138

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. apríla 2000,

ktorou sa vykonáva zákon č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 8 zákona č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a) obsahu a predkladaní žiadostí o poskytnutie prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia (ďalej len „fond“),

b) postupe a podmienkach poskytovania prostriedkov fondu,

c) náležitostiach zmlúv fondu so žiadateľom o poskytnutí prostriedkov fondu.

§ 2

Obsah žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu

(1) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu obsahuje

a) názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, názov banky a číslo účtu, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, názov banky a číslo účtu, ak je žiadateľom fyzická osoba; ak je žiadateľom podnikateľ, uvedie aj obchodné meno a identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

c) označenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnutie prostriedkov fondu, pričom sa uvedie miesto a čas realizácie činnosti s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia činnosti a stručná charakteristika činnosti,

d) výšku požadovaných prostriedkov,

e) výšku celkových rozpočtovaných nákladov na činnosť,

f) výšku nákladov na činnosť vynaložených ku dňu podania žiadosti,

g) zdôvodnenie účelnosti činnosti z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,

h) zdroje financovania činnosti.

(2) Na účely tejto vyhlášky je

a) investičnou činnosťou činnosť alebo jej časť povoľovaná podľa osobitného predpisu,1)

b) neinvestičnou činnosťou činnosť neuvedená v písmene a).

(3) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu na neinvestičnú činnosť je

a) projekt činnosti podľa charakteru činnosti s uvedením cieľa jej riešenia,

b) kalkulácia nákladov na činnosť a ich špecifikácia.

(4) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu na investičnú činnosť je

a) vybraná časť projektovej dokumentácie, súhrnný rozpočet, súhrnná technická správa a situačný výkres,

b) ohlásenie, stavebné povolenie alebo iné povolenie, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,1)

c) zmluva o združení prostriedkov, ak bola uzavretá,

d) zhodnotenie súčasného stavu, návrh výhľadového stavu po technickej a ekonomickej stránke, predpokladané náklady na činnosť a doklady o predpokladanom zabezpečení zdrojov financovania činnosti.

(5) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny prostriedkov fondu určených na návratné financovanie (ďalej len „skupina návratného financovania“) okrem podkladov podľa odsekov 3 a 4 je

a) charakteristika požadovanej pôžičky alebo úveru (ďalej len „úver“) a návrh spôsobu, akým žiadateľ zabezpečí splácanie úveru a úrokov z neho v nasledujúcich rokoch,

b) podrobná charakteristika činnosti, na ktorú žiadateľ žiada úver,

c) prehľad úverového zaťaženia žiadateľa ku dňu podania žiadosti,

d) doklady alebo ich overené kópie potvrdzujúce údaje podľa § 2 ods. 1 písm. a) a b),

e) doklad alebo jeho overená kópia osvedčujúca skutočnosť, že osoba konajúca za žiadateľa je štatutárnym orgánom žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba.

(6) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny návratného financovania pri zabezpečení úveru zriadením záložného práva na nehnuteľnosť okrem podkladov podľa odsekov 3 až 5 je

a) výpis z katastra nehnuteľností použiteľný na právne úkony týkajúce sa nehnuteľnosti, ktorá je navrhnutá ako predmet záložného práva na zabezpečenie úveru, nie starší ako dva mesiace ku dňu podania žiadosti,

b) znalecký posudok na nehnuteľnosť, ktorá je navrhnutá ako predmet záložného práva, nie starší ako dva mesiace ku dňu podania žiadosti,

c) doklad o poistení nehnuteľnosti, ktorá je navrhnutá ako predmet záložného práva,

d) vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti, že súhlasí so zriadením záložného práva na zabezpečenie úveru, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti.

(7) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny návratného financovania pri zabezpečení úveru zriadením záložného práva na hnuteľnú vec (ďalej len „predmet zálohu“) okrem podkladov podľa odsekov 3 až 5 je

a) doklad alebo jeho overená kópia potvrdzujúca nadobudnutie vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zálohu spolu s technickým alebo iným identifikačným preukazom, ak bol vydaný,

b) znalecký posudok na predmet zálohu nie starší ako dva mesiace ku dňu podania žiadosti,

c) doklad o poistení predmetu zálohu.

