Nariadenie vlády č. 166/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 72/2000
Platnosť od 31.05.2000 do31.12.2000
Účinnosť od 31.05.2000 do31.12.2000
Zrušený 480/2000 Z. z.

OBSAH

166

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. mája 2000,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa dopĺňa takto:

1. Za § 3 sa vkladajú § 3a až 3c, ktoré znejú:

㤠3a

Na tovar uvedený v prílohe č. 2 pri poradovom čísle colnej kvóty „2“ pri položkách colného sadzobníka „0103 92“ a „0203“ sa ročná colná kvóta uplatní podľa prílohy č. 2a.

§ 3b

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 10 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu.

§ 3c

Z tovaru uvedeného v prílohe č. 11 sa vymeriava clo podľa colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe, ak je tento tovar prepustený do colného režimu voľného obehu. Počas dočasného uplatňovania colnej sadzby uvedenej v tejto prílohe sa nebude uplatňovať preferenčné clo.“.

2. Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá znie:

„Príloha č. 2a k nariadeniu vlády č. 373/1999 Z. z.

ROZPIS ROČNEJ COLNEJ KVÓTY na dovoz živých svíň s hmotnosťou 50 kg alebo väčšou a na dovoz čerstvého, chladeného alebo mrazeného mäsa zo svíň v roku 2000

Položka colného sadzobníka Ročná colná kvóta Merná jednotka Colná sadzba v rámci colnej kvóty (%)
010392 t 25
0203 30
spolu 9 775
z toho: do 30. 6. 2000 najviac 3 910
do 30. 9. 2000 najviac 6 354 v kumulatívnom vyjadrení
do 31. 12. 2000 najviac 9 775 v kumulatívnom vyjadrení
".

3. Za prílohu č. 9 sa dopĺňa príloha č. 10, ktorá
znie:

„Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 373/1999 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby a colnej kvóty na dovoz vína z čerstvého hrozna vrátane vína obohateného alkoholom v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre

Položka colného sadzobníka Dočasná colná kvóta (HLT) Dočasná colná sadzba(%) Platnosť do
2204 29 90000 25,0 31. 12. 2000
".

4. Za prílohu č. 10 sa dopĺňa príloha č. 11, ktorá
znie:

„Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 373/1999 Z. z.

DOČASNÁ ÚPRAVA colnej sadzby na dovoz trstinového cukru alebo repného cukru a chemicky čistej sacharózy v pevnom stave z Poľskej republiky

Položka colného sadzobníka Dočasná colná sadzba(%) Platnosť do Pôvod tovaru
1701 11 10 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 11 90 68,0 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 12 10 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 12 90 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 91 00 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 99 10 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
1701 99 90 59,5 31. 12. 2000 Poľská republika
".

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Mikuláš Dzurinda v. r.