Vyhláška č. 155/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti

Čiastka 67/2000
Platnosť od 18.05.2000 do30.06.2003
Účinnosť od 01.06.2000 do30.06.2003
Zrušený 202/2003 Z. z.

OBSAH

155

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 5. mája 2000,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 17 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. (úplné znenie č. 32/1995 Z. z.) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 299/1995 Z. z. o podmienkach na udeľovanie oprávnenia na vykonávanie meraní emisií a imisií a o zásadách výkonu tejto činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

2) Napríklad § 7 a 11 zákona č. 309/1991 Zb. a § 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „(ďalej len „meranie“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „oprávnené meranie“)“.

3. Slovo „meranie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádza slovami „oprávnené meranie“ v príslušnom tvare.

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Oprávnená osoba vypracúva správu z oprávneného merania, ktorej náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2. Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je správa z oprávneného merania určená, môže požadovať doplnenie ďalších nevyhnutných údajov.

(6) Správa z oprávneného merania musí mať postupne očíslované strany; počet strán sa uvedie v jej závere. Správa z oprávneného merania sa buď zviaže niťou, ktorej konce sa zapečatia, alebo každú stranu autorizuje zodpovedná osoba.“.

5. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:

a) má oprávnenie na podnikanie4a) na území Slovenskej republiky v oblasti činnosti, na ktorú žiada udelenie oprávnenia, alebo uvedenú činnosť má v zriaďovacej listine alebo v štatúte,5)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 5 znejú:

4a) § 2 ods. 2 písm. a) až c) a § 21 Obchodného zákonníka.

5) Napríklad § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 333/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“.

6. V § 4 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „ako skúšobné laboratórium“.

7. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie:

d) je uvedená v príručke kvality6a) ako osoba spôsobilá na vykonávanie a na odborné posudzovanie výsledkov oprávneného merania,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) STN EN 45001 (01 5253) Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií.“.

8. V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slovo „ukončené“ vkladá slovo „úplné“.

9. V § 4 ods. 4 sa nad slovo „ovzdušia“ umiestňuje nový odkaz 6b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

6b) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.“.

10. V § 5 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie

a) názov alebo obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo (IČO),

c) meno, priezvisko, rodné číslo a funkčné zaradenie osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, alebo splnomocnených osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní,

d) označenie odborov, predmetov a metodík oprávneného merania (§ 2 ods. 4), na ktoré žiada udelenie oprávnenia,

e) meno, priezvisko a rodné číslo zodpovedných osôb podľa odbornosti v členení podľa písmena d),

f) dátum podania žiadosti, meno, priezvisko a podpis osôb uvedených v písmenách c) a e) a odtlačok pečiatky žiadateľa.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ priloží

a) overený doklad podľa § 4 ods. 1 písm. a), ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) originál platného osvedčenia o akreditácii alebo jeho overenú kópiu,

c) príručku kvality s prílohami,6a)

d) doklady a pracovné postupy potvrdzujúce platnosť a splnenie požiadaviek metodík, na ktoré žiada udelenie oprávnenia,

e) originál plnomocenstva alebo poverenia osoby alebo osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní, alebo jeho overenú kópiu,

f) čestné vyhlásenie osôb uvedených v písmene e) o splnení podmienky podľa § 4 ods. 1 písm. d) a čestné vyhlásenie o tom, že odmeny zamestnancov nezávisia od výsledkov oprávneného merania,

g) čestné vyhlásenie zodpovedných osôb a osôb uvedených v písmene e) o vykonávaní oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní určených touto vyhláškou, právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a podľa doplnkových kritérií a požiadaviek určených ministerstvom,

h) doklady subdodávateľov podľa písmen a) až g) a podľa odseku 2 písm. a) až e), ak sa žiada vykonávanie vybraných častí oprávnených meraní ich prostredníctvom; príručka kvality podľa písmena c) sa predloží celá alebo sa predložia jej časti opisujúce systém kvality vykonávania vybraných častí oprávnených meraní,

i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu.9)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

9) Položka 170 písm. c) prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

11. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.

