Oznámenie č. 158/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Čiastka 68/2000
Platnosť od 19.05.2000 do14.04.2005
Zrušený 305/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom prvého mesiaca po výmene nót, t. j. 1. marca 2000, na základe článku 9.

158

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. mája 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny.

Dohoda nadobudla platnosť prvým dňom prvého mesiaca po výmene nót, t. j. 1. marca 2000, na základe článku 9.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Vláda Slovenskej republiky a vláda Chorvátskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), želajúc si uľahčiť pohyb zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu a zároveň zabrániť zavlečeniu nákazlivých chorôb a nepožívateľných výrobkov živočíšneho pôvodu, ako aj rozvinúť spoluprácu vo veterinárnej medicíne, rozhodli sa uzavrieť túto dohodu.

Zmluvné strany sa dohodli takto:

Článok 1

1. Import a tranzit zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu (ďalej len „zásielka“) sa môžu uskutočniť len za predpokladu dodržania veterinárnych podmienok a získania súhlasu oprávnených orgánov dovážajúcej krajiny a krajiny, cez ktorej územie bude zásielka prechádzať v tranzite.

2. Oprávnené orgány zmluvných strán si vymenia vzory veterinárnych osvedčení (certifikátov), ktoré budú sprevádzať zásielky do Slovenskej republiky a do Chorvátskej republiky. Veterinárne osvedčenia (certifikáty) budú vyhotovené v jazyku slovenskom, chorvátskom a anglickom.

Článok 2

Oprávnené orgány zmluvných strán

1. vypracujú na základe vzájomného súhlasu veterinárne podmienky dovozu a tranzitu zásielok,

2. budú si mesačne vymieňať informácie o výskyte nákazlivých chorôb, ktoré sú v krajine povinné hlásením, s uvedením názvu miesta a indikácie miesta a mena epizootologického a epidemiologického regiónu,

3. budú sa navzájom telegraficky informovať o výskyte nákazlivých chorôb uvedených na zozname „A“ Medzinárodného úradu pre nákazy, ako aj o priebehu nákazy a v prípade slintačky a krívačky o type vírusu a charakteristike nákazy.

Článok 3

S cieľom rozvinúť spoluprácu na úseku veterinárnej medicíny oprávnené orgány zmluvných strán

1. budú si vymieňať predpisy týkajúce sa veterinárnej medicíny a iné odborné veterinárne publikácie,

2. budú si vymieňať ročné správy o výsledkoch kontroly rezíduí v potravinách živočíšneho pôvodu a v prípade potreby aj iné informácie,

3. zabezpečia spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami pri štúdiu a výskume chorôb zvierat a systémov veterinárnej kontroly potravín živočíšneho pôvodu, ako aj medzi diagnostickými a analytickými laboratóriami,

4. ponúknu si vzájomnú pomoc pri výrobe a zásobovaní prostriedkami nevyhnutnými na tlmenie nákaz a na liečenie zvierat,

5. v prípade potreby si vymenia kmene pôvodcov chorôb a diagnostické preparáty,

6. v prípade potreby uskutočnia výmenu veterinárnych odborníkov, ako aj veterinárnych inšpektorov, aby sa mohli oboznámiť s organizáciou a činnosťou veterinárnych služieb, so stavom exportných objektov a zdravotným stavom zvierat.

Článok 4

Ak sa v mieste vstupu alebo v mieste určenia zistí, že zásielka nespĺňa podmienky uvedené vo veterinárnom osvedčení (certifikáte), oprávnený orgán zmluvnej strany bude o tom bezodkladne informovať oprávnený orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 5

1. Ak sa na území jednej zmluvnej strany zistí infekčná choroba, oprávnený orgán druhej zmluvnej strany má právo na obdobie, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo, obmedziť alebo zakázať dovoz a tranzit vnímavých druhov zvierat z územia, na ktorom nákaza prepukla.

2. Obmedzenie a zákaz dovozu a tranzitu sa môžu aplikovať za rovnakých podmienok aj na iné zásielky, ktorých prostredníctvom sa nákaza môže rozšíriť.

Článok 6

V prípade článku 4 oprávnené orgány bezprostredne po získaní správy vytvoria spoločnú komisiu zloženú zo zástupcov oprávnených orgánov, ktorej úlohou bude určiť pôvod a spôsob šírenia nákazy, t. j. zdravotné podmienky zásielky, a v súlade s platnými predpismi zmluvnej strany, na ktorej území sa závada v zásielke zistila, navrhnúť prijatie príslušných opatrení pre oprávnené orgány zmluvných strán.

Článok 7

Sporné otázky, ktoré vzniknú pri aplikácii ustanovení tejto dohody medzi zmluvnými stranami, sa budú riešiť na úrovni zástupcov oprávnených orgánov zmluvných strán. Ak sa nedosiahne želaný výsledok, sporné otázky sa budú riešiť diplomatickou cestou.

Článok 8

Oprávnený orgán v Slovenskej republike je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave.

Oprávnený orgán v Chorvátskej republike je Ministerstvo poľnohospodárstva a lesníctva so sídlom v Záhrebe.

Článok 9

Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom prvého mesiaca po výmene informácie zmluvných strán diplomatickou cestou, že podmienky vyžadované zákonmi príslušnej krajiny na nadobudnutie platnosti dohody sa splnili.

Táto dohoda sa bude predbežne uplatňovať od dátumu jej podpísania.

Táto dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov. Jej platnosť sa automaticky predlžuje vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Bratislave 19. mája 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, chorvátskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu platí anglický text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavel Koncoš v. r.

Za vládu

Chorvátskej republiky:

Ivan Tarnaj v. r.