Oznámenie č. 154/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

Čiastka 66/2000
Platnosť od 13.05.2000
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2000. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 429/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 134/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. apríla 2001.

154

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 5. apríla 2000 č. 260/2000-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.

Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná pre rok 2001.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2000.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2000 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.