Nález č. 174/2000 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 24. mája 2000 vo veci vyslovenia nesúladu všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách

Čiastka 76/2000
Platnosť od 07.06.2000
Účinnosť od 07.06.2000

174

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 24. mája 2000

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka, Juraja Babjaka a Eduarda Báránya (sudcu spravodajcu) na verejnom zasadnutí 11. mája 2000 o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov s čl. 2 ods. 3, čl. 12 ods. 1, čl. 13 ods. 1, čl. 59 ods. 2, čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, § 4 ods. 3 písm. e) a g), § 6 ods. 1 a § 8 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1, 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a s § 22 ods. 1, § 24 ods. 1 a 2 a § 116 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách a 24. mája 2000 takto

rozhodol:

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov  nie  je  v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, čl. 59 ods. 2 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, s ustanoveniami § 6 ods. 1 druhej vety zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 1 ods. 1 a § 2 ods. 1, 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, § 22 ods. 1 a § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca všeobecne záväzné nariadenie mesta Trnava č. 104/1997 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením na území centrálnej mestskej zóny Trnava v znení zmien a doplnkov účinnosť a po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Ľubomír Dobrík v. r.