Oznámenie č. 147/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Európskej dohody o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN)

Čiastka 64/2000
Platnosť od 05.05.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 26. júla 1999 na základe článku 8.

147

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1997 bola v Helsinkách podpísaná Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN).

Vláda Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 246 z 8. apríla 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 22. decembra 1997.

Dohoda nadobudla platnosť 26. júla 1999 na základe článku 8.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.