Oznámenie č. 176/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch

Čiastka 76/2000
Platnosť od 07.06.2000
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 1998 na základe článku 18 ods. 1.

176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 1994 bol v Lisabone podpísaný Protokol energetickej charty o energetickej účinnosti a súvisiacich environmentálnych aspektoch.

Vláda Slovenskej republiky s protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1190 z 12. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7. septembra 1995.

Protokol nadobudol platnosť 16. apríla 1998 na základe článku 18 ods. 1.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.