(8) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny návratného financovania pri inom spôsobe zabezpečenia úveru okrem podkladov podľa odsekov 3 až 5 je

a) charakteristika predmetu zábezpeky,

b) doklad alebo jeho overená kópia potvrdzujúca nadobudnutie vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky alebo doklad potvrdzujúci existenciu vlastníckeho práva žiadateľa k predmetu zábezpeky ku dňu podania žiadosti, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje,

c) písomný súhlas budúceho ručiteľa s ručením a doklady preukazujúce jeho spôsobilosť ručiť, ak žiadateľ navrhuje zabezpečiť úver ručením,

d) záručná listina v prípade bankovej záruky,

e) doklad o poistení predmetu zábezpeky, ak to povaha predmetu zábezpeky umožňuje,

f) iný doklad týkajúci sa navrhnutej zábezpeky potrebný na rozhodnutie fondu o jej schválení.

(9) Ak je žiadateľom obec alebo mesto, prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podľa odsekov 5 až 8 je

a) rozpočet na bežný rok, v ktorom je už zahrnutý v príjmovej časti požadovaný úver a vo výdavkovej časti splátky úveru a úrokov z úveru, schválený obecným zastupiteľstvom alebo mestským zastupiteľstvom,

b) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, v ktorom bolo rozhodnuté o prijatí úveru,

c) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, v ktorom sa obec alebo mesto zaviazalo zahrnúť splátky úveru a úrokov z neho do rozpočtov na rozpočtové roky, počas ktorých sa má úver splácať,

d) výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, v ktorom bolo rozhodnuté o návrhu spôsobu zabezpečenia úveru v prospech fondu,

e) výkaz príjmov a výdavkov za posledné tri roky pred rokom, v ktorom sa podala žiadosť,

f) výkaz príjmov a výdavkov za posledný štvrťrok bežného roka pred podaním žiadosti o úver,

g) súvahy za posledné tri roky pred rokom, v ktorom sa podala žiadosť,

h) rozpočet obce alebo mesta na tlačive banky.

(10) Ak je žiadateľom podnikateľ, prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podľa odsekov 5 až 8 je

a) výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace2) alebo iný doklad oprávňujúci na výkon činnosti žiadateľa, ak žiadateľ nie je vedený v obchodnom registri ani v živnostenskom registri,

b) súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov, ak žiadateľ vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, ak žiadateľ vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva; tieto doklady sa priložia z účtovných závierok za posledné tri kalendárne roky podnikateľskej činnosti žiadateľa alebo za celú dobu podnikania, ak žiadateľ podniká kratšiu dobu, overené audítorom, ak overenie účtovnej závierky osobitný predpis požaduje,3)

c) súvaha, výkaz ziskov a strát a prehľad peňažných tokov alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti,

d) prehľad o pohľadávkach a záväzkoch v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ktorý nie je starší ako jeden mesiac ku dňu podania žiadosti, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a prehľad o nedobytných pohľadávkach,

e) finančný plán žiadateľa najmenej na obdobie splácania úveru vrátane plánu toku finančnej hotovosti,

f) stručná charakteristika činnosti žiadateľa a vývoja jeho podnikateľských aktivít od začiatku bežného roka.

