Oznámenie č. 160/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Programu kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002

Čiastka 69/2000
Platnosť od 23.05.2000
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. októbra 1999, a zostane v platnosti do 31. decembra 2002 na základe článku 72.

OBSAH

160

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. októbra 1999 bol v Bratislave podpísaný Program kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002.

Program nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 18. októbra 1999, a zostane v platnosti do 31. decembra 2002 na základe článku 72.

PROGRAM

kultúrnej, školskej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky na roky 1999 až 2002

PREAMBULA

Vláda Slovenskej republiky a vláda Francúzskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o kultúrnej, technickej, vzdelávacej a vedeckej spolupráci podpísanej 21. marca 1995 v Paríži, s cieľom podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a techniky a prispieť k upevneniu mnohých kontaktov, ako aj rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami, prijali tieto zásady:

ZÁMERY

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť nad vynikajúcim priebehom spolupráce, ktorú rozvíjajú od roku 1993 v kultúrnej, vzdelávacej, jazykovej, vedeckej, odbornej a inštitucionálnej oblasti.

V súlade s orientáciou, ktorá bola ustanovená v roku 1995, sa táto spolupráca stala súčasťou privilegovaného partnerstva, ktoré bolo nedávno potvrdené na najvyššej úrovni a ktorého výsledkom by malo byť spojenie obidvoch krajín v spoločnej rozširujúcej sa Európe mnohých jazykov, kde sa krajiny budú deliť o svoje kultúrne bohatstvá a výsledky sociálneho a hospodárskeho pokroku.

Na všeobecnej úrovni budú zmluvné strany pokračovať v prebiehajúcom zbližovaní rôznych inštitúcií a občianskych združení s cieľom dosiahnuť uspokojivú úroveň pri vzájomnom oboznamovaní sa s kultúrou a spoločnosťou druhej zmluvnej strany, a vytvoriť tak spoluprácu dlhotrvajúceho charakteru.

Preto zmluvné strany zdôrazňujú

- záujem podporovať priame vzťahy medzi jednotlivcami, ako aj územnými správnymi celkami,

- venovanie osobitnej pozornosti odbornému a jazykovému vzdelávaniu, ktoré predstavuje potrebný základ na vytvorenie vzťahov v rámci trvalej spolupráce,

- nevyhnutnosť prehĺbiť spoluprácu v oblasti médií a komunikácie.

Zároveň by chceli vytvoriť aj spoluprácu na regionálnej úrovni.

Vzhľadom na jednoznačnejšiu perspektívu prijatia Slovenska do Európskej únie sa zmluvné strany budú aj naďalej usilovať, aby sa ich spolupráca stala súčasťou prípravy na tento proces, čo pozmení rámec ich partnerských vzťahov tak, že sa ocitnú v spoločnom politickom, ekonomickom a sociálnom priestore.

Vychádzajúc z francúzskych skúseností budú uprednostňovať tie aktivity, ktorých zameranie môže Slovensku v tejto rozhodujúcej etape najväčšmi pomôcť pri modernizácii jeho zákonodarstva a hospodárskej, technickej, administratívnej, právnej a sociálno-kultúrnej praxe, a podporovať tak aproximáciu s komunitárnym „acquis“.

Spoločne rozhodnú predovšetkým o tom, akým spôsobom môžu najlepšie podporiť odborné, právne a jazykové vzdelávanie slovenských zamestnancov štátnej správy a hospodárskych pracovníkov, ktorí sú povolaní spolupracovať s európskymi inštitúciami.

Zmluvné strany sa budú vo všeobecnosti usilovať o šírenie rozličností svojich jazykov a kultúr, vďaka čomu si v Európskej únii jednotlivé krajiny zachovávajú svoje národné špecifiká.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zosúladia svoju bilaterálnu spoluprácu s programami realizovanými v rámci Európskej únie a predovšetkým budú dbať o udržanie tohto súladu najmä v takých prioritných oblastiach, ako je poľnohospodárstvo, vnútorný trh, právo a vnútroštátne záležitosti, posilnenie administratívy a sociálnych vecí.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť so spoluprácou, ktorá prebieha medzi ich rezortmi štátnej správy a miestnej samosprávy v rámci dvojičkových projektov (twiningov) PHARE [v roku 1998 v poľnohospodárstve, príprave Slovenska na prijatie štrukturálnych fondov (SPP), v pohybe osôb, v štátnej pokladni] a ktorú chcú aj naďalej rozvíjať. Zároveň sa budú usilovať o zabezpečenie podpory spoločných projektov vedeckej spolupráce v rámci piateho Spoločného programu výskumu a rozvoja (Programme Commun de Recherche et de Développement – PCRD).

VYKONÁVACÍ PROGRAM

Vzhľadom na perspektívne výsledky kultúrnej, vedeckej a odbornej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou po podpísaní tejto dohody o spolupráci sa zmluvné strany dohodli na činnostiach, ktoré sa majú zrealizovať v priebehu nasledujúcich štyroch rokov.

V snahe zdôrazniť mnohokultúrne, mnohojazykové a technické výzvy, ako aj výzvy týkajúce sa budovania rozšírenej Európy a v spoločnom záujme obidvoch krajín cieľom týchto aktivít je rozvoj partnerstva na vysokej úrovni v týchto oblastiach:

slovenský a francúzsky jazyk a kultúra, oblasť audiovizuálna a komunikácie,

vysokoškolské vzdelávanie a vedecké výmeny,

technické školstvo a odborné vzdelávanie,

technická spolupráca,

administratívna a inštitucionálna spolupráca.

A – SPOLUPRÁCA V JAZYKOVEJ OBLASTI A V ŠKOLSTVE

Článok 1

Zmluvné strany zdôrazňujú význam výučby jazyka, ktorá je dôležitá pre slovensko-francúzske výmeny v ekonomickej, administratívnej, technickej, výchovno-vzdelávacej a kultúrnej oblasti. Zdôrazňujú nutnosť vytvorenia základne pre partnerov hovoriacich po francúzsky v týchto oblastiach spolupráce, ako aj potrebu podporovať výmeny v oblasti školstva.

Vyjadrujúc spokojnosť s úrovňou a výsledkami spolupráce v jazykovej a školskej oblasti za uplynulé roky a uvedomujúc si potrebu ďalšieho úsilia v tejto oblasti, zmluvné strany vyjadrujú želanie prehlbovať a rozširovať vzájomnú dvojstrannú a mnohostrannú spoluprácu pri rešpektovaní rozličnosti jazykov a kultúr, ktoré sú zárukou európskych špecifík.

Keďže zmluvné strany považujú za žiaduce pokračovať v procese výmeny aktivít svojich učiteľov, zhodli sa na tom, že na miestnej úrovni sa budú práve učitelia zúčastňovať na jazykovej, školskej a kultúrnej spolupráci. Zmluvné strany si želajú napomáhať používanie nových komunikačných a počítačových technológií na všetkých stupňoch vzdelávania.

Článok 2

Jazyková a výchovno-vzdelávacia spolupráca

Realizáciou slovensko-francúzskej jazykovej a školskej spolupráce je poverené Oddelenie pre jazykovú spoluprácu vo Francúzskom inštitúte s pomocou svojich pobočiek v jednotlivých slovenských vysokoškolských mestách.

Na tento účel sú vyčlenení jazykoví pridelenci v Bratislave (2 miesta) a v Košiciach (1 miesto), ako aj jeden odborný pracovník.

Dvaja z nich pôsobia v strediskách výučby francúzštiny pri technických univerzitách v Bratislave a Košiciach, vychádzajúc tak v ústrety potrebám týchto inštitúcií. Tieto strediská výučby francúzštiny sa volajú Centres Francais, sú predmetom dohody podpísanej medzi zástupcami uvedených univerzít a Francúzskym inštitútom a administratívno-právne podliehajú rektorovi príslušnej univerzity, kým pedagogické a vzdelávacie otázky patria do kompetencie výkonného jazykového pridelenca.

Na jazykovej výučbe sa podieľa aj oddelenie jazykových kurzov Francúzskeho inštitútu.

Francúzsky inštitút podporuje aj „Alliances Francaises“ – Francúzske aliancie v Banskej Bystrici, Lučenci, Poprade, Žiline a Košiciach, občianske združenia podliehajúce slovenskému právnemu poriadku, ktoré prispievajú k šíreniu francúzskeho jazyka a kultúry v Slovenskej republike.

Článok 3

Francúzski lektori a francúzski učitelia na Slovensku a slovenskí lektori vo Francúzsku

Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú navzájom informovať o pracoviskách a umiestnení lektorov a učiteľov pre každý akademický rok.

Francúzski lektori a učitelia na Slovensku

V školskom roku 1998 – 1999 slovenská strana zabezpečila prijatie osemnástich (18) francúzskych učiteľov či lektorov francúzskeho jazyka a literatúry a iných predmetov takto:

- Univerzita Komenského v Bratislave (Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta) tri (3) lektorské miesta,

- Bilingválna slovensko-francúzska sekcia Gymnázia na Metodovej ulici v Bratislave štyroch (4) učiteľov, z toho troch (3) učiteľov francúzskeho jazyka a literatúry a jedného (1) učiteľa prírodovedných predmetov,

- Metodické centrum v Bratislave pre západné Slovensko jedno (1) lektorské miesto,

- Ekonomická univerzita v Bratislave jedno (1) lektorské miesto,

- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied, jedno (1) lektorské miesto,

- Univerzita Mateja Bela, Fakulta ekonomiky, a Metodické centrum v Banskej Bystrici jedno (1) lektorské miesto,

- Fakulta politických a humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici jedno (1) lektorské miesto,

- Bilingválna slovensko-francúzska sekcia Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici troch (3) učiteľov, z toho dvoch (2) učiteľov francúzskeho jazyka a literatúry a jedného (1) učiteľa prírodovedných predmetov,

- Bilingválna slovensko-francúzska sekcia Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach dvoch (2) učiteľov, z toho jedného (1) učiteľa francúzskeho jazyka a literatúry a jedného (1) učiteľa prírodovedných predmetov,

- Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, jedno (1) lektorské miesto,

- od 1. septembra 1999 sa francúzska strana zaväzuje poskytnúť jedného (1) lektora francúzskeho jazyka pre bilingválnu sekciu Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.

A napokon v rámci Francúzskeho inštitútu disponuje francúzska strana viacerými francúzskymi učiteľmi alebo stážistami.

Slovenskí lektori vo Francúzsku

V rámci bilaterálnych výmen francúzska strana zabezpečila na školský rok 1998 – 1999 prijatie štyroch slovenských učiteľov slovenského jazyka v týchto inštitúciách:

- Univerzita Blaise Pascala v Clermont Ferrande II,

- Štrasburská univerzita II,

- Národný inštitút východných jazykov a kultúr (Institut National des Langues et des Cultures Orientales – INALCO), Paríž,

- Univerzita Michela de Montaigne – Bordeaux III. Slovenský učiteľ pracujúci na tejto univerzite zabezpečuje súčasne výučbu slovenského jazyka pre slovenských žiakov na Lýceu Camille Julliana v Bordeaux a zároveň je poverený vykonávať na ňom pedagogický dozor.

Tieto ustanovenia sa môžu každý rok meniť v závislosti od potrieb a možností zmluvných strán.

Článok 4

Vyučovanie na základných a stredných školách

Slovenská strana preskúma možnosti rozvoja vyučovania francúzskeho jazyka na základných školách, predovšetkým na školách s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov od tretieho, prípadne od nižšieho ročníka. Naďalej bude vytvárať podmienky potrebné na uľahčenie pokračovania v plynulej výučbe tohto jazyka aj na stredných školách.

Zmluvné strany budú rozvíjať rôzne formy spolupráce v oblasti výučby cudzích jazykov aj v nižších ročníkoch ako doteraz, najmä formou využitia pedagogických skúseností a s podporou učiteľov francúzskeho jazyka.

Francúzska strana bude podporovať výučbu v gymnáziách s osemročným štúdiom vo veľkých mestách Slovenskej republiky poskytovaním pedagogickej dokumentácie a didaktického materiálu a bude tiež pomáhať pri odborných školeniach učiteľov francúzskeho jazyka a iných vyučovacích predmetov. Zmluvné strany spoločne preskúmajú možnosť zvýšenia počtu týchto škôl.

Článok 5

Podpora a šírenie výučby slovenského a francúzskeho jazyka

Zmluvné strany sa dohodli na šírení výučby svojich jazykov a na podpore iniciatív v tomto smere.

