Oznámenie č. 140/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 59/2000
Platnosť od 27.04.2000
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára 2000.

140

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že na 9. schôdzke zmluvných strán 15. až 17. septembra 1997 v Montreale bol prijatý Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 294 z 13. mája 1999 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 29. októbra 1999.

Dodatok nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 1. februára 2000.

Do textu dodatku možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.