Vyhláška č. 144/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia

Čiastka 62/2000
Platnosť od 04.05.2000 do14.02.2004
Účinnosť od 01.06.2000 do14.02.2004
Zrušený 53/2004 Z. z.

144

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 20. apríla 2000

o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 17 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Vyhláška upravuje požiadavky na

a) kvalitu tuhých fosílnych palív a palív z nich vyrobených, a to hnedého uhlia, čierneho uhlia, brikiet a koksu, ktoré sú určené na spaľovanie v domácich kúreniskách a v ostatných stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom do 0,2 MW (ďalej len „tuhé palivá“),

b) kvalitu kvapalných ropných palív, a to ťažkého vykurovacieho oleja a plynového oleja, ktoré sú určené na spaľovanie v domácich kúreniskách a v ostatných stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív s menovitým tepelným výkonom do 5 MW vrátane,

c) kvalitu palív, a to benzínu a motorovej nafty, ktoré sú určené na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania,1)

d) vedenie prevádzkovej evidencie, druh, rozsah a spôsob poskytovania údajov, ktoré výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív poskytujú orgánu ochrany ovzdušia.

§ 2

Na účely tejto vyhlášky

a) ťažký vykurovací olej je kvapalné ropné palivo zaradené pod podpoložky 2710 00 71 až 2710 00 78 colného sadzobníka2) alebo kvapalné ropné palivo iné ako plynový olej podľa písmena b), ktoré je vzhľadom na destilačné rozmedzie zaradené do skupiny ťažkých olejov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 250 oC predestiluje menej ako 65 % objemu (vrátane strát) podľa slovenskej technickej normy;3) ak percento destilácie pri teplote 250 oC nemožno stanoviť, ropné palivo sa zaradí ako ťažký vykurovací olej,

b) plynový olej je kvapalné ropné palivo zaradené pod podpoložky 2710 00 67 alebo 2710 00 68 colného sadzobníka alebo kvapalné ropné palivo, ktoré vzhľadom na destilačné rozmedzie je zaradené do skupiny stredných destilátov určených ako palivo a z ktorého sa pri teplote 350 oC predestiluje 85 % alebo viac (vrátane strát) objemu podľa slovenskej technickej normy,3)

c) benzín je prchavý minerálny olej zaradený pod podpoložky 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 a 2710 00 36 colného sadzobníka po-užívaný na pohon zážihových spaľovacích motorov v dopravných prostriedkoch,

d) motorová nafta je plynový olej zaradený pod podpoložku 2710 00 66 colného sadzobníka používaný na prevádzku samohybných dopravných prostriedkov, necestných mobilných zariadení a poľnohospodárskych traktorov.

§ 3

Táto vyhláška sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,4) ktoré vyrábajú, dovážajú, predávajú a dodávajú palivá na domáci trh a na vlastnú spotrebu určené na

a) spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív,

b) pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania.

§ 4

(1) Tuhé palivá nesmú mať obsah síry v pôvodnom palive vztiahnutý na výhrevnosť paliva (ďalej len „merná sírnatosť“) vyšší v

a) hnedom uhlí ako 1,1 g.MJ-1,

b) čiernom uhlí ako 0,78 g.MJ-1,

c) briketách ako 0,6 g.MJ-1,

d) kokse ako 0,35 g.MJ-1.

(2) Ťažký vykurovací olej nesmie mať obsah síry vyšší ako 1 % hmotnosti.

(3) Plynový olej nesmie mať obsah síry vyšší ako

a) 0,2 % hmotnosti od 1. júla 2000,

b) 0,1 % hmotnosti od 1. januára 2008.

(4) Palivá na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania musia spĺňať požiadavky uvedené v

a) prílohe č. 1 od 1. januára 2001,

b) prílohe č. 2 od 1. januára 2005.

(5) Vyrábať, dovážať a predávať možno okrem palív uvedených v prílohe č. 1 aj bezolovnatý benzín s minimálnym oktánovým číslom 91 stanoveným výskumnou metódou a s minimálnym oktánovým číslom 81 stanoveným motorovou metódou, ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 s výnimkou obsahu olefínov, ktorý môže byť maximálne 21 % objemových.