Francúzska strana bude naďalej podporovať olympiádu vo francúzskom jazyku organizovanú slovenskou stranou formou poskytovania jazykových pobytov pre víťazov.

Zmluvné strany sa budú v rámci možností navzájom podporovať pri rozvíjaní činností zo zdrojov, ktoré ponúkajú európske programy v oblasti školstva.

Článok 6

Stredné odborné školy

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s kvalitou a rozmanitosťou vzájomnej spolupráce v oblasti odborného vzdelávania, najmä s programom prebiehajúcim medzi slovenskými a francúzskymi partnerskými školami, ktorého cieľom bude vytvorenie dvojročného až trojročného pomaturitného štúdia, na záver ktorého bude absolventom udelené osvedčenie o vyššej technickej spôsobilosti. Ide o tieto školy:

Lycée Jean Lurcat v Paríži

Obchodná akadémia, Zochova ul., Bratislava

Lycée Les Côtes-de-Villebon

Hotelová akadémia, Brezno

Meudon-la-Forft

Stredná priemyselná škola, Brezno

Lycée Georges Cormier
v Coulommiers

Stredná priemyselná škola dopravná, Trnava

L.E.G.T.A. v Metzi

Stredné odborné poľnohospodárske učilište, Pruské.

Zmluvné strany sa dohodli na ďalšej podpore týchto škôl a na pokračovaní vzájomných výmen odborníkov pri programoch krátkodobého pomaturitného odborného štúdia, ktoré organizujú ministerstvá školstva.

Zmluvné strany si vyhradzujú možnosť obnovy tejto spolupráce po vzájomnej dohode tak, aby sa táto spolupráca rozšírila na ďalšie učebné odbory a na ďalšie školy.

Budú sa usilovať začleniť tento nový program spolupráce do rámca európskych výchovno-vzdelávacích programov Sokrates a Leonardo da Vinci.

Článok 7

Slovenská sekcia na lýceu Camille Julliana v Bordeaux

Od roku 1991 francúzska strana každoročne prijala na trojročné štúdium na lýceu Camille Julliana v Bordeaux 12 slovenských žiakov do troch ročníkov.

Výber týchto žiakov sa uskutočňuje na základe výberového konania. Komisia pre výber uchádzačov je zložená zo zástupcov oboch zmluvných strán. Počet žiakov sa každoročne určuje diplomatickou cestou v súlade s podmienkami lýcea Camille Julliana a úrovňou uchádzačov.

Vzdelávanie slovenských žiakov sa začína druhým ročníkom a končí sa maturitnou skúškou v zmysle platných predpisov francúzskeho Ministerstva školstva (baccalauréat). Štipendium sa udeľuje na jeden rok. Postup žiakov do vyšších ročníkov závisí od dosiahnutých učebných výsledkov a od hodnotenia vedenia školy.

Slovenskí žiaci sú povinní riadiť sa pokynmi vedenia tohto lýcea a dodržiavať ním stanovenú pracovnú disciplínu.

Francúzska strana zabezpečí vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie slovenských žiakov.

Slovenská strana sa postará o sociálne poistenie žiakov, a to tak, že rodičia vysielaným žiakom uzavrú doplnkové poistenie na pobyt v zahraničí. To je podmienka vyslania žiakov.

Francúzska strana zabezpečí organizáciu maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá je potrebná na to, aby slovenskí žiaci tohto lýcea mohli pokračovať v štúdiu na slovenských vysokých školách. Táto skúška sa koná, pokiaľ je to možné, v skúšobnom centre určenom na tento účel.

Vzhľadom na špecifické postavenie týchto žiakov, ako aj na iný termín skončenia stredoškolského štúdia sa slovenská strana bude usilovať, aby sa týmto žiakom umožnilo vykonať prijímacie pohovory na slovenských vysokých školách v mimoriadnom termíne na základe dohody s príslušnou fakultou alebo s vysokou školou, ktorá sa nečlení na fakulty, v Slovenskej republike.

Napokon sa francúzska strana bude usilovať znovu vymedziť partnerskú dohodu s územnými orgánmi kraja Bordeaux alebo s inými územnými celkami.

Článok 8

Bilingválne slovensko-francúzske sekcie gymnázií v Slovenskej republike

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť so spoluprácou príslušných slovenských a francúzskych úradov pri vytváraní a pôsobení troch bilingválnych slovensko-francúzskych sekcií: na Gymnáziu na Metodovej ulici v Bratislave otvorenej od 1. septembra 1990, na Gymnáziu M. R. Štefánika v Košiciach a na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici otvorenej 1. septembra 1991.

Zmluvné strany súhlasia so študijným programom prírodovedného zamerania vo všetkých troch bilingválnych slovensko-francúzskych sekciách, a to: v prvom ročníku je zintenzívnená jazyková príprava s 20-hodinovou týždennou dotáciou francúzskeho jazyka, v ďalších štyroch ročníkoch sa popri paralelnom vyučovaní francúzskeho jazyka a literatúry vo francúzskom jazyku vyučujú ďalšie predmety – matematika, fyzika, chémia a biológia.

Prijímanie a výber žiakov sa uskutočňujú formou prijímacieho pokračovania pre žiakov, ktorí úspešne skončili ôsmy ročník základnej školy. Prijímací pohovor sa skladá z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, z matematiky a jeho súčasťou môže byť aj psychologický test. Výnimočne možno uchádzača prijať priamo do druhého ročníka, ak pedagogický zbor uzná, že jeho znalosť francúzskeho jazyka je dostačujúca.

Na podporu vyučovania francúzštiny a predmetov vyučovaných po francúzsky sa francúzska strana zaväzuje

a) poskytovať bilingválnym sekciám v rámci svojich možností didaktické materiály, učebnice a učebné pomôcky,

b) zabezpečovať jazykové a pedagogické školenia slovenských učiteľov formou seminárov priamo na mieste alebo formou študijných pobytov vo Francúzsku; tieto stáže sa prideľujú každoročne na návrh pedagogického zboru,

c) vyberať francúzskych učiteľov pre bilingválne sekcie,

d) zabezpečiť v rámci svojich rozpočtových limitov náhradu nákladov na sťahovanie, ako aj príplatky k platom pre učiteľov francúzskej národnosti.

Slovenská strana vytvorí priaznivé podmienky na dobrý vývoj bilingválnych sekcií tak materiálny, ako aj personálny. Preto sa zaväzuje, že

a) riaditeľ gymnázia s bilingválnou sekciou uzavrie pracovnú dohodu s francúzskými učiteľmi francúzskej národnosti, ktorá im zabezpečí plat vrátane sociálneho zabezpečenia v zmysle predpisov platných v Slovenskej republike, a že budú mať rovnaké práva a povinnosti ako ich slovenskí kolegovia v rovnakom pracovnom zaradení,

b) francúzski učitelia budú vo svojej pedagogickej praxi rešpektovať platné osnovy schválené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,

c) zabezpečí francúzskym učiteľom bezplatné pobytové víza a ich predĺženie na obdobie trvania pracovnej dohody,

d) prijímajúca škola alebo príslušný krajský úrad zabezpečí francúzskym učiteľom bezplatné ubytovanie v samostatných, primerane zariadených bytoch,

e) napomôže dovoz a vývoz vecí osobnej potreby a materiálu na výkon povolania v krajine.

S cieľom vytvoriť základňu na zaškolenie vyučujúcich pre bilingválne sekcie gymnázií aj pre prírodovedné predmety v snahe obnoviť a doplniť pedagogické zbory v jestvujúcich zariadeniach, ako aj prípadne zriadiť ďalšie bilingválne sekcie sa slovenská strana bude usilovať rozvíjať na pedagogických fakultách a na fakultách humanitných vied možnosti vzdelávania dvojodborového štúdia cudzieho jazyka a prírodovedných predmetov.

Zmluvné strany sa budú usilovať vytvoriť stálu zmiešanú komisiu expertov, ktorých úlohou bude

a) vypracúvať, schvaľovať a publikovať učebné osnovy výučby francúzskeho jazyka, literatúry a ostatných predmetov vyučovaných vo francúzskom jazyku,

b) vytvárať pedagogickú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie kvality výučby,

c) sledovať potreby pravidelného školenia učiteľov v bilingválnych sekciách, ako aj materiálne zabezpečenie tohto vyučovania,

d) vypracúvať návrhy na realizáciu ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Dvojjazyčné maturitné skúšky v bilingválnych sekciách sa uskutočňujú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa upravujú podmienky na uskutočnenie maturitných skúšok na bilingválnych sekciách v Slovenskej republike.

Žiaci, ktorí úspešne skončia štúdium na bilingválnej sekcii, sú francúzskymi úradmi oslobodení od vykonania jazykového testu potrebného na prijatie na francúzske univerzity a dostanú potvrdenie podpísané veľvyslancom Francúzska o absolvovaní bilingválneho štúdia vo francúzštine; takisto môžu získať diplom o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky v zmysle príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú mimoriadny záujem o tento program spolupráce a o jeho upevnenie a rozšírenie, ak to dovolia podmienky. Dohodli sa na otvorení novej bilingválnej slovensko-francúzskej sekcie na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne od 1. septembra 1999.

Článok 9

Vzájomné uznávanie diplomov

Francúzska strana preskúma možnosť uznávania dvojjazyčného maturitného vysvedčenia vo Francúzsku ako rovnocenného s francúzskou maturitou baccalauréat, keďže slovenská strana už uznala zásadu rovnocennosti medzi maturitným dvojjazyčným vysvedčením a francúzskou maturitou baccalauréat.

Článok 10

Francúzska škola v Slovenskej republike

Slovenská strana sa bude usilovať uľahčiť otvorenie francúzskej školy v Bratislave jej zaradením do siete a vyhľadaním vhodných priestorov.

Táto škola bude otvorená všetkým deťom bez rozdielu pohlavia, národnosti a vierovyznania a bude sa v nej vyučovať podľa oficiálnych francúzskych učebných plánov.

Táto škola bude podliehať Veľvyslanectvu Francúzskej republiky a bude zamestnávať a platiť francúzskych, slovenských učiteľov a/alebo učiteľov iných národností zo svojich vlastných fondov.

Článok 11

Školské styky a výmeny

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné výmeny všetkých druhov škôl, ktoré sa v závislosti od vybranej témy a trvania realizujú v rámci Protokolu o výmenách a spolupráci v oblasti mládeže a športu.

Zmluvné strany budú v tomto zmysle podporovať školy zúčastňujúce sa na takýchto výmenách, ako aj realizáciu projektov výmen v rámci európskych vzdelávacích programov Sokrates, Leonardo da Vinci a Mládež pre Európu III.

Článok 12

Študijné programy a učebnice

Francúzska strana je pripravená podporovať príslušné slovenské orgány, ktoré sú poverené modernizáciou francúzskych učebných osnov pre základné a stredné školy.

Slovenská strana sa pousiluje začleniť túto spoluprácu do európskych vzdelávacích programov.

Francúzska strana bude naďalej podporovať vytváranie a publikovanie učebníc francúzštiny v Slovenskej republike, a to formou podpory vzájomnej spolupráce slovenských a francúzskych vydavateľstiev.

Článok 13

Ďalšie vzdelávanie slovenských učiteľov francúzštiny

Zmluvné strany sa dohodli, že budú pokračovať v aktivitách ďalšieho vzdelávania učiteľov francúzštiny na základných a stredných školách, ako aj na jazykových školách tak organizovaním stáží a seminárov v Slovenskej republike, ako aj udeľovaním štipendií vo Francúzsku. Okrem toho sa dohodli, že

- stáže v Slovenskej republike by sa mohli čiastočne započítavať do pracovného času učiteľov,

- slovenský metodik zamestnávaný na plný pracovný úväzok príslušnou slovenskou inštitúciou v každom regióne bude spolupracovať na týchto školiacich aktivitách,

- materiálna organizácia a financovanie stáží na Slovensku sú v kompetencii slovenskej strany, pričom francúzska strana ich podporí metodicky a prípadne aj dokumentačne.

Francúzska strana je pripravená preskúmať akúkoľvek žiadosť týkajúcu sa stratégie a organizácie ďalšieho vzdelávania, ako aj ďalšieho a/alebo základného vzdelávania metodikov.

Zmluvné strany budú skúmať možnosti financovania týchto aktivít v rámci európskych vzdelávacích programov.