12. V § 5 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.

13. V § 5 sa v novooznačenom odseku 5 slová „2 až 5“ nahrádzajú slovami „2 až 4“.

14. V § 6 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a subdodávateľom“.

15. V § 7 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

16. V § 7 sa v novooznačenom odseku 3 vypúšťa druhá veta.

17. V § 10 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. a) až e)“ a vypúšťajú sa slová „§ 5 ods. 5“.

18. V § 12 odseky 3 a 4 znejú:

(3) Žiadosť o vykonanie oprávneného merania podľa odseku 1 podáva ten, kto má jednorazové oprávnené meranie vo výnimočnom prípade vykonať. Žiadateľ v žiadosti uvedie údaje podľa § 5 ods. 2 a odôvodnenie výnimočného prípadu podľa odseku 2.

(4) K žiadosti podľa odseku 3 žiadateľ priloží

a) údaje o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia alebo o účastníkovi konania, ktorý žiada súhlas alebo iné rozhodnutie orgánu ochrany ovzdušia,

b) údaje o účele jednorazového oprávneného merania,

c) identifikačné údaje predmetu jednorazového oprávneného merania a jeho kategorizáciu,

d) údaje o subdodávateľoch podľa § 5 ods. 2 písm. a) až e), ak majú vykonať vybrané časti jednorazového oprávneného merania, a o ich podiele na jednorazovom oprávnenom meraní,

e) údaje o zodpovednej osobe žiadateľa a o zodpovedných osobách subdodávateľov podľa § 5 ods. 4 písm. b) až d) vzťahujúce sa na predmet a odbor jednorazového oprávneného merania,

f) stručný opis predmetu jednorazového oprávneného merania a jeho technicko-prevádzkové parametre rozhodujúce z hľadiska účelu jednorazového oprávneného merania,

g) zoznam meraných údajov a metodík, na ktoré sa žiada povolenie jednorazového oprávneného merania, a predpokladané neistoty výsledkov jednorazového oprávneného merania,

h) doklady a pracovné postupy preukazujúce možnosť vykonania jednorazového oprávneného merania v súlade s metodikami zodpovedajúcimi súčasnému stavu techniky (§ 2 ods. 4),

i) stručný opis postupu jednorazového oprávneného merania a zhodnotenie možností vykonania jednorazového oprávneného merania podľa právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a podľa metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky (§ 2 ods. 4),

j) návrh osobitných podmienok jednorazového oprávneného merania, ak sú potrebné, a predpokladaný termín začatia jednorazového oprávneného merania,

k) písomné čestné vyhlásenie osoby žiadateľa a zodpovedných osôb subdodávateľov o bezúhonnosti a o pravdivosti údajov podľa písmena e),

l) písomný záväzok žiadateľa, že jednorazové oprávnené meranie vykoná v súlade so zásadami výkonu oprávneného merania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, a že dodrží náležitosti správy z oprávneného merania, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.“.

19. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Do zoznamu môže každý nahliadnuť na ministerstve, na krajských úradoch a na okresných úradoch. Zoznam je prístupný aj v elektronickej podobe.“.

20. V § 14 ods. 1 sa slovo „1999“ nahrádza slovom „2003“.

21. V § 14 ods. 3 sa slová „§ 5 ods. 3 písm. b), c) a e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 3 písm. b) a i)“.

22. Príloha č. 1 znie:

„ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Vykonávať oprávnené merania podľa metód a metodík zodpovedajúcich súčasnému stavu techniky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na ustanovené limity znečisťovania, podľa platných právnych predpisov a iných technických predpisov vzťahujúcich sa na ochranu ovzdušia a na oprávnené meranie (§ 2).