(6) Kvalita palív podľa odsekov 1 až 3 sa preukazuje protokolom o skúške, ktorú vykoná akreditované laboratórium.5)

(7) Kvalita palív podľa odseku 4 sa preukazuje certifikátom podľa osobitného predpisu.6)

(8) Na zistenie kvality kvapalných ropných palív, benzínu a motorovej nafty sa v dostatočnom množstve odoberajú reprezentatívne vzorky a vykonávajú sa analýzy.

(9) Obsah síry v ťažkom vykurovacom oleji sa stanovuje referenčnou metódou podľa slovenskej technickej normy7) a v plynovom oleji aj podľa ďalšej slovenskej technickej normy.8) Ak sa uvedenými metódami zistia rozdielne hodnoty obsahu síry, obsah síry sa stanoví arbitrážnou metódou podľa slovenskej technickej normy.9)

(10) Štatistické vyhodnotenie výsledkov kontrol obsahu síry v používaných plynových olejoch sa vykonáva podľa slovenskej technickej normy.10)

§ 5

(1) Palivá, ktoré sú určené na pohon zážihových spaľovacích motorov a vznetových spaľovacích motorov mobilných zdrojov znečisťovania, možno vyrábať, predávať a dovážať, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 4 ods. 4.

(2) Tuhé palivá a kvapalné ropné palivá uvedené v § 1 písm. a) a b) možno predávať priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu palív podľa § 4 ods. 1 až 3.

§ 6

(1) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív, ktoré sú určené na spaľovanie v stacionárnych zariadeniach na spaľovanie palív, zisťujú a vedú údaje o výhrevnosti, o obsahu vody, popola a síry, údaje o mernej sírnatosti všetkých druhov vyrobených, dovezených a pre-daných tuhých palív a údaje o obsahu síry v kvapalných ropných palivách a na požiadanie ich poskytujú orgánu ochrany ovzdušia.11)

(2) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív, ktoré sú určené na pohon mobilných zdrojov, vedú evidenciu o množstve a kvalite predaných palív a na požiadanie ju predkladajú orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Predajcovia tuhých palív a predajcovia kvapalných ropných palív, ktorí predávajú palivá priamo prevádzkovateľom zariadení na spaľovanie palív,

a) vedú evidenciu o množstve a kvalite predaných palív uvedených v § 1 písm. a) a b) a na požiadanie ju poskytujú orgánu ochrany ovzdušia a uchovávajú ju počas troch rokov,

b) predkladajú údaje o celkovom množstve a kvalite predaných palív na základe evidencie podľa písmena a) za kalendárny rok pravidelne do 15. februára nasledujúceho roku okresnému úradu v členení podľa okresov a sídiel jednotlivých predajných miest,

c) na požiadanie osvedčujú kupujúcemu kvalitu palív dokladom podľa § 4 ods. 6.

§ 7

(1) Požiadavky na kvalitu palív podľa § 4 ods. 4 písm. a) sa nevzťahujú na

a) motorovú naftu a benzín vyskladnené zo zásob štátnych hmotných rezerv do 31. decembra 2004,

b) motorovú naftu a benzín vyrobené a dovezené pred účinnosťou tejto vyhlášky.

(2) Do 31. decembra 2002 merná sírnatosť v hnedom uhlí nesmie byť vyššia ako 1,5 g.MJ-1.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 268/1997 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2000.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 144/2000 Z. z.

POŽIADAVKY NA PALIVÁ NA POHON ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV A VZNETOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV MOBILNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2001

Parameter Jednotka Limity* Test
    Minimum Maximum Metóda
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou  95 - STN EN 25164
Oktánové číslo motorovou metódou  85 - STN EN 25163
Tlak pár podlá Reida, letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra) kPa - 60 STN EN 12
Destilácia:       
Odparené pri 100 °C % obj. 46 - STN ISO 3405
Odparené pri 150 °C % obj. 75 - 
Analýza uhľovodíkov:       
- olefíny % obj. - 18 STN 656152
- aromáty  - 42 STN 656 152
- benzén  - 1 STN EN 12177
Obsah kyslíka % hm. - 2,7 STN EN 1601
Kyslíkaté zlúčeniny:       
- metanol, musí byť pridané stabilizujúce činidlo % obj. _ 3 STN EN 1601
- etanol, môže byť pridané stabilizujúce činidlo % obj.  5 STNEN 1601
- izo-propylalkohol % obj. _ 10 STN EN 1601
- terc-butylalkohol % obj. _ 7 STN EN 1601
- izo-butylalkohol % obj. - 10 STN EN 1601
- étery obsahujúce 5 a viac uhlíkových atómov na molekulu % obj. - 15 STN EN 1601
Iné kyslíkaté zlúčeniny** % obj. - 10 STN EN 1601
Obsah síry mg/kg - 150 STN EN ISO 14596
Obsah olova g/l - 0,005 STN EN 237
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo  51 - STN EN ISO 5165
Hustota pri 15 °C kg/m3 - 845 STN EN ISO 3675
Destilácia: 95 % °C - 360 STN ISO 3405
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hm. - 11 STN1)
Obsah síry mg/kg - 350 STN EN ISO 14596