Článok 14

Vysokoškolské vzdelávanie: Jazyková spolupráca Základná príprava budúcich učiteľov francúzštiny

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s rastúcim počtom študentov na katedrách pripravujúcich učiteľov francúzštiny.

Francúzska strana bude v týchto odboroch naďalej poskytovať stáže pre študentov a učiteľov, štipendiá, dokumentačný materiál, francúzskych odborníkov a podporovať výmeny s francúzskymi univerzitami.

Osobitnú pozornosť bude venovať projektom obnovy programov a zavádzaniu nových špecializácií ako francúzština – študijný odbor, aplikované cudzie jazyky, preklad a tlmočenie. Osobitne bude podporovať projekty na prípravu budúcich učiteľov v týchto špecializáciách.

Slovenská strana dostane každoročne informáciu o počte poskytovaných štipendií a stáží.

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť nad rastúcim počtom výmen medzi katedrami francúzskeho jazyka na Slovensku a francúzskymi univerzitami, najmä medzi Univerzitou Blaise Pascala v Clermont-Ferrande a Univerzitou Komenského v Bratislave, Univerzitou Rennes II a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitou v Poitiers a Univerzitou Konštantina Filozofa v Nitre.

Zmluvné strany sa budú usilovať čo najúčinnejšie skĺbiť svoju bilaterálnu spoluprácu s existujúcimi multilaterálnymi programami.

Článok 15

Vysokoškolské vzdelávanie: Jazyková spolupráca Vzdelávanie francúzštinárov nelingvistov

Francúzska strana bude naďalej podporovať katedry cudzích jazykov na univerzitách a ich fakultách technického, ekonomického a právnického zamerania, a to formou jazykových alebo pedagogických stáží pre študentov a učiteľov, ako aj poskytovaním dokumentačných materiálov a lektorov.

Osobitnú pozornosť bude venovať projektom obnovy programov výučby francúzštiny na týchto univerzitách.

Článok 16

Vysokoškolské vzdelávanie: Jazyková spolupráca Vyučovanie odborných predmetov vo francúzštine

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s iniciatívou slovenských univerzít, ktoré zaviedli vyučovanie niektorých odborných predmetov vo francúzštine. Sú to:

- Ekonomická univerzita v Bratislave,

- Univerzita Mateja Bela (Ekonomická fakulta) v Banskej Bystrici,

- Žilinská univerzita v Žiline,

- Univerzita Komenského v Bratislave.

Tieto programy umožnia zhodnotiť štúdium absolventov bilingválnych sekcií, a časom tak získať základňu študentov schopných podporiť vzájomné vzťahy týchto univerzít s partnerskými francúzskymi alebo frankofónnymi univerzitami.

Francúzska strana vyhlasuje, že je pripravená podporiť rozvoj týchto programov na univerzitách, ako aj na iných fakultách, najmä v oblasti práva a medzinárodných vzťahov, polície a bezpečnosti.

Článok 17

Jazykové vzdelávanie neučiteľských odborníkov

Zmluvné strany budú pokračovať v jazykovom vzdelávaní potrebnom na zlepšenie administratívnych, ekonomických, vedeckých, technických a priemyselných výmen medzi obidvoma krajinami a budú podporovať získavanie vedomostí o práci inštitúcií Európskej únie.

Na tento účel francúzska strana venuje osobitnú pozornosť a prostriedky jazykovému vzdelávaniu odborníkov verejnej správy, keďže francúzština a angličtina patria k oficiálnym jazykom Európskej únie. Slovenská strana sa bude usilovať financovať toto vzdelávanie z multilaterálnych európskych fondov (PHARE) v rámci svojej prípravy na európsku integráciu.

Jazykové štipendiá sa budú môcť udeľovať odborníkom tak z verejného, ako aj zo súkromného sektora.

Článok 18

Spolupráca v oblasti vzdelávacích multimediálnych programov

Zmluvné strany sú pripravené rozvíjať programy výučby francúzskeho jazyka alebo programy vzťahujúce sa na francúzsku kultúru v spolupráci s príslušnými inštitúciami v rozhlase, v televízii a prostredníctvom Internetu.

Francúzska strana je pripravená prideliť na čiastočný pracovný úväzok jedného svojho odborníka, ktorý by sa spolu so Slovenským rozhlasom alebo Slovenskou televíziou zúčastňoval na úprave metód výučby francúzštiny pre širokú verejnosť.

Článok 19

Administratívna spolupráca v oblasti školstva

Zmluvné strany si budú pravidelne vymieňať informácie a dokumentácie o svojich školských systémoch a ich vývoji.

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť so vzájomnými výmenami za posledné roky v oblastiach považovaných slovenskou stranou za prioritné a vyhlasujú, že sú pripravené rozšíriť tieto výmeny o tieto oblasti:

- organizácia a výkon štátnej správy v rezorte školstva,

- organizácia, rozsah aktivít a kompetencie odborných útvarov ministerstiev,

- podmienky financovania školského systému,

- štatistiky a prognózy,

- hodnotenie školského systému a účastníkov tohto systému,

- úloha inšpektorov a ich vzdelávanie,

- príprava učebných programov,

- dištančné štúdium.

Zmluvné strany sa budú usilovať podporovať realizáciu týchto programov z multilaterálneho financovania.

Francúzska strana je pripravená podporiť príslušné slovenské úrady zodpovedné za reformu maturitných skúšok poskytovaním svojich odborníkov.

Zmluvné strany budú podľa potreby organizovať stretnutia zástupcov ministerstiev školstva.

Článok 20

Štipendiá a stáže

Zmluvné strany si vždy v júni oznámia približný počet štipendií na nasledujúci rok. Konečný počet sa určí na začiatku každého ďalšieho kalendárneho roku. Pri ich udeľovaní si však vyhradzujú možnosť čiastkových úprav vzhľadom na kvalitu uchádzačov a na nové priority, ktoré by sa objavili v priebehu roka.

Zásady udeľovania štipendií a stáží, ako aj postupy pri ich udeľovaní sa zhodujú so zásadami, ktoré sú opísané vo všeobecných ustanoveniach, okrem

a) prípadov žiakov navštevujúcich lýceum Camille Julliana v Bordeaux, ktorých sociálne poistenie ide na ťarchu rodičov žiakov vybraných na štúdium,

b) niektorých štipendií udeľovaných priamo Oddelením pre jazykovú spoluprácu Francúzskeho inštitútu a zväčša vďaka podpore francúzskych asociácií.

- Výšku štipendia tieto asociácie stanovujú jednotlivo v závislosti od dĺžky pobytu každého štipendistu. Osobitné prípady sa oznámia súčasne so zoznamom navrhovaných štipendií.

- Sociálne poistenie ide na ťarchu štipendistu.

B – SPOLUPRÁCA V OBLASTI MLÁDEŽE A ŠPORTU

Článok 21

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s vynikajúcimi výsledkami výmen či v oblasti mládeže alebo športu.

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj kontaktov v tejto oblasti na základe Dohody o spolupráci a výmenách v oblasti mládeže, telesnej výchovy a športu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky podpísanej 1. novembra 1993 v Bratislave.

Táto spolupráca je predmetom činnosti osobitnej komisie, ktorá sa schádza každé dva roky a ktorej posledné zasadanie sa konalo 25. až 27. marca 1998 v Paríži.

C – KULTÚRNA SPOLUPRÁCA

I – FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉ KULTÚRNE ZARIADENIA A ZDRUŽENIA

Článok 22

Francúzsky inštitút v Bratislave

Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať rôznorodé aktivity Francúzskeho inštitútu v Bratislave, ktoré od začiatku deväťdesiatych rokov vyvíja nielen v hlavnom meste, ale aj v iných mestách Slovenska.

Francúzsky inštitút ako hlavný nositeľ kultúrnej a umeleckej spolupráce v kultúrnom kontexte Slovenska úzko spolupracuje s mnohými domácimi inštitucionálnymi a asociačnými partnermi a zúčastňuje sa na organizovaní mnohých umeleckých podujatí (koncertov, tanečných a divadelných predstavení, výstav atď.), prednášok (humanitné vedy, umenie, architektúra atď.). Francúzsky inštitút je vybavený centrom multimediálnych zdrojov a informácií o Francúzsku, Európe a frankofónnych krajinách, knižnicou a mediatékou, ktoré poskytujú širokej verejnosti bohatú dokumentáciu (viac ako 10 000 publikácií vo francúzštine, 2 000 videokaziet, 1 800 CD, 700 audiokaziet, 30 kníh na kazetách, 40 CD ROM-ov, asi 100 súprav diapozitívov). Francúzsky inštitút vydáva dvojmesačne dvojjazyčný programový bulletin v náklade 5 000 výtlačkov a má aj svoju internetovú stránku (www.france.sk).

Francúzska strana si želá upriamiť pozornosť slovenskej strany na súčasné problémy Francúzskeho inštitútu v Bratislave z dôvodu značného zvýšenia nájomného požadovaného Správou služieb diplomatického zboru (SSDZ).

V tomto zmysle sa zmluvné strany dohodli zabezpečiť Francúzskemu inštitútu v Bratislave trvalé podmienky na jeho existenciu v danej nehnuteľnosti umierneným vývojom nákladov na nájomné v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, a zabezpečiť mu tak vhodné podmienky na jeho fungovanie primerané jeho neziskovému poslaniu pri realizácii kultúrnych výmen.

Slovenská strana podporí zriadenie výstavnej siene, ktorá bude slúžiť aj ako kaviareň pre návštevníkov Francúzskeho inštitútu.

Článok 23

Slovenský inštitút v Paríži

Francúzska strana víta a pozorne sleduje projekt Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Paríži zameraný na otvorenie Slovenského inštitútu v Paríži. Je pripravená podporiť slovenskú stranu v jej úsilí a víta túto snahu ako podporu kultúrnej výmeny medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou.

Článok 24

Francúzske aliancie a združenia slovensko-francúzskeho priateľstva

Francúzske aliancie (Alliances francaises) a združenia slovensko-francúzskeho priateľstva, ktoré sa riadia slovenskými právnymi predpismi a ktoré zohrali v minulosti veľmi dôležitú úlohu pri rozvíjaní frankofónie (Alliances francaises jestvovali na Slovensku už pred druhou svetovou vojnou), a po roku 1989 zaznamenali renesanciu.

Na Slovensku je v súčasnosti päť Francúzskych aliancií, a to v Banskej Bystrici, Košiciach, Lučenci, Poprade a Žiline.

Francúzske aliancie sa zaoberajú jazykovými a kultúrnymi aktivitami najčastejšie v úzkej spolupráci s bilingválnymi frankofónnymi sekciami na gymnáziách.

Slovenské združenia priateľov Francúzska a frankofónneho sveta v Bratislave, Dolnom Kubíne a Topoľčanoch prispievajú k plodným výmenám medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou najmä na úrovni miestnych územných celkov.

Francúzska strana bude naďalej podporovať Francúzske aliancie (z pedagogickej a odbornej stránky, zásielkami kníh a časopisov, finančným zabezpečením kultúrnych podujatí a štipendií).

Zmluvné strany budú tieto združenia podporovať a napomáhať realizáciu výmenných programov, ktoré by mohli vyústiť do družobných stykov na inštitucionálnej a územnej úrovni.

Francúzska strana vyjadruje želanie, aby slovenské úrady intervenovali na príslušných miestach v prospech uznania týchto združení ako neziskových združení a aby im z tohto dôvodu poskytli zvýhodnené podmienky, pokiaľ ide o priestory a nájomné (napr. v Banskej Bystrici a v Košiciach).

II – SPOLUPRÁCA V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA

Článok 25

V záujme toho, aby Slovensko s výhľadom na svoje budúce pričlenenie k Európskej únii prebralo komunitárne „acquis“, budú sa zmluvné strany usilovať o posilnenie spolupráce inštitúcií v kultúrnej oblasti.

Francúzska strana navrhuje zorganizovať na Slovensku Malrauxove semináre, ktoré majú predstaviť francúzsky legislatívny a inštitucionálny systém, na témy určené po dohode so slovenskou stranou, ako napríklad film a audiovizuálna oblasť, duševné vlastníctvo, organizácia a financovanie kultúry, decentralizácia a dekoncentrácia v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo atď.

Francúzska strana tiež navrhuje, aby sa v rámci decentralizovanej spolupráce uskutočnila výmena zodpovedných pracovníkov kultúry na nižších stupňoch riadenia.

