Oznámenie č. 170/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave

Čiastka 75/2000
Platnosť od 03.06.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršej nóty, t. j. 1. mája 2000, na základe článku 12 ods 1.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 1999 bola v Ľubľane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršej nóty, t. j. 1. mája 2000, na základe článku 12 ods 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“),

uvedomujúc si, že nenahraditeľnou súčasťou tovarovej výmeny je výkonná medzinárodná preprava tovaru,

poznajúc, že z environmentálnych dôvodov a z dôvodu obmedzených kapacít cestnej dopravy treba vytvoriť moderný prepravný systém v záujme vytvorenia prijateľných alternatív cestnej dopravy s využitím výhod železničnej a vodnej dopravy, a to z hľadiska ochrany obyvateľstva aj z ekonomického hľadiska,

v presvedčení, že rozvoj kombinovanej dopravy znamená možnosť riešenia ťažkostí v medzinárodnej preprave,

so zreteľom na účelné využívanie foriem kombinovanej dopravy pri prekonávaní prípadných obmedzení v dopravnej infraštruktúre

a s cieľom vzájomne spolupracovať

dohodli sa takto:

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Táto dohoda sa vzťahuje na medzinárodnú kombinovanú dopravu tovaru v intermodálnych prepravných jednotkách kombinovanej dopravy vykonávanú čiastočne železničnou alebo vodnou a čiastočne cestnou dopravou dopravnými prostriedkami evidovanými príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán, a to medzi územiami štátov zmluvných strán alebo tranzitom cez územia štátov oboch zmluvných strán alebo jednej z nich.

Článok 2

Pojmy

Použité pojmy v tejto dohode majú nasledujúci význam:

a) „medzinárodná kombinovaná doprava“ je taký spôsob prepravy, počas ktorého je prázdna alebo ložená intermodálna prepravná jednotka kombinovanej dopravy prepravovaná železničnou alebo vodnou dopravou z terminálu kombinovanej dopravy, resp. prístavu Ro-Ro na území štátu jednej zmluvnej strany do terminálu kombinovanej dopravy, resp. prístavu Ro-Ro na území štátu druhej zmluvnej strany, pričom zvoz a rozvoz intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy z miest nakládky alebo vykládky do najbližšieho terminálu kombinovanej dopravy, resp. prístavu Ro-Ro sa vykonáva cestnou dopravou,

b) „intermodálna prepravná jednotka kombinovanej dopravy“ je kontajner dlhý najmenej 6 m, výmenná nadstavba, nákladný príves, cestný náves a cestné motorové nákladné vozidlo, ak použijú iný druh dopravy (železničnú dopravu, vodnú dopravu),

c) „zvoz a rozvoz po cestnej sieti“ je preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy cestnými motorovými nákladnými vozidlami medzi miestom nakládky, resp. vykládky a najbližším terminálom kombinovanej dopravy, resp. prístavom Ro-Ro, pričom táto vzdialenosť meraná vzdušnou čiarou nesmie prekročiť hranicu, ktorú určujú vnútroštátne právne predpisy štátu zmluvnej strany,

d) „terminál kombinovanej dopravy alebo prístav Ro-Ro“ je miesto nakládky a vykládky intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy, kde dochádza k zmene druhu dopravy,

e) „sprevádzaná kombinovaná doprava“ je preprava cestného motorového nákladného vozidla železničnou alebo vodnou dopravou s posádkou cestného motorového nákladného vozidla,

f) „nesprevádzaná kombinovaná doprava“ je preprava intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy železničnou alebo vodnou dopravou bez posádky cestného motorového nákladného vozidla,

g) „Ro-La“ (pohyblivá cesta) je preprava cestných motorových nákladných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch,

h) „Ro-Ro“ je preprava cestných motorových nákladných vozidiel špeciálnym plavidlom,

i) „príslušné ministerstvo“ je v prípade slovenskej strany Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a v prípade slovinskej strany Ministerstvo dopravy a spojov Republiky Slovinsko.

Článok 3

Nesprevádzaná kombinovaná doprava

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave na území štátu jednej zmluvnej strany cestnými motorovými nákladnými vozidlami evidovanými v štáte druhej zmluvnej strany môže dopravca vykonávať iba na základe osobitného povolenia príslušného orgánu štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa zvoz a rozvoz po cestnej sieti má vykonávať.

