Oznámenie č. 175/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru energetickej charty

Čiastka 76/2000
Platnosť od 07.06.2000
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 16. apríla 1998 na základe článku 44 ods. 1.

175

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. decembra 1994 bol v Lisabone podpísaný Dohovor energetickej charty.

Vláda Slovenskej republiky s dohovorom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 1190 z 12. decembra 1994 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 7. septembra 1995.

Dohovor nadobudol platnosť 16. apríla 1998 na základe článku 44 ods. 1.

Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.