Oznámenie č. 172/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Čiastka 75/2000
Platnosť od 03.06.2000 do31.10.2010
Účinnosť do 31.10.2010
Zrušený 410/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2000.

172

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 241/1998 Z. z.

výnos zo 17. mája 2000 č. 21/2000 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a vojakov Vojsk Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 21/2000 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.