(2) Dopravca môže vykonávať zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave v tom prípade, ak je odosielateľom on sám alebo ak je splnomocnený na prepravu prevádzkovateľom kombinovanej dopravy.

(3) Zmluvné strany vzájomne zabezpečia, že zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave je oslobodený od cestnej dane pre slovinské vozidlá v Slovenskej republike a od cestných poplatkov pre slovenské vozidlá v Republike Slovinsko vo vzdialenosti stanovenej v súlade s čl. 2 písm. c) tejto dohody.

(4) Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu vzájomne informovať o termináloch kombinovanej dopravy a dohodnú sa na vzdialenostiach, na ktorých sa môže vykonávať zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave.

(5) Cestné motorové nákladné vozidlo na výkon zvozu a rozvozu po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave možno zaparkovať na území terminálu kombinovanej dopravy, resp. prístavu Ro-Ro alebo na parkoviskách v ich bezprostrednej blízkosti, ako aj na súkromných pozemkoch na základe povolenia príslušných orgánov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, na ktorého území sa terminál kombinovanej dopravy nachádza.

(6) Zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave medzi miestom nakládky, resp. vykládky a terminálom kombinovanej dopravy sa musí vykonať po najkratšej zvyčajnej ceste.

(7) Zmluvné strany vynaložia úsilie na zabezpečenie takých podmienok, ktoré prevádzkovateľov kombinovanej dopravy podporia a umožnia im dosiahnuť dohody o vzájomnej spolupráci tak, aby prevádzkovateľ kombinovanej dopravy v štáte jednej zmluvnej strany získal na zvoz a rozvoz po cestnej sieti v nesprevádzanej kombinovanej doprave na území štátu druhej zmluvnej strany dopravcu z tohto štátu.

Článok 4

Sprevádzaná kombinovaná doprava

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú vytvárať vhodné podmienky na realizáciu sprevádzanej kombinovanej dopravy z územia štátu jednej zmluvnej strany na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez územia štátov oboch zmluvných strán alebo jednej z nich.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú upravovať otázky spojené s prevádzkou Ro-La v súlade s možnosťami a potrebami svojich štátov.

(3) Príslušné orgány štátov zmluvných strán zabezpečia, aby pobyt vlakov prevádzkovaných v systéme Ro-La neprekročil v hraničných priechodových staniciach 30 minút.

(4) Zmluvné strany na základe tejto dohody vzájomne zabezpečia, že pri zvoze a rozvoze po cestnej sieti, ktoré sa viažu na využitie Ro-La alebo Ro-Ro, dopravné prostriedky nepotrebujú prepravné povolenia.

(5) Zmluvné strany sa budú v rámci zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu vzájomne informovať o termináloch kombinovanej dopravy a dohodnú sa na vzdialenostiach, na ktorých sa môže zvoz a rozvoz po cestnej sieti v sprevádzanej kombinovanej doprave vykonávať.

Článok 5

Doklady

Doklady potvrdzujúce použitie kombinovanej dopravy musia byť pri každej preprave na území štátu zmluvnej strany uložené v cestnom motorovom nákladnom vozidle a na požiadanie príslušných orgánov štátov zmluvných strán predložené na kontrolu.

Článok 6

Podpora kombinovanej dopravy

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú vplývať na prevádzkovateľov železničnej a vodnej dopravy a na spoločnosti zaoberajúce sa kombinovanou dopravou v záujme zladenia opatrení na podporu predovšetkým nesprevádzanej kombinovanej dopravy, v odôvodnených prípadoch aj sprevádzanej kombinovanej dopravy.

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať modernizáciu infraštruktúry potrebnej na úspešné vykonávanie kombinovanej dopravy.

(3) Zmluvné strany oslobodia zvoz a rozvoz po cestnej sieti od zákazu cestnej premávky, ktorý platí pre cestné motorové nákladné vozidlá.

(4) Zmluvné strany umožnia zvoz a rozvoz po cestnej sieti cestným motorovým nákladným vozidlám prepravujúcim v kombinovanej doprave ISO kontajnery (40 stôp) do celkovej hmotnosti 44 ton.