(11) Ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, obcou ani mestom, prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podľa odsekov 5 až 8 je najmä

a) súvaha a výkaz ziskov a strát, ak žiadateľ vedie účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch, ak žiadateľ vedie účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva; tieto doklady sa priložia z účtovných závierok za posledné tri roky činnosti žiadateľa alebo za celú dobu jeho činnosti, ak túto činnosť vykonáva kratšiu dobu, overené audítorom, ak overenie účtovnej závierky osobitný predpis požaduje,3)

b) súvaha a výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pred podaním žiadosti,

c) prehľad o pohľadávkach a záväzkoch v štruktúre podľa lehoty splatnosti za bežný rok, ktorý nie je starší ako jeden mesiac ku dňu podania žiadosti, ich špecifikácia podľa termínov splatnosti do 30 dní, do troch mesiacov, nad tri mesiace a prehľad o nedobytných pohľadávkach,

d) rozpočet na bežný rok, v ktorom je už zahrnutý v príjmovej časti požadovaný úver a vo výdavkovej časti splátky úveru a úrokov z úveru, schválený oprávneným orgánom žiadateľa, ak je žiadateľ povinný podľa osobitných predpisov vypracovať rozpočet,

e) záväzné vyhlásenie žiadateľa, ktorým sa zaviazal zahrnúť splátky úveru a úrokov z neho do rozpočtov na rozpočtové roky, počas ktorých sa má úver splácať, ak je žiadateľ povinný podľa osobitných predpisov vypracovať rozpočet,

f) stručná charakteristika činnosti žiadateľa.

(12) Ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu podľa odsekov 5 až 8 je najmä

a) prehľad o príjmoch potvrdený na tlačive banky,

b) prehľad o finančných záväzkoch nepredložených podľa odseku 5 písm. c), najmä tých, ktoré mu vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z právoplatných rozhodnutí súdov,

c) vyhlásenie žiadateľa, že proti nemu nie je vedený výkon rozhodnutia ani exekúcia podľa osobitných predpisov.4)

(13) Prílohou žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny prostriedkov fondu určených na nenávratné financovanie (ďalej len „skupina nenávratného financovania“) okrem podkladov podľa odsekov 3 a 4 je

a) podrobná charakteristika činnosti, na ktorú žiadateľ žiada prostriedky fondu,

b) doklady podľa odseku 5 písm. d) a e),

c) doklady podľa odseku 10 písm. a), ak je žiadateľom podnikateľ,

d) doklady podľa odseku 11 písm. a), ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá nie je podnikateľom, obcou ani mestom.

(14) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu na zabránenie vzniku a šíreniu havárie ohrozujúcej alebo poškodzujúcej životné prostredie a odstránenie jej následkov5) (ďalej len „žiadosť v prípade havárie“) obsahuje

a) označenie žiadateľa,

b) opis havárie, návrh opatrení na zabránenie jej vzniku alebo šíreniu, predpoklad jej následkov a možnosti ich odstránenia,

c) predbežné vyčíslenie škody a nákladov potrebných na realizáciu navrhovaných opatrení,

d) stanovisko pracovnej skupiny, ak bola ustanovená,6)

e) výšku požadovaných prostriedkov fondu.

§ 3

Predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu

(1) Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu sa predkladá fondu s výnimkou žiadosti v prípade havárie.

(2) Ak žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu neobsahuje náležitosti podľa § 2, fond vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote. Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu, ktorú žiadateľ v určenej lehote nedoplní, nezaradí fond do zoznamu žiadostí o poskytnutie prostriedkov fondu.

(3) Na poskytnutie prostriedkov fondu v skupine nenávratného financovania v príslušnom rozpočtovom roku sa žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu predkladá fondu k 31. decembru predchádzajúceho rozpočtového roku alebo k 31. máju bežného rozpočtového roku.

(4) Na poskytnutie prostriedkov fondu v skupine návratného financovania v príslušnom rozpočtovom roku sa žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu predkladá fondu priebežne.

(5) Žiadosť v prípade havárie predkladá okresný úrad7) príslušný na riešenie havárie priamo ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky.

§ 4

Postup a podmienky poskytovania prostriedkov fondu

(1) Fond posudzuje žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu v členení na skupinu nenávratného financovania a na skupinu návratného financovania, pričom žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu v oboch skupinách zaraďuje do týchto sektorov:

a) sektor ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,

b) sektor ochrany a racionálneho využívania vôd,

c) sektor odpadového hospodárstva a environmentálnych rizikových faktorov,

d) sektor ochrany prírody a krajiny,

e) sektor územného plánovania a výsadby zelene v obciach,

f) sektor iných akcií na podporu štátnej environmentálnej politiky.

