Oznámenie č. 156/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60

Čiastka 67/2000
Platnosť od 18.05.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2000.

156

OZNÁMENIE

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) vydalo

výnos z 26. apríla 2000 č. 380/1999-60, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov (oznámenie č. 57/1993 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60.

Výnos upravuje bezpečné ukladanie registrových údajov, ako aj údajov ostatných evidenčných pomôcok notára v databáze počítača tak, aby boli chránené pred ich prípadným znehodnotením. Zároveň odstraňuje terminologické nedostatky prijaté výnosom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. septembra 1994 č. 4148/1994-60 (uverejnený v čiastke č. 1/1994 Ústredného vestníka Slovenskej republiky).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2000.

Výnos bude v úplnom znení uverejnený v čiastke č. 1/2000 Ústredného vestníka Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Notárskej komore Slovenskej republiky.