Oznámenie č. 163/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Čiastka 71/2000
Platnosť od 25.05.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2000.

163

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 22. marca 2000 č. 636/1/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mlieko a výrobky z mlieka.

Výnosom sa upravujú požiadavky na výrobu a dovoz surového a ošetreného mlieka kravského, ovčieho, kozieho a byvolieho a výrobkov z nich, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2000.

Výnos je uverejnený v čiastke 12/2000 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 16/2000 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.