Zmluvné strany si želajú, aby sa posilnila už jestvujúca spolupráca v oblasti vzdelávania, a to najmä v rámci programu „Courants“, aby sa rozvíjala výmena v oblasti expertíz a know-how a podporovala priama spolupráca odborníkov.

Zmluvné strany budú podporovať svojich operátorov pri prezentácii partnerských projektov v rámci európskej siete týkajúcich sa najmä budúceho programu „Kultúra 2000“.

A. Kultúrne podujatia, ich šírenie a koprodukcia

Článok 26

Zmluvné strany s uspokojením konštatujú, že kultúrne a umelecké výmeny medzi obidvoma krajinami sa za posledné roky veľmi rozvinuli.

Mnohé podujatia vo Francúzsku organizované v roku 1996 v rámci „Podôb Slovenska vo Francúzsku“ za pomoci ministerstiev kultúry obidvoch krajín umožnili francúzskej verejnosti objavovať kultúrne bohatstvo a rôznorodosť Slovenska. Pre odborníkov obidvoch krajín to bola príležitosť na vzájomné stretnutia a na nadviazanie plodných kontaktov.

Francúzske kultúrne podujatia prezentované na Slovensku v tesnej spolupráci so slovenskými inštitúciami a asociáciami sa vpisujú do kultúrneho života tejto krajiny.

V roku 1998 Francúzsky inštitút prispel k zorganizovaniu približne 60 kultúrnych podujatí uskutočnených v múzeách, koncertných sálach a divadlách Bratislavy, Banskej Bystrice, Košíc, Prešova, Nitry, Žiliny, a zabezpečil tak francúzsku kultúrnu prítomnosť v rámci väčšiny významných slovenských festivalov.

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s kvalitou a rôznorodosťou tejto spolupráce vo všetkých oblastiach kultúry, hudby – starej, barokovej, klasickej i súčasnej, džezu, rocku a šansónu, tanca, divadla, fotografie, dizajnu, architektúry, výtvarného umenia, filmu, literatúry, humanitných vied, a to formou koncertov, predstavení, výstav až po tvorivé dielne, semináre, prednášky a sympóziá.

Spoluprácu slovenských a francúzskych umelcov, ktorá sa realizuje vo forme koprodukčných umeleckých aktivít vysokej úrovne, považujú zainteresovaní partneri za mimoriadne plodnú a na Slovensku má veľký ohlas. Preto si zmluvné strany želajú takéto projekty aj v budúcnosti podporovať.

Článok 27

Všeobecné zásady

Zmluvné strany pripomínajú, že realizácia umeleckých podujatí je založená na tomto základnom princípe: dopravu z miesta vyslania na prvé miesto určenia a späť hradí vysielajúca strana a náklady súvisiace s organizáciou, ubytovaním a reklamou uhrádza prijímajúca strana spolu s dopravou po jej území.

Pokiaľ ide o výstavy, dopravu tam až po prvé miesto výstavy prijímajúcej strany a spiatočnú dopravu od miesta poslednej výstavy hradí vysielajúca strana, rovnako aj kompletné poistenie výstavy. Prijímajúca strana zabezpečuje stráženie vystavovaných predmetov a v prípade akejkoľvek straty alebo poškodenia táto strana poskytne potvrdenia potrebné na vymáhanie pohľadávok od poisťovne.

Náklady na organizáciu, inštaláciu a propagáciu výstavy, ako aj na dopravu po území prijímajúcej strany, na čom sa zmluvné strany dohodnú vopred, idú na ťarchu prijímajúcej strany.

Náklady na pobyt kurátora, ktorý inštaluje výstavu, slávnostne ju otvára a ukončuje, idú na ťarchu prijímajúcej strany. Dĺžka jeho pobytu sa určí spoločnou dohodou; náklady na cestu tam a späť mu hradí vysielajúca strana.

Článok 28

Hudba

Kvalita, význam a množstvo koncertov a hudobných festivalov organizovaných vo všetkých mestách na Slovensku jasne potvrdzujú, že tak klasická, ako aj ľudová hudba má excelentné postavenie v slovenskom kultúrnom živote.

V nadväznosti na doterajšiu spoluprácu budú zmluvné strany podporovať výmenu hudobných telies, sólistov, dirigentov na najvýznamnejších medzinárodných hudobných festivaloch v oboch krajinách, ako aj v rámci priamej spolupráce príslušných umeleckých inštitúcií. Zmluvné strany budú vytvárať priestor na výmenu informačných materiálov z oblasti hudobnej kultúry, muzikológie, hudobných nahrávok a podporovať uvádzanie pôvodnej tvorby autorov partnerskej krajiny.

Zmluvné strany osobitne podporia projekty združujúce francúzskych a slovenských interpretov.

Zmluvné strany podporia najmä pokračovanie príkladnej dlhodobej spolupráce medzi slovenským súborom starej hudby Musica Aeterna s francúzskymi hudobnými telesami starej hudby, ako aj s Centrom barokovej hudby vo Versailles.

Zmluvné strany podporujú aj pozvania pre francúzskych dirigentov a sólistov Slovenskej filharmónie v Bratislave, Štátnej filharmónie Košice a Štátneho komorného orchestra Žilina a adekvátne prijatia slovenských výkonných umelcov francúzskymi telesami.

Pri výmene výkonných umelcov budú zmluvné strany venovať pozornosť mladým umelcom formou poskytovania štipendijných pobytov na interpretačných kurzoch, seminároch a podporou ich účasti na interpretačných súťažiach.

Zmluvné strany budú podporovať interpretáciu slovenskej hudobnej tvorby francúzskymi hudobnými telesami a francúzskej hudobnej tvorby slovenskými hudobnými telesami.

Článok 29

Divadlo a tanec

Francúzske divadelné a tanečné skupiny sa na Slovensku stretávajú s nadšením širokého publika, ktoré tvoria prevažne mladí ľudia, ktorým francúzska strana ponúkla v posledných rokoch predstavenia na vysokej úrovni. Elektronické titulkovacie zariadenie Francúzskeho inštitútu a preprava publika autobusom po slovenských mestách umožňujú úspešné prezentácie divadelných predstavení vo francúzskom jazyku vo veľkých divadelných sálach na Slovensku. Francúzska strana bude naďalej spolupracovať s poprednými medzinárodnými divadelnými a tanečnými festivalmi na Slovensku (Medzinárodný festival Divadelná Nitra, Májová Nitra, tanečný festival Bratislava v pohybe, festival Bábkarská Bystrica), ako aj s divadlami v Nitre, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú podporovať pravidelnú francúzsku účasť na Projekte Istropolitana – medzinárodnom festivale vysokých divadelných škôl.

Zmluvné strany si želajú, aby Slovenská republika mohla byť zastúpená na významných francúzskych festivaloch, napríklad na bábkarskom festivale v Charleville-Méziires, Mimos v Périgueux a Passage v Nancy.

Zmluvné strany si želajú, aby bratislavské divadelné sály, a najmä národné scény prijali francúzske divadelné predstavenia počas ich turné za takých priaznivých podmienok ako divadlá v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Slovenská strana toto prijatie podľa možnosti uľahčí.

Zmluvné strany si želajú podporiť aj prezentáciu slovenského ľudového tanca vo Francúzsku.

Nadviazali sa kontakty medzi slovenskou stranou a divadlom Odeon, divadlom Európy, s cieľom uskutočniť spoločné projekty, ktoré bude treba ešte spresniť, a želaním zmluvných strán je doviesť ich do úspešného konca.

Zmluvné strany budú podporovať realizáciu koprodukcií v oblasti operného umenia. Projekt slovensko-francúzskej koprodukcie na inscenácii Rozhovory karmelitánok od Francisa Poulenca sa v súčasnosti skúma a je v štádiu prípravy. Takto vytvorené predstavenie v Opere SND v Bratislave by sa mohlo uviesť na viacerých francúzskych a zahraničných scénach.

Článok 30

Výtvarné umenie

Francúzsky inštitút už niekoľko rokov nepretržite spolupracuje s rôznymi múzeami a národnými alebo mestskými galériami na Slovensku, čo vyústilo do prezentácií výstav, pozvaní umelcov na realizáciu tvorivých projektov „in situ“ a pozvaní odborníkov a výtvarných kritikov na prednášky, stretnutia a návštevy ateliérov. Takéto projekty výstav prispievajú k zviditeľňovaniu slovenskej umeleckej tvorby a umeleckých remesiel vo Francúzsku.

V roku 1999 sa vo Francúzsku uskutoční výstava súčasného skla – spoločný projekt slovenských a francúzskych umelcov. Táto výstava sa bude konať v roku 2000 na Slovensku.

Zmluvné strany podporujú pokračovanie tejto spolupráce so Slovenským národným múzeom, Slovenskou národnou galériou, Bratislavským mestským múzeom, Galériou mesta Bratislavy, galériou Médium Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a každoročne zabezpečia účasť francúzskych fotografov v rámci Mesiaca fotografie v Bratislave. Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu tohto typu s partnerskými francúzskymi inštitúciami, ako napríklad s Európskym domom fotografie, kde by sa mala v roku 2001 uskutočniť výstava slovenskej fotografie.

Slovenská strana ponúka francúzskej strane účasť na Bienále ilustrácií Bratislava.

Článok 31

Kultúrne dedičstvo

Zmluvné strany budú podporovať

- priamu spoluprácu medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa ochranou kultúrneho dedičstva,

- výmenu informačných a propagačných materiálov, ako aj informácií o pripravovaných seminároch, prednáškach a sympóziách v oblasti kultúrneho dedičstva,

- zorganizovanie Malrauxovho seminára na Slovensku o kultúrnom dedičstve,

- spoluprácu na projektoch na ochranu a reštaurovanie kultúrneho dedičstva v oblasti umenia a architektúry, ako aj na projektoch v oblasti kultúrneho turizmu zameraného na kultúrne dedičstvo,

- výmeny výstav na základe vzájomnosti, najmä v oblasti tradičných remesiel.

Zmluvné strany budú podporovať výmenu expertov a vysielanie stážistov do Francúzska z oblasti ochrany a obnovy umeleckého a architektonického kultúrneho dedičstva, ako aj z oblasti postihov za pašovanie umeleckých diel.

V súčasnosti prebieha nadväzovanie spolupráce Múzea odboja v Banskej Bystrici s Bretónskym múzeom v Saint Marceli. Zmluvné strany sa budú naďalej usilovať rozvíjať takéto vzájomné výmeny medzi slovenskými a francúzskymi múzeami.

Zmluvné strany pripravujú etnografickú výstavu zo zbierok Slovenského národného múzea v Martine, ktorá by sa mala uskutočniť v Múzeu ľudového umenia a tradícií v Paríži v roku 2000.

Zmluvné strany majú v úmysle realizovať výstavu slovenskej gotiky v Národnom múzeu stredoveku v Paríži.

Slovenská strana vyjadruje želanie podporiť spoluprácu Slovenského národného múzea s adekvátnymi inštitúciami vo Francúzsku a bude pravidelne realizovať výstavy s prezentáciou kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky v oblasti archeológie, histórie, prírodných vied, etnografie a umenia.

Slovenská strana vyjadruje želanie pokračovať už v začatej spolupráci medzi Slovenským technickým múzeom v Košiciach a francúzskym partnerom a nadviazať nové kontakty s adekvátnymi francúzskymi inštitúciami s cieľom prezentovať dejiny vedy a techniky na Slovensku.

B. Výmeny a školenia

Článok 32

Tvorivé dielne

Pokiaľ to na Slovensko pozývaným francúzskym umelcom ich časový harmonogram umožní, Francúzsky inštitút bude organizovať tvorivé dielne pod vedením týchto umelcov s pomocou zainteresovaných slovenských inštitúcií. Napríklad úspech stáží divadla a tanca, predtým organizovaných mladými profesionálnymi umelcami a študentmi Vysokej školy múzických umení, ako aj záujem študentov o ne je dostatočným dôkazom, že tento typ šírenia predstavení je najlepším doplnkom vzdelávacích aktivít.

Zmluvné strany majú osobitný záujem o tieto školiace projekty spojené s pobytom umelcov. Zmluvné strany budú naďalej rozvíjať tento princíp a prispejú k realizácii týchto projektov podľa článku 64.