(2) Žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu v jednotlivých sektoroch podľa odseku 1 sa usporiadajú do poradia v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky8) premietnutými na určité obdobie do opatrení národného environmentálneho akčného programu schváleného vládou Slovenskej republiky.

(3) Podmienkou poskytnutia prostriedkov fondu je

a) zabezpečenie uskutočnenia činnosti, na ktorú sa žiadajú prostriedky z fondu, dodávateľom, ktorého žiadateľ vybral prostredníctvom obstarávania podľa osobitných predpisov,9) ak činnosť nezabezpečuje žiadateľ výlučne sám; táto podmienka neplatí, ak má žiadateľ s dodávateľom činnosti uzatvorenú na túto činnosť zmluvu, na základe ktorej už pred podaním žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu došlo k prevažnej časti plnenia zo strany dodávateľa,

b) záväzok žiadateľa, že majetok získaný z prostriedkov poskytnutých fondom neprevedie na inú osobu do úplného splatenia úveru fondu bez predchádzajúceho súhlasu fondu.

(4) Podmienkou poskytnutia prostriedkov fondu zo skupiny návratného financovania je aj zabezpečenie splátok úveru a úrokov z úveru fondom schválenou zábezpekou.10)

(5) Prostriedky fondu sa neposkytnú žiadateľovi, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz.11)

(6) Na poskytovanie prostriedkov fondu v prípade havárie sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 3 a 4 a § 2 ods. 1 až 13, § 3 ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. c) a f).

(7) Na poskytovanie prostriedkov fondu, ktoré sú štátnou pomocou, sa vzťahuje osobitný predpis.12)

§ 5

Náležitosti zmlúv fondu so žiadateľmi o poskytnutí prostriedkov fondu

(1) Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu obsahuje

a) označenie zmluvných strán,

b) výšku poskytovaných prostriedkov fondu,

c) záväzok žiadateľa použiť pri činnosti vlastné zdroje v rozsahu, v akom ich uviedol v žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu,

d) účel použitia prostriedkov fondu,

e) lehoty a spôsob čerpania prostriedkov poskytnutých fondom,

f) údaj o dodávateľovi vybranom v súlade s § 4 ods. 3 písm. a),

g) záväzok žiadateľa oznamovať fondu všetky zmeny skutočností uvedených v tejto zmluve,

h) termín začatia a skončenia činnosti.

(2) Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu v skupine návratného financovania okrem náležitostí podľa odseku 1 obsahuje

a) lehoty a spôsob splácania poskytnutého úveru,

b) výšku ročnej úrokovej sadzby,

c) dôsledky porušenia záväzkov príjemcu úveru,

d) záväzok žiadateľa splniť podmienky podľa § 4 ods. 3 písm. b) a § 4 ods. 4.


§ 6

Prechodné ustanovenie

Pri rozhodovaní o žiadostiach o poskytnutie prostriedkov fondu zo skupiny nenávratného financovania podaných fondu pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky a pri uzatváraní zmlúv na základe týchto žiadostí sa postupuje podľa doterajších predpisov.

Záverečné ustanovenia

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 176/1992 Zb. o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky v znení vyhlášky č. 364/1996 Z. z. a zákona č. 69/1998 Z. z.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 54 až 74 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

2) § 27 Obchodného zákonníka, § 60 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.

3) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 69/1998 Z. z. o Štátnom fonde životného prostredia.

6) § 14 ods. 2 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.

7) Položka p. č. 43 prílohy C zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.

8) § 4 ods. 5 zákona č. 69/1998 Z. z.

9) § 40 až 53 zákona č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.

10) § 544 až 558 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.§ 299 až 323 Obchodného zákonníka.

11) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.