Nariadenie vlády č. 177/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov

Čiastka 77/2000
Platnosť od 08.06.2000
Účinnosť od 08.06.2000 do31.12.2015
Zrušený 92/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Zákon č. 375/2015 Z. z. vložil do zákona č. 92/1991 Zb. nový § 48a, ktorý je nepriamym zrušovacím ustanovením pre nariadenie vlády č. 177/2000 Z. z.

177

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2000,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona č. 122/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 139/1996 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1997 Z. z. sa mení takto:

§ 8 až 13 sa vypúšťajú.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.