Poznámky:
* Uvádzané hodnoty v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovovaní ich limitov sa použili podmienky STN EN ISO 4259 Ropné výrobky – Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Pri stanovovaní minimálnej hodnoty sa bral do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa budú interpretovať na základe kritérií opísaných v STN EN ISO 4259.
** Ďalšie monoalkoholy s koncovým destilačným bodom nie vyšším ako destilačný bod uvedený v národných špecifikáciách alebo tam, kde také nie sú, v priemyselných špecifikáciách pre motorové palivá.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 144/2000 Z. z.

POŽIADAVKY NA PALIVÁ NA POHON ZÁŽIHOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV A VZNETOVÝCH SPAĽOVACÍCH MOTOROV MOBILNÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA PLATNÉ OD 1. JANUÁRA 2005

Parameter Jednotka Limity* Test
    Minimum Maximum Metóda
BENZÍN
Oktánové číslo výskumnou metódou  95 - STN EN 25164
Oktánové číslo motorovou metódou  85 - STN EN 25163
Tlak pár podlá Reida, letné obdobie (od 1. mája do 30. septembra) kPa - 60 STN EN 12
Destilácia:       
Odparené pri 100 °C % obj. 46 - STN ISO 3405
Odparené pri 150 °C % obj. 75 - 
Analýza uhľovodíkov:       
- olefíny % obj. - 18 STN 656152
- aromáty  - 35 STN 656152
- benzén  - 1 STN EN 12177
Obsah kyslíka % hm. - 2,7 STN EN 1601
Obsah síry mg/kg - 50 STN EN ISO 14596
Obsah olova g/1 - 0,005 STN EN 237
MOTOROVÁ NAFTA
Cetánové číslo  51 - STN EN ISO 5165
Hustota pri 15 °C kg/m3 - 845 STN EN ISO 3675
Destilácia: 95 % °C - 360 STN ISO 3405
Polycyklické aromatické uhľovodíky % hm. - 11 STN1)
Obsah síry mg/kg - 50 STN EN ISO 14596

Poznámka:
* Uvádzané hodnoty v špecifikácii sú „skutočné hodnoty“. Pri stanovovaní ich limitov sa použili podmienky STN EN ISO 4259 Ropné výrobky – Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam. Pri stanovovaní minimálnej hodnoty sa bral do úvahy minimálny rozdiel 2R nad nulou (R = reprodukovateľnosť). Výsledky jednotlivých meraní sa budú interpretovať na základe kritérií opísaných v STN EN ISO 4259.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/1999 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

3) STN ISO 3405 Ropné výrobky. Stanovenie destilačných charakteristík.

4) § 2 Obchodného zákonníka.

5) STN EN 45001 (01 5253) Všeobecné kritériá pre činnosť skúšobných laboratórií.STN EN 45002 (01 5254) Všeobecné kritériá pre posudzovanie skúšobných laboratórií.STN EN 45003 (01 5255) Všeobecné kritériá pre akreditačné orgány laboratórií.

6) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky.

7) STN EN ISO 8754 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry. Metóda röntgenovej fluorescenčnej disperzie.STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry disperznou x-rey fluorescenčnou spektroskopiou.

8) STN EN 24260 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry metódou podľa Wickbolda.

9) STN EN ISO 14596 Ropné výrobky. Stanovenie obsahu síry disperznou x-rey fluorescenčnou spektroskopiou.

10) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Stanovenie a využitie údajov zhody výsledkov vo vzťahu k skúšobným metódam.

11) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) § 5 ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) § 5 ods. 9 zákona č. 264/1999 Z. z.