) zníženie výkonu odoberaného odberateľom alebo zvýšenie dodávaného výkonu dodávateľom elektriny (ďalej len „dodávateľ “) v súlade s vyhláseným obmedzujúcim odberovým stupňom plánu obmedzovania spotreby uvedeným v prílohe č. 1,

b) prerušenie dodávky elektriny od dodávateľa v súlade s havarijným vypínacím plánom uvedeným v prílohe č. 2,

c) prerušenie dodávky elektriny v súlade s frekvenčným plánom uvedeným v prílohe č. 3.

§ 3

(1) Plán obmedzovania spotreby je postup určený na zamedzenie vzniku stavu núdze alebo na riešenie stavu núdze vyvolaného nedostatkom elektriny v elektrizačnej sústave po vyčerpaní všetkých možností zabezpečenia jej dostatku.

(2) Výkonovú náplň jednotlivých obmedzujúcich odberových stupňov určuje Slovenský energetický dispečing (ďalej len „energetický dispečing“) podľa systémových hľadísk elektrizačnej sústavy. Hodnoty obmedzenia odoberaného výkonu pre jednotlivé obmedzujúce stupne určuje dodávateľ podľa odseku 7 a tieto sú súčasťou zmluvy o dodávke elektriny1) uzavretej medzi dodávateľom a odberateľom.

(3) Pri zmene technických podmienok odberu elektriny odberateľ prerokuje s dodávateľom zodpovedajúcu zmenu obmedzujúcich odberových stupňov podľa odseku 7.

(4) Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne môžu byť vyhlásené a nadobudnúť účinnosť súčasne.

(5) Plán obmedzovania spotreby a vzájomné vzťahy medzi energetickým dispečingom a dispečingom dodávateľa sú určené v prevádzkovej inštrukcii energetického dispečingu, ktorá je súčasťou dispečerského poriadku na riadenie prevádzky elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky (ďalej len „dispečerský poriadok“).

(6) Plán obmedzovania spotreby nadobúda účinnosť po jeho schválení.2)

(7) Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov na zamedzenie stavu núdze (obmedzujúce stupne č. 1 až 4) pre každého odberateľa je najmenej 37 % z technického maxima, ktoré si dodávateľ a odberateľ dohodnú v zmluve o dodávke elektriny. Túto hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu obmedzujúcich odberových stupňov.

(8) Obmedzujúce odberové stupne vyhlasuje a odvoláva energetický dispečing vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch alebo dispečing dodávateľa podľa zásad dispečerského riadenia určených v dispečerskom poriadku systémom hromadného diaľkového ovládania, prípadne iným dostupným prostriedkom.

(9) Na riešenie stavu núdze je určený postup, pri ktorom dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny až po hodnotu bezpečnostného minima (obmedzujúce odberové stupne č. 5 a 6). Obmedzujúce odberové stupne možno uplatniť až po vyčerpaní všetkých možností na predchádzanie a zamedzenie stavu núdze. Obmedzujúcimi odberovými stupňami sa nariaďuje zníženie spotreby elektriny všetkých odberateľov a dodávateľov.

(10) Bezpečnostné minimum je najnižšia hodnota zmluvne dohodnutého odoberaného výkonu, pri ktorej nebudú ohrozené životy a zdravie osôb a nedôjde k poškodeniu výrobných technologických zariadení alebo k neprijateľným materiálnym škodám. Hodnota bezpečnostného minima odberateľa sa dojednáva v zmluve na dodávku elektriny.

§ 4

(1) Havarijný vypínací plán je postup určený na rýchle prerušenie dodávky elektriny odberateľom, ku ktorému sa pristupuje pri likvidácii porúch v elektrizačnej sústave, ak nemožno použiť iné opatrenia.

(2) Výkonová náplň havarijných stupňov a vzájomné vzťahy medzi energetickým dispečingom a dispečingami dodávateľov sú určené v prevádzkovej inštrukcii energetického dispečingu, ktorá je súčasťou dispečerského poriadku.

(3) Stupne havarijného vypínacieho plánu vyhlasuje a odvoláva energetický dispečing.

(4) Prerušenie dodávky elektriny odberateľom vykonáva dodávateľ vypnutím vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého napätia spravidla na dve hodiny od vyhlásenia tohto prerušenia.

(5) Príkaz na okamžité vypnutie zariadenia odberateľov podľa havarijného vypínacieho plánu sa vykonáva v súlade so zásadami dispečerského riadenia.

§ 5

(1) Frekvenčný plán je postup pri činnostiach zamedzujúcich vzniku stavu núdze a riešiacich stav núdze, ktoré súvisia s havarijným poklesom frekvencie. Po vyčerpaní opatrení na strane zdrojov a spotreby elektriny je cieľom frekvenčného plánu vyrovnať výkonovú bilanciu a udržať frekvencie vo vyhovujúcich medziach. Ak frekvencia naďalej klesá, pristupuje sa k frekvenčnému odpájaniu výrobní elektriny na zabezpečenie ich úspešného prechodu na vlastnú spotrebu a na vytvorenie podmienok na urýchlenie obnovy napätia a riadnej prevádzky elektrizačnej sústavy.