2. Oznamovať predmet, účel, merané údaje a plánovaný termín začatia oprávneného merania najmenej desať pracovných dní vopred a skutočný termín oprávneného merania, ak nie je totožný s plánovaným termínom, najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím pri meraní emisií a imisií okresnému úradu, na ktorého území sa oprávnené meranie vykonáva, a organizácii vykonávajúcej kontrolu správnosti výsledkov – pri oprávnenom meraní emisií vecne príslušnému inšpektorátu ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia a pri oprávnenom meraní imisií územne príslušnému pracovisku Slovenského hydrometeorologického ústavu.

3. Vysvetliť na požiadanie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu z oprávneného merania a súvisiace podklady.

4. Uschovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávneného merania, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávneného merania počas najmenej štyroch rokov od odovzdania alebo od doplnenia správy z oprávneného merania.

5. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa zdroja znečisťovania (účastníka konania). Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní.

6. Vykonávať pravidelnú internú kontrolu kvality výkonu oprávnených meraní podľa schválenej príručky kvality alebo iného zodpovedajúceho dokumentu a o internej kontrole kvality viesť dôsledné záznamy.

7. Zúčastňovať sa na medzilaboratórnych alebo na im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach určených ministerstvom.

8. Zasielať raz do roka ministerstvu alebo ministerstvom určenej organizácii zoznam vykonaných oprávnených meraní so stručným uvedením údajov o objednávateľovi, účele, predmete, čase a prehľadnú tabuľku výsledkov oprávneného merania.

9. Preberať záruky za dohodnutý výkon oprávneného merania vo vzťahu k objednávateľovi merania podľa všeobecne platných právnych predpisov a uzavretej zmluvy – spravidla o kontrolnej činnosti.

10. Umožniť kontrolu správnosti výsledkov oprávneného merania; na požiadanie umožniť kontrolu oprávneného merania na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením správnosti výsledkov oprávneného merania vrátane vykonania prípadných porovnávacích medzilaboratórnych skúšok alebo súvisiacich rozborov overovacích vzoriek.

11. Vykonávať oprávnené merania výlučne zodpovednými osobami a ďalšie činnosti odborne kvalifikovanými osobami tak, ako je to určené v príručke kvality alebo v príslušnej pracovnej príručke.

12. Vykonávať vybrané časti oprávneného merania, najmä analytický rozbor alebo iný obdobný rozbor vzorky, špecifické kvalitatívne stanovenie zloženia odpadových plynov a vonkajšieho ovzdušia v prípadoch uvedených v oprávnení (§ 7) prostredníctvom subdodávateľa s tým, že subdodávateľ

12.1 je uvedený v príručke kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

12.2 vykonáva stanovenia a rozbory podľa metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky (§ 2), a v rámci overenia splnenia podmienok na udelenie oprávnenia preukáže (§ 6), že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť,

12.3 má v svojom systéme kvality zavedené podmienky na udelenie oprávnenia, doplnkové kritériá a požiadavky určené ministerstvom, zásady výkonu oprávneného merania a náležitosti protokolu z vybranej časti oprávneného merania podľa významu dotknutých ustanovení tejto vyhlášky a podľa vykonávaných vybraných častí oprávneného merania,

12.4 je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky.

13. Nevykonať oprávnené meranie, ak vo vzťahu k predmetu merania, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa. Rozhodujúce zásady pre posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:

13.1 Vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávneného merania okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.

13.2 Nevykonávať oprávnené merania pre vlastnú potrebu a pre ostatné ekonomicky alebo personálne subjekty prepojené s oprávnenou osobou.1)

13.3 Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenom meraní nesmie závisieť od výsledkov oprávneného merania.

13.4 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu oprávneného merania, napríklad patentová ochrana.

13.5 Vylúčiť príbuzenský vzťah k osobám uvedeným v predchádzajúcich bodoch, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávneného merania priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených meraní postihované bez ohľadu na formu postihnutia, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

13.6 Vylúčiť príbuzenský vzťah aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

13.7 Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou správnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu v organizácii; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.