Článok 33

Výmeny študentov a učiteľov

V posledných rokoch sa bratislavská Vysoká škola výtvarných umení spolu s Umeleckou školou v Saint-Etienne zapojila v rámci jedného európskeho programu do výmeny, ktorú možno hodnotiť ako príkladnú: slovenskí študenti pôsobia tri mesiace v roku v Saint-Etienne a francúzski študenti zase v Bratislave. Táto spolupráca sa uskutočňuje aj na úrovni pedagógov oboch škôl a jej výsledkom sú spoločne vypracované návrhy výstav tvorivých a výrobných projektov, najmä v oblasti priemyselného dizajnu, realizované za pomoci francúzskych a slovenských firiem.

Podobná spolupráca sa rozvinula medzi bratislavskou Fakultou architektúry a školami architektúry a urbanizmu v Lyone a Grenobli. Aj tieto výmeny sú financované v rámci jedného z európskych programov.

Zmluvné strany majú záujem o podporu tejto spolupráce a budú naďalej podporovať už prebiehajúce výmeny bratislavskej Vysokej školy múzických umení a Konzervatória s týmito školami:

- Conservatoire National Supérieur ďArt Dramatique de Paris (Vysoké národné konzervatórium dramatického umenia),

- Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse v Lyone (Vysoké národné konzervatórium hudby a tanca),

- Conservatoire National de Région de Nancy (Národné konzervatórium regiónu Nancy),

- Université Paris VIII,

- Université Paris III Sorbonne,

- CNRS Paris – Ivry (Národné vedeckovýskumné centrum, Odbor divadelnej histórie),

- Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette v Charleville-Méziire (Národná vysoká škola bábkarská),

- Ecole Supérieure ďArt Dramatique du Théatre National v Štrasburgu (Vysoká škola dramatického umenia Národného divadla v Štrasburgu),

- Centre National de Danse Contemporaine – CNDS ľEsquisse v Anger (Národné centrum súčasného tanca),

- Ecole Nationale Supérieure Louis Lumiire (Národná vysoká škola filmárska),

- Ecole Nationale Supérieure des Métiers de ľImage et du Son – FEMIS (Národná vysoká škola špecializovaná na obraz a zvuk),

- Centre Georges Pompidou v Paríži (audiovizuálny odbor).

Zmluvné strany budú podporovať iniciatívy tohto druhu v priebehu formovania a spúšťania projektov dovtedy, kým nebudú patriť pod príslušné európske programy.

Na tieto výmeny sa vzťahuje ustanovenie článku 64.

Článok 34

Krátkodobé pobyty francúzskych odborníkov na Slovensku a pozvania slovenských odborníkov do Francúzska

Na základe predchádzajúcich podujatí v rámci „Podôb Slovenska vo Francúzsku“ sa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zaslúžilo o prijatie niekoľkých francúzskych odborníkov zapojených do slovenských projektov vo Francúzsku (riaditeľ Domu poézie, kustódi Múzea ľudového umenia a tradícií). Francúzsky inštitút každoročne zabezpečuje a hradí krátkodobé pobyty francúzskych odborníkov na prednáškach a sympóziách na Slovensku a môže sa podieľať na pozvaniach slovenských odborníkov do Francúzska, najmä kustódov múzeí zapojených do prípravy výstav, odborníkov na prípravu slovenských festivalov, aby mali príležitosť oboznámiť sa s medzinárodnými festivalmi, ako je napríklad divadelný festival v Avignone alebo festival tanca v Montpellier.

Je len na škodu veci, že tieto výmeny sú príliš úzko zamerané a je ich pomerne málo, lebo poznávanie a šírenie slovenskej kultúry vo Francúzsku je závislé práve od týchto výmen. Na ich uľahčenie sa zmluvné strany dohodli na vyčlenení istej kvóty cestovných nákladov: slovenská strana v tomto limite uhradí cestovné náklady slovenských odborníkov pozvaných do Francúzska, ako aj istú kvótu na ubytovacie náklady počas pobytu francúzskych odborníkov na Slovensku a francúzska strana uhradí cestovné a ubytovacie náklady na základe vzájomnosti.

Článok 35

Stáže a štipendiá

Francúzska strana každoročne poskytuje slovenským študentom ovládajúcim francúzsky jazyk a študentom po skončení Vysokej školy múzických umení, Vysokej školy výtvarných umení alebo iných umeleckých škôl alebo víťazom súťaží francúzskych konzervatórií a umeleckých škôl približne tridsať mesačných štipendií a stáží.

Skutočnosť, že slovenskí študenti sa zúčastňujú na týchto konkurzoch vo Francúzsku na vlastné náklady, nevyhnutne obmedzuje počet uchádzačov. Francúzska strana by uvítala, keby slovenská strana najlepším študentom uhrádzala cestovné náklady do Francúzska, a umožnila im tak zúčastňovať sa na týchto súťažiach, najmä v oblasti hudby.

Francúzska strana každoročne ponúka slovenským odborníkom ovládajúcim francúzsky jazyk vysoko špecializované stáže adaptované na ich profiláciu v rôznych francúzskych inštitúciách, ktoré udeľuje na základe písomnej žiadosti uchádzača francúzske ministerstvo kultúry. Ide o stáže „Courants“ určené aj kustódom múzeí v prírode, expertom v oblasti ochrany kultúrneho a architektonického dedičstva, administrátorom kultúry, organizátorom festivalov, vydavateľom atď. Francúzska strana by uvítala, keby sa slovenská strana podieľala aj na premiestňovacích nákladoch počas stáží. Zároveň by si želala, aby na základe vzájomnosti aj slovenská strana ponúkla niekoľko stáží francúzskym odborným a výskumným pracovníkom, ktorí sa zaujímajú o slovenskú kultúru.

III – KNIHY A KNIŽNICE

Článok 36

Vybavenie slovenských knižníc knihami a časopismi a spolupráca medzi knižnicami

Francúzska strana bude pokračovať vo vybavovaní knižníc, školských a výskumných ústavov knihami a časopismi (v roku 1998 to bolo 55 slovenských inštitúcií).

Slovenská strana si želá, aby na vybavenie Európskeho informačného strediska dostala knihy a časopisy (organizácia na informovanie verejnosti Úradu vlády Slovenskej republiky).

Na druhej strane sa slovenská strana bude usilovať získať zo zdrojov Úradu európskych publikácií (Office des Publications Européennes – OPE) v Luxembursku dokumentáciu, ktorá bude k dispozícii vo francúzskom jazyku.

Francúzska strana ďalej oznamuje, že francúzske frankofónne združenie na šírenie kníh, diel a časopisov (Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et Revues – A.D.I.F.L.O.R.) venuje niekoľko škatúľ kníh francúzskym alianciám na Slovensku.

Zmluvné strany sa budú usilovať o systematické zasielanie kníh štátnym a univerzitným knižniciam, ako aj špecializovaným výskumným ústavom (Národnému inštitútu východných jazykov a kultúr – Institut National des Langues et des Cultures Orientales – INALCO v Paríži) alebo slovníkov a gramatík slovenského jazyka, ktoré žiada Medzinárodná škola prekladateľov umeleckej literatúry – Collige International des Traducteurs Littéraires v Arles.

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu a výmeny medzi Francúzskou národnou knižnicou (Bibliothique Nationale de France – BNF) a národnými univerzitnými a špecializovanými knižnicami.

Článok 37

Podpora prekladateľskej a vydavateľskej činnosti

Zmluvné strany opätovne potvrdzujú vôľu prispieť k prezentácii diel ponúkaných na predaj v partnerskej krajine tak v pôvodnom jazyku, ako aj v preklade.

Francúzska strana vyjadruje spokojnosť s vynikajúcou spoluprácou, ktorá sa už rozvinula asi s pätnástimi slovenskými vydavateľmi, ktorým prispieva podporou, ktorá umožňuje prekladať a pravidelne publikovať diela francúzskych autorov (19 vydaných titulov v roku 1998).

Francúzska strana pripomína jestvovanie troch programov zameraných na podporu prekladateľskej činnosti a publikovania z jedného jazyka do druhého:

- Program na podporu vydavateľskej činnosti „Jozef Felix“ (Programe ďaide h la publication – P.A.P.) spravovaný Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky a určený slovenským vydavateľom, ktorí majú záujem o vydávanie prekladov diel francúzskych autorov (najmä 20. storočia) v oblasti literatúry, filozofie, humanitných vied, literatúry pre mládež, právnickej a vedeckej literatúry. Táto pomoc sa týka udeľovania autorských práv, prekladov a vydávania v závislosti od príslušného projektu.

- Program na podporu prekladateľskej činnosti zahraničných autorov do francúzskeho jazyka spravuje Národné knižné centrum v Paríži (Centre National du Livre), ktorý je určený tak pre prekladateľov, ako aj pre vydavateľov (na základe návrhu francúzskych odborníkov).

– Program štipendií pre zahraničných prekladateľov (program na podporu prekladov francúzskych diel do cudzieho jazyka), ktorý tiež spravuje Národné knižné centrum v Paríži, každoročne poskytuje štipendiá na pobyt slovenských prekladateľov vo Francúzsku. Umožňuje do istej miery podporovať aj ich vydavateľov.

Slovenská strana pripomína, že

- jestvuje program finančnej podpory vydávania umeleckých prekladov zo svetovej umeleckej literatúry, ktorý spravuje Slovenská literárna agentúra – SLOLIA Literárneho informačného centra. V období rokov 1996 – 1998 táto komisia poskytla dotáciu na vydanie prekladov asi štyridsiatich titulov slovenskej prózy, poézie, antológií a detských kníh,

- Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA) zriadilo fond na podporu prekladov umeleckej literatúry do slovenčiny; vďaka tomuto fondu môžu zainteresovaní slovenskí vydavatelia získať podporu na preklad kvalitných francúzskych literárnych diel do slovenčiny,

- jestvuje program systematického poskytovania štipendií francúzskym prekladateľom slovenskej literatúry zriadený Slovenským centrom umeleckého prekladu Literárneho informačného centra.

V roku 1999 dostala francúzska strana žiadosti od 15 slovenských vydavateľov na publikovanie 27 diel, ktorým sa bude usilovať vyhovieť v rámci rozpočtu, ktorým disponuje.

Článok 38

Komerčné šírenie kníh

Zmluvné strany budú podporovať šírenie francúzskych diel na slovenskom knižnom trhu a slovenských diel na francúzskom knižnom trhu, najmä zjednodušením formalít pri ich dovoze a napomáhaním účasti vydavateľov a kníhkupcov na odborných podujatiach (Knižnom salóne v Paríži, Medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA v Bratislave).

Francúzska strana pripomína jestvovanie programu na podporu vývozu francúzskych kníh s názvom Na východe Európy (A ľEst de ľEurope), do ktorého sa Slovensko zapojilo a ktorý zvýhodňuje partnerské kníhkupectvá pri nákupe kníh a poskytuje výhodné podmienky pri ich preprave.

Článok 39

Pozývanie autorov

Zmluvné strany budú podporovať pozvania autorov druhej zmluvnej strany na prezentáciu svojich kníh na základe podmienok uvedených v článku 64.

D – VEDECKÁ, TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Článok 40

S výhľadom na skoré začlenenie Slovenska do Európskej únie sa zmluvné strany dohodli, že zamerajú svoju odbornú a vedeckú spoluprácu na prípravu tohto cieľa najmä tým, že sa budú spoločne zúčastňovať na spolupráci v rámci 5. rámcového programu Európskeho spoločenstva pre výskum a technický rozvoj (PCRD) a podporovať ju. Francúzska strana apeluje na Slovensko, aby vynaložilo všetko úsilie potrebné na prijatie komunitárneho „acquis“. Francúzska strana je pripravená podporovať Slovensko v jeho úsilí o zosúladenie svojej legislatívy s legislatívou Európskej únie a vytvoriť programy legislatívneho približovania a programy školenia vyšších úradníkov v rámci bilaterálneho alebo aj európskeho financovania. Francúzska strana upozorňuje, že Francúzske centrum pre výskum v spoločenských vedách so sídlom v Prahe (Centre francais de recherche en Sciences sociales – CEFRES), keď sa jeho regionálne pôsobenie rozšíri do strednej Európy, bude môcť podporovať úsilie Slovenska v oblasti spoločenských vied. Zmluvné strany sa dohodli na preskúmaní možností zaviesť perspektívne inštitucionálne dvojičkové projekty (twiningy) v rámci nových postupov programu PHARE.

