Oznámenie č. 164/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy

Čiastka 71/2000
Platnosť od 25.05.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2000 okrem § 13 až 19, § 39 ods. 2 písm. d) a ods. 3, § 46 ods. 1 a 4 a § 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2001.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 22. marca 2000 č. 636/2/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca vajcia, vaječné výrobky a majonézy.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz vajec, vaječných výrobkov, majonéz a majonézových výrobkov určených na ľudskú spotrebu a vajec, vaječných výrobkov, majonéz a majonézových výrobkov určených na výrobu potravín, ako aj na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2000 okrem § 13 až 19, § 39 ods. 2 písm. d) a ods. 3, § 46 ods. 1 a 4 a § 58, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2001.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 16/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.