Oznámenie č. 150/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku

Čiastka 64/2000
Platnosť od 05.05.2000
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

150

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos z 20. apríla 2000 č. 989/2000-III/11 o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a jej dodatku.

Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretá 4. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky a jej Dodatok č. 1 z 20. decembra 1999 sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe k tomuto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 5/2000.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.