Zmluvné strany sa dohodli na rozvíjaní akejkoľvek formy spolupráce, ktorá sa v ďalej uvedených oblastiach nespomína, ale ktorých potrebu si vyžiada prebiehajúci spoločenský vývoj nasledujúcich rokov.

Článok 41

Spolupráca v oblasti výstavby a verejných prác

Slovenská strana si želá rozvinúť výmeny odborníkov, špecializovanej dokumentácie a podporiť vzdelávacie aktivity v týchto oblastiach:

- sociálne bývanie,

- obnova bytového fondu,

- kvalita a technická normalizácia vo výstavbe,

- koncesia a súkromné financovanie verejnej infraštruktúry,

- verejné práce,

- verejné obstarávanie,

- tvorba informačného systému.

Zmluvné strany sa dohodli na podpore pri príprave Slovenskej republiky na európsku integráciu a pri preberaní príslušného komunitárneho „acquis“, na rozvoji priateľských kontaktov medzi inštitúciami v rámci programov PHARE.

I – UNIVERZITNÉ A VEDECKÉ VÝMENY, ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Článok 42

Všeobecné zásady

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s vývojom spolupráce v oblasti univerzitných a vedeckých výmen za posledné štyri roky a budú napomáhať rozvoj výmen medzi univerzitami, ktoré môžu vyústiť do podpísania medziuniverzitných dohôd – s prihliadnutím predovšetkým na mobilitu študentov, vedeckovýskumných a pedagogických pracovníkov – do spoločných pedagogických a vedeckých projektov.

Dohodli sa na podpore rozvoja vedecko-technickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu, a to prostredníctvom výskumných ústavov a univerzít obidvoch krajín, a s týmto cieľom podporujú vzájomné vzťahy medzi obidvoma vedeckými obcami. Takýto vývoj si o to väčšmi vyžaduje prísne dodržiavanie predpisov ochrany duševného vlastníctva.

Formy tejto podpory sú:

- výmena vedeckých pracovníkov, špecialistov a mladých výskumných pracovníkov (štipendiá pod spoločným tútorstvom),

- semináre, kongresy,

- dohody o výmene medzi pracoviskami a výskumnými inštitúciami,

- spoločné projekty na spoluprácu.

Zmluvné strany podporujú priame kontakty umožňujúce vypracovávanie projektov vedeckej a technickej spolupráce, za ktoré zodpovedajú výskumné inštitúcie a univerzity, pričom tieto kontakty môžu vyústiť do osobitných dohôd alebo do spoločných pracovných programov.

Zmluvné strany budú dohliadať na

a) udržiavanie vysokého počtu výmen vo vedeckej, technickej, administratívnej a univerzitnej oblasti projektov spoločného záujmu s cieľom upevňovať partnerské vzťahy na bilaterálnej úrovni a uprednostňovať ich spoločnú účasť na európskych programoch,

b) podporu vytvárania nových foriem špecializovaného pomaturitného štúdia prispôsobeného prebiehajúcim ekonomickým zmenám,

c) podporu počtu a kvality výmen, ktoré sa uskutočňujú v rámci dohody medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Národným centrom vedeckého výskumu (Centre National de la Recherche Scientifique – C.N.R.S.) alebo medzi ďalšími výskumnými ústavmi, s ktorými už SAV uzavrela alebo uzavrie dohodu. Aktivity v oblasti humanitných a spoločenských vied, najmä s Vysokou školou sociálnych vied (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – E.H.E.S.S.) a spoluprácu medzi Komisiou atómovej energie (Commission de ľEnergie Atomique – C.E.A.), Národným ústavom agronomického výskumu (Institut National de Recherche Agronomique – I.N.R.A.), Úradom geologického a banského výskumu (Bureau de Recherche Géologique et Minii re – B.R.G.M.), Štátnym výskumným ústavom pre poľnohospodárske inžinierstvo a životné prostredie (Institut public de recherche pour ľingénierie de ľagriculture et de ľenvironnement – C.E.M.A.G.E.F.) a ich slovenskými partnermi, pričom zmluvné strany budú venovať obzvlášť veľkú pozornosť projektom s európskym medzinárodným poslaním.

Článok 43

Opatrenia na uľahčenie výmen

Zmluvné strany budú všetkými možnými prostriedkami napomáhať rozvoj procesu vzájomného uznávania dokladov o vzdelaní.

V oblasti uznávania diplomov francúzska strana zdôrazňuje význam postupu ECTS na základe programu SOKRATES, čo v prípade dobre vypracovaného programu umožňuje v krátkom čase vzájomné uznávanie francúzskych a slovenských diplomov v rámci Európy.

Zmluvné strany s uspokojením konštatujú, že uznávanie diplomov už v mnohých oblastiach jestvuje, aj keď najčastejšie len implicitne, pretože väčšina študentov štipendistov francúzskej vlády nemá žiadne problémy s pokračovaním štúdia vo Francúzsku alebo s jeho skončením, ako aj s udelením francúzskych diplomov. Prejavuje sa to aj v počte dizertačných prác doteraz realizovaných pod spoločným vedením (za spolutútorstva).

Zmluvné strany sa zaväzujú vyriešiť prípadné ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť pri podpisovaní medziuniverzitných dohovorov o spolutútorstve. Mechanizmus spolutútorstva je koncipovaný pre študentov výskumníkov a pre tímy slovenských výskumných pracovníkov spolupracujúcich s francúzskymi partnermi a predstavuje najvzácnejší nástroj bilaterálnej medziuniverzitnej spolupráce.

Francúzska strana si želá zmiernenie súčasných nariadení, podľa ktorých sa vytvára zmiešaná paritná skúšobná komisia tak, aby sa mohli vytvoriť zmiešané skúšobné komisie so zníženým počtom zástupcov, najviac so šiestimi členmi.

V oblasti vedeckej a odbornej spolupráce prideľuje francúzska strana každoročne štipendiá študentom tretieho cyklu vysokoškolského štúdia alebo štipendiá určené na stáže pre odborníkov. Zásady prideľovania štipendií sú v súlade so všeobecnými ustanoveniami článku 64. Porota vyberajúca uchádzačov o štipendiá sa schádza každoročne v marci.

II – SPOLUPRÁCA V OBLASTI VEREJNEJ SPRÁVY

Článok 44

Všeobecné zásady

Zmluvné strany podporujú rozvoj už jestvujúcich vzájomných vzťahov medzi orgánmi verejnej správy, verejnými inštitúciami, miestnymi zastupiteľskými orgánmi, univerzitami a strediskami špecializovaného vzdelávania v oblasti verejnej správy.

Francúzska strana potvrdzuje pripravenosť pokračovať v spolupráci v oblasti verejnej správy, školenia pracovníkov slovenskej verejnej správy z odbornej a jazykovej stránky, ako aj pripravenosť podporovať prebiehajúce reformy štátnej správy a jej decentralizovaných služieb na Slovensku vzhľadom na prípravu na začlenenie do Európskej únie.

Zmluvné strany sa zhodujú najmä v týchto hlavných oblastiach spolupráce: polícia, verejná správa, decentralizácia verejnej správy a vytváranie programov spolupráce na nižších článkoch verejnej správy.

Článok 45

Polícia

Bez toho, aby sa to dotklo Dohody o spolupráci vo vnútorných veciach podpísanej v Bratislave 7. mája 1998, predmetom spolupráce zmluvných strán môžu byť tieto oblasti:

- boj s organizovanou kriminalitou,

- boj proti nedovolenému pašovaniu, najmä drog, odcudzených motorových vozidiel a zbraní,

- boj s hospodárskou a finančnou kriminalitou,

- boj s organizátormi nelegálneho prisťahovalectva,

- ochrana vysokopostavených osôb (VIP),

- verejná bezpečnosť,

- dopravná polícia,

- technická a vedecká polícia,

- využívanie komunikačných policajných systémov,

- základné školenia, ďalšie vzdelávanie a jazykové kurzy.

Článok 46

Štátna správa

Hlavným koordinátorom ďalej uvedených činností za slovenskú stranu je Odbor budovania inštitúcií a prípravy občanov na európsku integráciu, ktorý v otázkach vzdelávania verejnosti bude spolupracovať s ďalšími slovenskými inštitúciami; za francúzsku stranu je hlavným koordinátorom Ministerstvo zahraničných vecí Francúzskej republiky v súčinnosti s ďalšími francúzskymi inštitúciami, najmä so Štátnou správou pre správne reformy (Fonction Publique-Réformes Administratives – FPRA).

Oblasti, ktoré môžu byť predmetom spolupráce medzi zmluvnými stranami, sa týkajú

- ďalšieho vzdelávania vedúcich pracovníkov správy, najmä ich vzdelávania v oblasti procesu európskych negociácií, ako aj európskeho právneho poriadku a jeho nariadení,

- posilnenia cyklov vzdelávania v oblasti verejnej správy a riadenia, a to aj v rámci zakladania nových vzdelávacích centier zamestnancov štátnej správy,

- zavedenia štatútu zamestnanca štátnej správy,

- organizácie verejnej správy na celoštátnej, regionálnej a okresnej úrovni,

- chodu štátnej pokladne v rámci verejnej správy,

- dekoncentrácie,

- spolupráce v oblasti archívov.

Slovenská strana sa zaväzuje prispieť k vzdelávaniu slovenských negociačných skupín a odborníkov prostredníctvom seminárov a stáží, ktoré sa budú konať na Slovensku alebo vo Francúzsku, prostredníctvom vzťahov s Ministerstvom zahraničných vecí Francúzskej republiky, Veľvyslanectvom Francúzskej republiky na Slovensku, Francúzskeho inštitútu v Bratislave a ďalšími francúzskymi inštitúciami.

Článok 47

Správna organizácia miestnej samosprávy

V oblasti decentralizácie a decentralizovanej spolupráce navrhuje francúzska strana prispieť k

- organizácii miestnej samosprávy,

- začiatočnému a priebežnému vzdelávaniu štátnych zamestnancov na úrovni nižších územných celkov,

- spolupráci s miestnymi samosprávami v oblasti odborného a administratívneho know-how,

- podpore tvorby programov spolupráce na nižších správnych stupňoch.

Spôsob tejto spolupráce sa spresní ihneď, len čo bude na to slovenská strana pripravená.

III – SPOLUPRÁCA V PRÁVNEJ OBLASTI A V SÚDNICTVE

Článok 48

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť so začiatkom rozvíjajúcej sa spolupráce v právnej oblasti formou odborných výmen a školení, ako aj so spoluprácou v oblasti administratívnej organizácie.

a) Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci obidvoch krajín medzi ministerstvami spravodlivosti a orgánmi súdnictva, ako aj na podpore univerzitných výmen v oblasti právnického vzdelávania a školení v jednotlivých právnických odboroch, a to: sudcov, advokátov, podnikových právnikov, notárov, súdnych exekútorov a revízorov účtov.

b) Francúzska strana zdôrazňuje pripravenosť Agentúry pre medzinárodnú právnu spoluprácu (Agence de Coopération Juridique Internationale – ACOJURIS), ktorej hlavnou činnosťou je pripraviť a riadiť multilaterálne projekty spolupráce najmä v rámci programov Európskej únie.

Francúzska strana pripomína pripravenosť Asociácie pre obnovu a podporu právnych výmen (Association pour le Renouveau et la Promotion des Echanges Juridiques – ARPEJE) koordinovať všetky školiace aktivity v rámci projektov v oblasti práva a súdnictva, najmä pokiaľ ide o prijímanie slovenských stážistov na Národnú školu justície (Ecole Nationale de Magistrature – ENM), do parížskej advokátskej komory (Barreau de Paris) atď.

c) Vzhľadom na to, že právo a súdnictvo sa v rámci európskej integrácie považujú za jednu z prioritných oblastí reforiem, francúzska strana chce mať významný podiel na tomto úsilí Slovenska a vyjadruje želanie, aby slovenská strana zaradila do dôležitých projektov odbornej spolupráce a do školení v rámci nového programu PHARE aj toto úsilie francúzskej strany.

d) Francúzska strana kladie osobitný dôraz na jazykovú prípravu právnikov. Francúzština je totiž nielen jedným z pracovných jazykov Európskej únie a povinným jazykom pri uverejňovaní súdnych rozhodnutí a európskych noriem, ktorým sa Slovensko vo svojej legislatíve bude musieť prispôsobiť, ale je aj povinným odborným jazykom na Európskom súdnom dvore. Preto sa francúzska strana v rámci svojich možností zaväzuje vyvinúť v tomto smere osobitné úsilie a želá si, aby aj slovenská strana konala v tomto zmysle v rámci svojich možností. Francúzska strana navrhuje, aby sa na financovanie týchto školení použili európske finančné zdroje. Vyhlasuje, že je pripravená prerokovať otázku jazykovej prípravy financovanej z multilaterálnych zdrojov spolu s ostatnými európskymi partnermi na základe návrhov slovenskej strany.

e) Zmluvné strany sa dohodli na týchto hlavných oblastiach spolupráce: právne expertízy v rámci legislatívnych reforiem a uplatňovanie nových predpisov, ďalšie vzdelávanie sudcov a prokurátorov, školenia pre školiteľov sudcov, expertíza a školenie v oblasti trestného právneho konania (systém tzv. sudcu ukladajúceho tresty), školenie pomocného justičného zboru, najmä súdnych exekútorov a revízorov účtov.