(5) Zmluvné strany sa budú usilovať presunúť colné vybavovanie intermodálnych prepravných jednotiek kombinovanej dopravy do terminálov kombinovanej dopravy.

(6) Zmluvné strany sa budú usilovať, aby železničná infraštruktúra a pohraničné úkony v železničnej doprave boli zladené s predpismi a normami Dohody AGTC (Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch).

(7) V prípade využitia Ro-La alebo Ro-Ro cestnými motorovými nákladnými vozidlami evidovanými na území štátu jednej zo zmluvných strán pri jazdách z územia alebo na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo tranzitom cez územia štátov oboch zmluvných strán alebo jednej z nich dohodne zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu na svojom zasadnutí vzájomný počet povolení ako odmeňovacie povolenia.

(8) Pri využití systémov Ro-La a Ro-Ro možno vydať odmeňovacie povolenia podľa dopredu určených kritérií, ktoré sa dohodnú v zmiešanej komisii pre kombinovanú dopravu.

(9) Počet odmeňovacích povolení si príslušné orgány štátov zmluvných strán vymenia raz ročne.

Článok 7

Spolupráca

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú motivovať prevádzkovateľov železničnej a vodnej dopravy, aby v spolupráci so spoločnosťami zaoberajúcimi sa kombinovanou dopravou vypracovali ponuky v kombinovanej doprave schopné konkurencie s osobitným dôrazom na kvalitu prepravy, zníženie času prepravy a dodržanie termínov. Takisto sa budú usilovať o vypracúvanie ekonomicky odôvodnených taríf.

(2) Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby cestná nákladná doprava v čo najväčšej miere využívala prednosti kombinovanej dopravy.

(3) Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o všetkých opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší rozvoj kombinovanej dopravy. S cieľom rozvíjať kombinovanú dopravu a riešiť prípadné problémy ktorákoľvek zo zmluvných strán môže navrhnúť zvolanie zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu podľa článku 11 dohody.

Článok 8

Porušenie ustanovení

(1) Dopravcovia vrátane ich zamestnancov musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy štátu druhej zmluvnej strany.

(2) Ak dopravcovia vrátane ich zamestnancov porušia ustanovenia tejto dohody, príslušné orgány prijmú opatrenia v súlade s článkom 15 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave, ktorá bola podpísaná 21. júla 1994 v Bratislave.

(3) Príslušné orgány sa budú navzájom informovať o prijatých opatreniach.

Článok 9

Ochrana údajov

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že nevyužijú a nepoužijú údaje a informácie druhej zmluvnej strany súvisiace s vykonávaním tejto dohody proti jej záujmom a neposkytnú ich tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

(2) Ochrana a poskytovanie údajov sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi príslušného štátu zmluvnej strany.

Článok 10

Mimoriadne udalosti

Zmluvné strany prijmú pri prerušení dopravy v trvaní viac než 12 hodín osobitné opatrenia, aby zabezpečili priebeh medzinárodnej kombinovanej dopravy.

Článok 11

Zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu

(1) Na účely vykonávania ustanovení tejto dohody zmluvné strany vytvoria zmiešanú komisiu pre kombinovanú dopravu. Každá zmluvná strana vymenuje do tejto komisie piatich členov a jej vedúcim bude zástupca príslušného ministerstva.

(2) Pôsobenie zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu bude určené rokovacím poriadkom tejto komisie. Rokovania zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu sa budú zvolávať najmenej raz ročne striedavo na územiach štátov zmluvných strán.

(3) Zmiešaná komisia pre kombinovanú dopravu má právo navrhovať zmeny a doplnky k tejto dohode.

(4) Rozhodnutia zmiešanej komisie pre kombinovanú dopravu sú záväzné pre príslušné orgány štátov oboch zmluvných strán.

Článok 12

Platnosť a vypovedanie dohody

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení neskoršieho písomného oznámenia o tomto schválení.

(2) Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

(3) Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky podliehajú rovnakému schváleniu ako táto dohoda.

(4) Ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na tie práva alebo povinnosti, ktoré vyplývajú z iných dohôd alebo dohovorov platných pre štáty oboch zmluvných strán.

Dané v Ľubľane 9. februára 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a slovinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Anton Bergauer v. r.