(2) Frekvenčný plán sa vykonáva pomocou technických prostriedkov na automatické obmedzenie spotreby. Osadenie technických prostriedkov vykonáva dodávateľ.

(3) Frekvenčný plán vypracúva energetický dispečing v spolupráci s dispečingami dodávateľov. Pri výbere odpájanej záťaže treba zohľadniť bezpečnosť prevádzky zariadení odberateľov a elektrizačnej sústavy.

§ 6

Pri skončení obmedzujúcich opatrení sa postupuje podľa plánov obnovy a podľa konkrétnej situácie v elektrizačnej sústave.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2000.


Ľubomír Harach v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 180/2000 Z. z.

PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY

Jednotlivé stupne plánu obmedzovania spotreby určujú obmedzenia elektrického výkonu odberateľov. Obmedzením odoberaného výkonu sa rozumie zníženie dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaťaženia odberateľov s registračným záznamom priebehu spotreby a zníženie dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných odberateľov o hodnotu náplne obmedzujúcich stupňov č. 1 až 4 na minimálnu spotrebu bezpečnostného minima pri obmedzujúcich stupňoch č. 5 a 6.

Obmedzenia elektrického výkonu odoberaného pri vyhlásení stavu núdze sú určené jednotlivými stupňami plánu obmedzovania spotreby:

a) základný stupeň vyjadruje riadny prevádzkový stav elektrizačnej sústavy s vyrovnanou výkonovou bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou,

b) obmedzujúci stupeň č. 1 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutým technickým maximom vyšším ako 1000 kW s platnosťou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na jeho technické maximum,

c) obmedzujúci stupeň č. 2 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutým technickým maximom vyšším ako 1000 kW s platnosťou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu dodávateľov na jeho technické maximum,

d) obmedzujúci stupeň č. 3 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutým technickým maximom vyšším ako 150 kW do 1000 kW vrátane s platnosťou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,

e) obmedzujúci stupeň č. 4 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutým technickým maximom vyšším ako 150 kW do 1000 kW vrátane s platnosťou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,

f) obmedzujúci stupeň č. 5 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom a dodávateľom na minimálnu spotrebu dohodnutú v zmluve odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do jednej hodiny po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum. Odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci stupeň č. 5, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum,

g) obmedzujúci stupeň č. 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom a dodávateľom na minimálnu spotrebu dohodnutú v zmluve odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do ôsmich hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum. Odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci stupeň č. 6, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 180/2000 Z. z.

HAVARIJNÝ VYPÍNACÍ PLÁN

V jednotlivých vypínacích stupňoch sa udáva hodnota vypínaného výkonu vo vzťahu k hodnote ročného maxima zaťaženia príslušného dodávateľa v minulom roku.

Havarijné vypínacie stupne č. 21 až 30

Pri vyhlásení stupňa č. 21 sa vypínajú úseky rozvodných zariadení veľmi vysokého napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby neprekročilo hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušného dodávateľa. Každý vyšší stupeň zahŕňa hodnotu výkonu vypnutých zariadení odberateľov v predchádzajúcom stupni zvýšenú o hodnotu 2,5 % ročného maxima zaťaženia príslušného dodávateľa (spolu 25 %).

Príloha č. 3 k vyhláške č. 180/2000 Z. z.

FREKVENČNÝ PLÁN

Cieľom opatrení frekvenčného plánu je včasnými zásahmi do prevádzky elektrizačnej sústavy zamedziť vzniku systémových porúch, vrátiť frekvenciu po vzniku poruchy na hodnoty, pri ktorých nie je ohrozené technické zariadenie výrobní elektriny a odberateľov, udržať ju na týchto hodnotách a vytvoriť podmienky na rýchly návrat elektrizačnej sústavy do riadneho prevádzkového stavu. Riadny prevádzkový stav je z hľadiska frekvencie určený v rozmedzí 49,8 až 50,2 Hz.

Opatrenia frekvenčného plánu pri zníženej frekvencii elektrizačnej sústavy

V pásme poklesu frekvencie pod hodnotu 49,0 Hz sa prijímajú opatrenia v oblasti zaťaženia elektrizačnej sústavy. Vopred daná hodnota záťaže je vo frekvenčných stupňoch automaticky odpájaná pomocou frekvenčných relé. Počet stupňov, ich nastavenie a hodnota odpájanej záťaže sú určené na základe systémových výpočtov poruchových režimov a v súlade s dohodami elektroenergetických spoločností štátov, s ktorými je elektrizačná sústava synchrónne prepojená.

Na riešenie porúch systémového charakteru sa použije systémové automatické frekvenčné odľahčovanie záťaže so stupňovitým pôsobením v kmitočtovom pásme 49,0 až 48,1 Hz. Na riešenie porúch lokálneho rozsahu sa môže ako doplnok systémového automatického odľahčovania záťaže použiť lokálne automatické frekvenčné odľahčovanie záťaže so stupňami aj pod hodnotu 48,1 Hz.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 12 ods. 8 zákona č. 70/1998 Z. z.