Tento zoznam je len orientačný a môže sa na žiadosť slovenskej strany pozmeniť alebo rozšíriť.

IV – SPOLUPRÁCA V OBLASTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SOCIÁLNYCH VECÍ

Článok 49

Zmluvné strany pripisujú osobitný význam spolupráci v oblasti zdravotníctva, práce a sociálnych vecí.

a) V zdravotníctve sa táto spolupráca týka najmä lekárskeho výskumu a vzdelávania lekárov špecialistov z tohto dôvodu:

- Zmluvné strany sa dohodli na udržiavaní vysokého počtu výmen francúzskych a slovenských výskumných tímov a najmä na podpore účasti partnerov na kongresoch, sympóziách a seminároch organizovaných jednou alebo druhou zmluvnou stranou.

- Francúzska strana sa zaväzuje naďalej podporovať mobilitu slovenských lekárov špecialistov, ktorí stážujú buď v rámci medziuniverzitných dohôd (školenia Atestácia špecializovaného vzdelania – Attestation de formation spécialisée – AFS a Atestácia hĺbkového špecializovaného vzdelania – Attestation de formation spécialisée approfondie – AFSA), alebo prostredníctvom partnerských alebo priateľských stykov medzi nemocnicami.

b) V oblasti práce a zamestnanosti podporujú zmluvné strany rozvoj vzťahov, ktoré sa vytvorili najmä prostredníctvom Programu spolupráce medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvom pre zamestnanosť a solidaritu Francúzskej republiky, najmä pokiaľ ide o zavedenie komunitárneho „acquis“ do oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj o vytvorenie kontrolného útvaru inšpekcie práce.

Táto spolupráca bude pokračovať na poli sociálno-právnej ochrany.

V oblasti trhu práce sa zmluvné strany dohodli na prehĺbení spolupráce na celoštátnej, oblastnej i miestnej úrovni v rámci prípravy Slovenska na začlenenie do Európskej únie takto:

- využívaním francúzskych skúseností v oblasti Vykonávacieho plánu zamestnanosti,

- prípravou počítačového systému prepojením na európsky systém EURES,

- podporou malých a stredných podnikov s využitím francúzskeho know-how CEPAC Slovensko.

c) Zmluvné strany vyjadrujú vôľu hľadať možnosti financovania spoločných projektov v európskych a medzinárodných inštitúciách.

V – SPOLUPRÁCA V OBLASTI ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A ÚZEMNÉHO ROZVOJA, PRIEMYSLU, HOSPODÁRSTVA A ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA

Článok 50

V oblastiach už jestvujúcej spolupráce sa zmluvné strany vynasnažia pokračovať vo výmenách a rozvíjať ich prostredníctvom európskych programov. Podporia tieto hlavné smery vývoja:

a) V oblasti výhľadových makroekonomických analýz sa zmluvné strany budú usilovať rozvíjať spoluprácu, ktorá sa začala v oblasti kvantifikácie a analýzy štatistických údajov, spolu s Národným inštitútom štatistiky a ekonomických štúdií (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques – INSEE).

b) V oblasti územného plánovania a rozvoja budú zmluvné strany spoločne uvažovať o vzájomných prístupoch a krokoch a budú si vymieňať skúsenosti prostredníctvom príslušných orgánov. Táto spolupráca sa bude opierať o už nadviazané vynikajúce vzťahy medzi Generálnym komisariátom pre plánovanie a organizáciou Delegácia územného plánovania a regionálnej činnosti (Délégation h ľAménagement du Territoire et h ľAction régionale – DATAR) na jednej strane a Úradom pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky na strane druhej.

V tomto zmysle francúzska strana pripomína, že procesu dvojstranných dvojičkových projektov (twiningov) programu PHARE bude DATAR veľmi pravdepodobne prostredníctvom svojho dlhodobo vymenovaného experta poverená prípravou Slovenska na riadenie štrukturálnych fondov. Potom bude teda úzko spolupracovať so slovenskou stranou vo všetkých sektoroch, ktorých sa dvojičkové projekty týkajú (pri organizácii koordinačných štruktúr stratégií v územnom a regionálnom plánovaní, vzdelávaní účastníkov územnoplánovacích stratégií, životného prostredia, infraštruktúry, v sociálnej oblasti, poľnohospodárskom sektore, stratégii rozvoja turistiky).

c) V oblasti priemyslu, malých a stredných podnikov (MSP) a malého a stredného priemyslu (MSP):

- organizácia transferu technológií a pomoc pri vzdelávaní technických pracovníkov,

- meranie kvality a normovanie výrobkov a služieb (normy ISO),

- podpora programov výmeny medzi univerzitami, ktoré sú spojené so svetom priemyslu a zahŕňajú možnosti transferu know-how,

- francúzska strana bude podporovať spoluprácu MSP zmluvných strán, predovšetkým pokiaľ ide o výmeny v oblasti priemyselných subdodávok; s uspokojením v tomto smere zaznamenáva aktivity Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci subdodávateľskej burzy, v ktorej pracuje Frankofónne obchodné fórum (Carrefour Francophone des Affaires),

– v tom istom duchu francúzska strana uvádza, že podporuje spoluprácu sietí slovenských a francúzskych obchodných a priemyselných komôr,

- francúzska strana je pripravená poskytnúť svoje odborné znalosti príslušným orgánom v oblasti energetického plánovania, výroby energie, najmä jadrovej, ako aj v oblasti dopravy a riadenia energetiky.

d) V oblasti ďalšieho vzdelávania:

- transfer know-how vzdelávania a vzdelávania školiteľov, ktoré sa uskutočňuje v rámci univerzít a verejných a poloverejných organizácií, najmä pokiaľ ide o vzdelávanie zamestnancov štátnej správy alebo miestnej samosprávy,

- francúzska strana sa bude naďalej venovať oblasti vzdelávania vedúcich pracovníkov podnikov.

VI – SPOLUPRÁCA V OBLASTI POĽNOHOSPODÁRSTVA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A CESTOVNÉHO RUCHU

Článok 51

Zmluvné strany sa dohodli na podpore týchto hlavných oblastí spolupráce:

a) V oblasti poľnohospodárstva:

- príprava na európsku integráciu a zavádzanie komunitárneho „acquis“ (spoločná poľnohospodárska politika),

- spolupráca medzi slovenskými a francúzskymi veterinármi a fytosanitárnou službou,

- školenia inštitucionálnych aktérov v oblasti osív a genetiky,

- spolupráca slovenských a francúzskych výskumných agronomických a agroalimentárnych centier,

- spolupráca odborných škôl alebo univerzít.

b) V oblasti životného prostredia:

- spolupráca centier meteorologických predpovedí,

- zavádzanie komunitárneho „acquis“ za podpory európskych programov.

c) V oblasti cestovného ruchu:

- školenia na školách, v akadémiách, inštitútoch a na univerzitách,

- transfer know-how v oblasti agroturistiky.

Francúzska strana je pripravená hľadať spôsoby širšej spolupráce so slovenskou stranou v oblasti rozvoja vidieka.

Spolupráca sa tu rozvinula v oblasti vína, cukru a chovu dobytka v rámci inštitucionálnych dvojičkových projektov (twiningov) medzi ministerstvami poľnohospodárstva oboch krajín. Francúzska strana je pripravená predĺžiť túto spoluprácu na ďalšie obdobie.

VII – PODMIENKY VEDECKEJ A ODBORNEJ SPOLUPRÁCE

Článok 52

V oblasti

- pomoci alebo podpory mobility študentov, vedeckých pracovníkov a špecialistov,

- projektov odbornej spolupráce:

a) V oblasti mobility študentov, vedeckých pracovníkov a špecialistov:
Prostredníctvom Oddelenia pre spoluprácu pri Francúzskom veľvyslanectve poskytuje francúzska strana študijné pobyty/štipendiá a stáže, ktoré sú určené na pomoc pri realizácii individuálnych projektov. Ide o študijné pobyty/štipendiá určené študentom diplomových ročníkov, štipendiá určené na stáže pre odborníkov a pre štátnych zamestnancov v Medzinárodnom inštitúte verejnej správy (Institut International ďAdministration Publique – I.I.A.P.) alebo v Národnej škole verejnej správy (Ecole Nationale ďAdministration – E.N.A.). Štátni zamestnanci musia predložiť súhlas a odporúčanie príslušného orgánu verejnej správy.

Tieto výmeny fungujú na základe vzájomnosti, pričom každá zo zmluvných strán zabezpečuje cestovné náklady pre svojich štátnych príslušníkov a pre príslušníkov druhej zmluvnej strany zabezpečuje náklady súvisiace s pobytom.

Na uľahčenie krátkodobých vedeckých výmen v tých oblastiach, ktoré sa neriadia už existujúcimi ustanoveniami o spolupráci s francúzskymi vedeckovýskumnými inštitúciami, sa vytvorila v prospech slovenských partnerov podpora formou pozvaní a v prospech francúzskych partnerov formou krátkodobých pobytov. Podmienky realizácie pozvaní a misií sú bližšie vysvetlené na internetovej stránke Oddelenia pre spoluprácu: www.france.sk/scientifique.

b) Pomoc bilaterálnym odborným projektom:
Rozhodnutie o finančnej podpore akéhokoľvek kolektívneho projektu vyžadujúceho pluralitné aktivity sa prijíma v rámci Výboru pre koordináciu projektov a poradenstvo. Tento výbor je zložený zo zástupcov každého z francúzskych ministerstiev a schádza sa tri- až štyrikrát ročne s cieľom posudzovať žiadosti o financovanie projektov, ku ktorým vyjadruje svoje stanovisko Oddelenie pre vedecko-technickú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva.

V súlade so sledovanými cieľmi má toto opatrenie začať (a v niektorých prípadoch doplniť) financovanie z miestnych a multilaterálnych, najmä európskych, zdrojov.

E – SPOLUPRÁCA V AUDIOVIZUÁLNEJ OBLASTI A V OBLASTI MÉDIÍ

Článok 53

Všeobecné zásady

V záujme budúceho začlenenia Slovenskej republiky do Európskej únie a s cieľom osvojenia si komunitárneho „acquis“ v oblasti audiovizuálnej a mediálnej sa zmluvné strany dohodli, že budú podporovať inštitucionálnu spoluprácu, ktorej cieľom je napomáhať slovenské audiovizuálne prostredie v prechodnom období vysielaním odborníkov na expertízne krátkodobé pobyty, školenia a semináre.

Ustanovenia článku 25 a 27 sa vzťahujú aj na spoluprácu v audiovizuálnej a mediálnej oblasti.

Článok 54

Žurnalistika

Zmluvné strany si želajú pokračovať vo výmenách v oblasti vzdelávania žurnalistov. Francúzska strana bude pokračovať v realizácii školiacich misií v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave a s jej francúzskymi partnermi.

Článok 55

Francúzska strana si želá pokračovať v začatej spolupráci medzi Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie Slovenskej republiky s jej francúzskym partnerom Vrchnou audiovizuálnou radou a túto spoluprácu upevňovať.

Článok 56

Rozhlas

Francúzska strana oceňuje kvalitu a periodicitu relácií venovaných francúzskej kultúre v programoch Slovenského rozhlasu.

Francúzska strana oceňuje aj zaraďovanie divadelných hier francúzskych autorov do programu Slovenského rozhlasu, ktoré sa uskutočňuje s jej podporou.