13.8 Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávneným meraním, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.

13.9 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávneného merania. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a správnosť výsledku oprávneného merania sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

13.10 Vo výnimočných prípadoch, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnené meranie uskutočniť len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 23 ods. 6 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.“.

23. Príloha č. 2 znie:

„NÁLEŽITOSTI SPRÁVY Z OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Titulná strana:

Uvedú sa najmä identifikačné údaje oprávnenej osoby a zodpovednej osoby, číslo oprávnenia, výstižný názov správy, dátum vydania správy, podpis zodpovednej osoby za oprávnené meranie, meno, funkčné zaradenie a podpis osoby, ktorá je oprávnená konať v mene štatutárneho orgánu oprávnenej osoby vo veciach oprávnených meraní, a odtlačok pečiatky.

2. Údaje o účastníkovi konania (žiadateľovi o súhlas alebo prevádzkovateľovi zdroja):

Uvedú sa najmä identifikačné údaje, číslo zmluvy o oprávnenom meraní – spravidla o kontrolnej činnosti a dátum jej podpísania.

3. Účel oprávneného merania.

4. Predmet oprávneného merania:

Uvedie sa najmä platný názov, identifikačné údaje, umiestnenie a kategória predmetu oprávneného merania.

5. Súhrnný prehľad a odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania:

Uvedie sa prehľadná tabuľka výsledkov oprávneného merania spracovaná podľa účelu oprávneného merania vrátane údajov o neistote, odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania a poučenie o platnosti výsledkov oprávneného merania.

6. Účastníci oprávneného merania:

Uvedú sa najmä údaje o pracovníkoch oprávnenej osoby, ktorí vykonali konkrétne oprávnené meranie vrátane údajov o subdodávateľoch, ktorí vykonali vybrané časti oprávneného merania podľa prílohy č. 1 bodu 12 tejto vyhlášky, a o ich podiele na oprávnenom meraní.

7. Technicko-prevádzkové parametre predmetu oprávneného merania:

Uvedú sa predpísané hodnoty predmetu oprávneného merania podľa dokumentácie a skutočné hodnoty technicko-prevádzkových parametrov počas oprávneného merania.

8. Postup a vyhodnotenie výsledkov oprávneného merania:

Uvedie sa ucelený chronologický textový opis postupu oprávneného merania v členení podľa jednotlivých častí oprávneného merania začínajúci plánovaním oprávneného merania, uvedením označenia metodík a konkrétnych podmienok odberu vzoriek a oprávneného merania, nákres umiestnenia meracích miest a odberových bodov, údaje o technických meracích prostriedkoch a zabezpečení ich nadväznosti, systémový opis zisťovania meraných údajov a súvisiacich veličín, zhodnotenie súladu skutočných podmienok oprávneného merania s požiadavkami na oprávnené meranie, ktoré sú ustanovené právnymi predpismi vo veciach ochrany ovzdušia a metodikami oprávneného merania, opis ohodnotenia neistoty, vyhodnotenie a odborné posúdenie výsledkov oprávneného merania; tabuľky čiastkových výsledkov meraní, výpočty, obrázky, grafy, záznamy a pod. sa postupne podľa uvádzania v opise označia a pripoja k správe z oprávneného merania.

9. Iné dôležité skutočnosti o oprávnenom meraní:

Uvedú sa najmä doklady o rokovaniach, doklady o určení osobitných podmienok oprávneného merania, vyhlásenie účastníka konania, osobitné opatrenia na zabezpečenie dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania, ak boli vykonané.

10. Záverečná klauzula:

Uvedie sa údaj o počte strán správy z oprávneného merania, zoznam príloh s údajom o počte strán každej prílohy a podmienky reprodukovania súhrnného prehľadu a odborného posúdenia výsledkov oprávneného merania, prípadne celej správy z oprávneného merania.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť l. júna 2000.


László Miklós v. r.