Oznámenie č. 161/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 69/2000
Platnosť od 23.05.2000

161

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 31. marca 2000 do 28. apríla 2000 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 14. februára 2000 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 14. februára 2000 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre odvetvie drevárskeho priemyslu na Slovensku uzavretá 1. marca 2000 medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 24. marca 2000 medzi Asociáciou textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu poľnohospodárskej prvovýroby uzavretá 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu technických služieb uzavretá 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre sekciu biologických služieb uzavretá 25. marca 2000 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

8. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 27. marca 2000 medzi Úniou podnikateľov a zamestnávateľov v potravinárskom priemysle na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

9. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2000 – 2002 uzavretá 7. apríla 2000 medzi Odborovým zväzom SPOJE, Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

10. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa – mzdová časť na rok 2000 uzavretá 14. apríla 2000 medzi Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

11. Dodatok č. 2 zo dňa 31. marca 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretej 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

12. Dodatok č. 2 zo dňa 5. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

13. Dodatok č. 1 zo dňa 7. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2002 uzavretej 22. marca 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

14. Dodatok č. 8 zo dňa 18. apríla 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.