Nariadenie vlády č. 168/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Čiastka 73/2000
Platnosť od 01.06.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.07.2000 do31.12.2002
Zrušený 716/2002 Z. z.

OBSAH

168

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. a) sa za slovo „Kanada,“ vkladá slovo „Maďarsko,“.

2. V § 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „Angola,“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.