Francúzska strana vyjadruje želanie pokračovať a upevňovať spoluprácu v oblasti rozhlasového vysielania, najmä podporou zbližovania medzinárodného vysielania Slovenského rozhlasu (Radio Slovakia International) s medzinárodným vysielaním Francúzskeho rozhlasu (stanica Radio France Internationale – RFI).

Francúzska strana by ocenila, keby sa počnúc rokom 2000 posúdila možnosť prideliť v Bratislave frekvenciu na VKV pre stanicu RFI.

Článok 57

Televízia

Zmluvné strany sa pousilujú uľahčiť zbližovanie televíznych kanálov obidvoch krajín.

Slovenská strana zdôrazňuje želanie Slovenskej televízie začať užšiu spoluprácu s partnerskými francúzskymi inštitúciami v rámci vývinu legislatívy upravujúcej fungovanie elektronických verejnoprávnych médií formou výmeny informácií a konzultácií expertov.

Pokiaľ ide o poskytovanie francúzskych televíznych programov Slovenskej televízii, francúzska strana pripomína obrazovú databázu Canal France International, ktorý ponúka programy prispôsobené potrebám partnerských televíznych staníc strednej a východnej Európy za podmienok, ktoré ešte treba bližšie určiť. Francúzska strana zároveň informuje o pripravenosti televíznej stanice France Internationale, ktorá zoskupuje francúzskych producentov a distributérov televíznych programov, nadviazať kontakty so Slovenskou televíziou.

Francúzska strana si želá, aby sa rozšírilo vysielanie frankofónneho kanála TV5, ktorý preberajú slovenskí kábloví operátori zdarma.

Článok 58

Kinematografia

Slovenská strana zdôrazňuje želanie Slovenskej televízie o nadviazanie spolupráce s francúzskou partnerskou inštitúciou v rámci zmien právnych predpisov spresňujúcich pôsobenie verejnoprávnych elektronických médií, a to formou výmen informácií a expertíz.

Francúzska strana oznamuje svoje želanie, aby sa vo väčšej miere šírili francúzske filmy v distribučnej alebo televíznej sieti na Slovensku, a v tomto zmysle žiada podporu od slovenskej strany.

Francúzska strana sa usiluje o uľahčenie kontaktov medzi odbornými pracovníkmi z audiovizuálnej oblasti, a to najmä pokiaľ ide o export, archívy a koprodukciu.

V tomto smere zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s dobrým priebehom spolupráce Kultúrneho oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva s rôznymi slovenskými filmovými festivalmi (Art film, Prix Danube, Bratislavské bienále animovaného filmu atď.). Francúzska strana sa bude naďalej usilovať o uvedenie kvalitných príspevkov na týchto festivaloch.

Zmluvné strany sú spokojné so spoluprácou Slovenskej asociácie filmových klubov, ktorá je šíriteľom francúzskych filmov na Slovensku.

Francúzska strana predlžuje dohodu so Slovenskou asociáciou filmových klubov tak, aby zabezpečila projekciu francúzskych filmov, presnejšie viacdňových cyklov (cyklus Mladá francúzska kinematografia, Frankofónna kinematografia, Bratislavský festival frankofónnych filmov atď.).

Francúzska strana je spokojná s veľkým úspechom, s akým sa v slovenských médiách a u publika stretol prvý ročník festivalu frankofónnych filmov. Pri príležitosti Týždňa frankofónie v marci 2000 si želá zorganizovať druhý ročník za pomoci slovenskej strany.

Všetky tieto filmy sa budú premietať v pôvodnom znení so slovenskými titulkami vďaka elektronickému titulkovaciemu zariadeniu Kultúrneho oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva.

Zmluvné strany vyjadrujú spokojnosť s úspechmi už zrealizovaných francúzsko-slovenských koprodukcií a želajú si takýto druh spolupráce medzi producentmi a distribútormi oboch krajín podporovať.

Zmluvné strany budú podporovať obojstranne výhodnú spoluprácu v oblasti kinematografie s dôrazom na

- užšiu spoluprácu medzi národnými filmovými archívmi, najmä v oblasti spoločného výskumu dejín kinematografie na oboch územiach a rozvoj informačnej základne,

- výmenné stáže odborných pracovníkov z oblasti filmového archívu prostredníctvom spolupráce zameranej na organizáciu a spravovanie kinematografických fondov, knižnice a dokumentácie z dejín filmu,

- výmenu informácií a dokumentácie medzi špecializovanými inštitúciami oboch krajín, najmä medzi slovenským Národným centrom pre audiovizuálne umenie a francúzskym Národným centrom kinematografie (Centre National de la Cinématographie – CNC),

- výmeny filmov, účasť na festivaloch a pozývanie filmových odborníkov na filmové festivaly vrátane režisérov, hercov, producentov, distribútorov, ako aj zástupcov kinematografických inštitúcií.

Článok 59

Školenia – Pozvania

Francúzska strana sa bude naďalej usilovať o školenia v rôznych oblastiach audiovízie poskytovaním štipendií na študijné pobyty študentov a odborníkov zo slovenskej audiovizuálnej a mediálnej oblasti.

Francúzska strana v tejto súvislosti pripomína, že jestvujú stáže nazývané „Courants“, ktoré sú určené pre odborníkov hovoriacich po francúzsky.

F – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 60

Ustanovenia tohto programu spolupráce nevylučujú realizáciu iných aktivít dohodnutých diplomatickou cestou.

Článok 61

Francúzska strana pripisuje osobitný význam tomu, aby sa aktivity iniciované na bilaterálnej úrovni podľa možnosti financovali z európskeho programu PHARE, do ktorého Francúzsko značne prispieva.

Článok 62

Francúzska strana pripomína, že za realizáciu spolupráce na Slovensku zodpovedá Oddelenie pre kultúru, vedeckú a odbornú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva, ktoré koordinuje aktivity jej dvoch zložiek. Sú to:

- Francúzsky inštitút, administratívne ustanovený za kultúrne centrum a centrum jazykovej spolupráce, je spravovaný osobitnou dohodou z 13. septembra 1990, ktorý zabezpečuje šírenie francúzskej kultúry a francúzskeho jazyka a organizuje umelecké a kultúrne výmeny medzi obidvoma krajinami,

- Oddelenie pre vedeckú a odbornú spoluprácu, ktorého poslaním je prispieť k výmene administratívneho, vedeckého a odborného know-how.

Celá táto politika sa rozvíja po konzultáciách so slovenskými partnermi a vo vzťahu k našim európskym partnerom.

Článok 63

Každá zo zmluvných strán sa v rámci svojich platných právnych predpisov pousiluje uľahčovať administratívne postupy a formality platné pre vstup, pobyt a výstup osôb, ako aj na dovoz materiálu a vybavenia potrebného na výkon tohto programu spolupráce.

Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť osoby, ktoré majú ísť na Slovensko alebo do Francúzska v rámci tohto programu spolupráce, na nevyhnutnosť podriadiť sa zákonným ustanoveniam platným pre udeľovanie povolenia na pobyt a pracovného povolenia, čo si vyžaduje predbežné kroky na konzuláte príslušnej krajiny.

Článok 64

Zmluvné strany sa na osobitných zasadaniach každoročne dohodnú o spôsobe realizácie už uvedených spoločne vytýčených cieľov spolupráce. O spôsobe spolupráce (krátkodobé pobyty, pozvania, štipendiá) sa budú navzájom informovať.

Všeobecne možno spôsob financovania rozdeliť takto:

- vysielajúca strana hradí cestovné náklady,

- prijímajúca strana hradí náklady na pobyt.

Článok 65

Zmluvné strany na základe vzájomnosti zabezpečia uspokojivé materiálne podmienky na výmenu lektorov na stredných a vysokých školách:

- v rámci možností budú do 31. mája bežného roka predkladať návrh na predĺženie pôsobenia už vyslaných lektorov, ako aj mená nových kandidátov na prijatie nových lektorov na nasledujúci rok.

Zároveň oznámia približný počet nových kandidatúr do 30. júna predchádzajúceho roka. Konečný počet lektorov bude stanovený začiatkom každého nasledujúceho kalendárneho roka,

- budú predkladať návrhy na prijatie na obdobie trvania v súlade s právnymi predpismi prijímajúcej krajiny,

- prijímajúca strana zabezpečí vyučujúcim z vysielajúcej krajiny plat a sociálne poistenie v zmysle svojich platných právnych predpisov,

- vysielajúca strana uhradí cestovné náklady až do miesta určenia a späť,

- prijímajúca strana uľahčí v primeranej lehote, najneskôr do troch mesiacov, udelenie pracovného povolenia a povolenia na pobyt,

- prijímajúca organizácia podľa potreby pomôže zahraničným učiteľom pri ich ubytovaní tak, že im poskytne samostatný byt v súlade so štandardom krajiny; pre lektorov pridelených na vysoké školy druhej krajiny organizácia zaručí poskytovanie kvalitného ubytovania za podmienky, že nájomné nepresiahne 25 % platu učiteľa,

- zmluvné strany uľahčia dovoz a vývoz materiálneho vybavenia a osobných vecí zahraničných učiteľov,

- prípadné zrušenie pracovnej zmluvy s lektorom jednou zo zmluvných strán sa vykoná po spoločnej dohode.

Článok 66

Zmluvné strany si v júni oznámia približný počet štipendií na slovensko-francúzsku spoluprácu na nasledujúci rok. Konečný počet sa určí na začiatku kalendárneho roka.

Každá zmluvná strana zabezpečí študentovi druhej zmluvnej strany predovšetkým

- vyplácanie štipendia,

- bezplatné štúdium,

- sociálne poistenie alebo poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s platnými predpismi zmluvnej strany,

- náklady na dopravu súvisiacu so študijným a s výskumným programom.

Článok 67

Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci výmen na základe tohto programu budú osobám do 25 rokov udeľovať bezplatné vízum.

Zmluvné strany sa dohodli, že bezplatné víza budú udeľovať aj slovenským lektorom, ktorí vyučujú vo Francúzsku, a francúzskym lektorom, ktorí vyučujú na Slovensku, v rámci tohto programu.

Článok 68

Zmluvné strany oprávňujú na jednej strane príslušné slovenské ministerstvá a Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku a na strane druhej príslušné francúzske ministerstvá a Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Francúzsku, aby sa v prípade potreby schádzali s cieľom bližšie určiť a/alebo spresniť podmienky tejto dohody. Takéto stretnutia povedú k novým návrhom.

Článok 69

Budúce zasadnutie zmiešanej slovensko-francúzskej komisie sa uskutoční v druhej polovici roku 2002 v Paríži.

Článok 70

V prípade, že by sa zasadnutie zmiešanej komisie odložilo, platnosť schváleného programu spolupráce sa predĺži až do schválenia nového programu.

Článok 71

Tento program možno meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmeny a doplnky sa musia vykonať v písomnej forme diplomatickou cestou.

Článok 72

Tento program nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti do 31. decembra 2002.

Dané v Bratislave 18. októbra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Kňažko v. r.

Za vládu

Francúzskej republiky:

Georges Vaugier v. r.

PREAMBULA
Zámery
Vykonávací program
A - SPOLUPRÁCA V JAZYKOVEJ OBLASTI A V ŠKOLSTVE s. 2303
B - SPOLUPRÁCA V OBLASTI MLÁDEŽE A ŠPORTU s. 2308
C - KULTÚRNA SPOLUPRÁCA s. 2308
&nbsp I - Francúzsko-slovenské kultúrne zariadenia a združenia &nbsp
&nbsp II - Spolupráca v oblasti kultúry a umenia &nbsp
&nbsp III - Knihy a knižnice &nbsp
D - VEDECKÁ, TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPOLUPRÁCA s. 2313
&nbsp I - Univerzitné a vedecké výmeny, odborné vzdelávanie &nbsp
&nbsp II - Spolupráca v oblasti verejnej správy &nbsp
&nbsp III - Spolupráca v právnej oblasti a v súdnictve &nbsp
&nbsp IV - Spolupráca v oblasti zdravotnej starostlivosti a sociálnych vecí &nbsp
&nbsp V - Spolupráca v oblasti územného plánovania a územného rozvoja, priemyslu, hospodárstva a ďalšieho vzdelávania &nbsp
&nbsp VI - Spolupráca v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a cestovného ruchu &nbsp
&nbsp VII - Podmienky vedeckej a odbornej spolupráce &nbsp
E - SPOLUPRÁCA V AUDIOVIZUÁLNEJ OBLASTI A V OBLASTI MÉDIÍ s. 2317
F - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA s. 2319