137

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. apríla 2000

o programoch rozvoja bývania

Vláda Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. a zákona č. 76/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie upravuje

a) programy rozvoja bývania, ktorými sa určujú priority na vyčlenenie prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „program rozvoja bývania“),

b) zaradenie žiadateľov do programov rozvoja bývania,

c) podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr.

§ 2

Program rozvoja bývania

Programom rozvoja bývania je

a) program sociálneho bývania, ktorým je

1. program pre mladých občanov,

2. program výstavby bytového domu, v ktorom sú byty určené na nájom1) (ďalej len „program nájomných bytov“),

3. program pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,2)

4. program výstavby zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu,3)

b) program podpory mobility pracovnej sily (ďalej len „program mobility“),

c) program obnovy bytového domu (ďalej len „program obnovy“).

§ 3

Zaradenie žiadateľov do programu rozvoja bývania

(1) Do programu pre mladých občanov sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona, ktorý v deň podania žiadosti nedosiahol 35 rokov veku; u manželov je táto veková hranica splnená, ak ju neprekročí aspoň jeden z nich.

(2) Do programu nájomných bytov sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 zákona o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý sa v zmluve o poskytnutí podpory uzavretej podľa § 12 zákona zaviaže, že

a) byty sa budú využívať na nájom1) najmenej počas 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia,

b) nájomná zmluva1) bude uzavretá na dobu určitú, ktorá neprevýši tri roky, s výnimkou, ak nájomcom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorého doba nájmu neprevýši desať rokov,

c) nájomná zmluva1) na užívanie bytu, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,4) bude uzavretá len s občanom s ťažkým zdravotným postihnutím; ak takýto občan nepožiadal o uzavretie nájomnej zmluvy, možno uzavrieť nájomnú zmluvu s iným občanom na dobu určitú, ktorá neprevýši jeden rok,

d) v nájomnej zmluve bude upravené právo nájomníka na opakované uzavretie nájmu bytu pri dodržaní podmienok uvedených v nájomnej zmluve a v osobitnom predpise,5)

e) podlahová plocha neprevýši pri

1. garsónke 42 m2,

2. jednoizbovom byte 52 m2,

3. dvojizbovom byte 66 m2,

4. trojizbovom byte a viacizbovom byte 80 m2,

(3) Do programu pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 písm. a) zákona o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona, ak on alebo člen jeho domácnosti je občan s ťažkým zdravotným postihnutím a byt, na ktorý požaduje poskytnutie podpory, spĺňa podmienky upravené osobitným predpisom.4)

(4) Do programu výstavby zariadení sociálnych služieb sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec, o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona.

(5) Do programu mobility sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 písm. b) zákona, zapísaný v obchodnom registri o podporu na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona, ktorý sa v zmluve o poskytnutí podpory uzavretej podľa § 12 zákona zaviaže, že

a) byty sa budú využívať na nájom1) najmenej počas 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia,

b) najmenej 50 % bytov bude prenajímať svojim zamestnancom.

(6) Do programu obnovy sa zaradí žiadateľ uvedený v § 7 zákona na obnovu bytového domu staršieho ako 20 rokov. Obnovou bytového domu je uskutočnenie všetkých troch účelov podpory podľa § 5 ods. 1 písm. d) až f) zákona na jednom bytovom dome.

Podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr

§ 4

(1) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. a) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby vyhlásenej Národnou bankou Slovenska k 1. januáru roka podania žiadosti podľa § 11 ods. 1 zákona (ďalej len „diskontná sadzba“) v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(2) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške diskontnej sadzby v rozsahu do 40 % obstarávacej ceny, najviac 6 400 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.6)

(3) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 1 najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 40 % diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(4) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 2 alebo § 3 ods. 3, alebo § 3 ods. 5 najdlhšie na 30 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 700 000 Sk na byt.

(5) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške diskontnej sadzby v rozsahu do 60 % obstarávacej ceny, najviac 3 500 Sk na 1 m2 podlahovej plochy.

(6) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 4 najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 75 % diskontnej sadzby v rozsahu do 60 % obstarávacej ceny, najviac 3 500 Sk na 1 m2 podlahovej plochy.

(7) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na desať rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 75 % diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 800 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(8) Úver podľa odseku 7 možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 6 najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 800 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(9) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na desať rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 2 900 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(10) Úver podľa odseku 9 možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 6 najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 2 900 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(11) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 75 % diskontnej sadzby v rozsahu 80 % obstarávacej ceny.

(12) Úver podľa odseku 11 možno poskytnúť žiadateľovi zaradenému do programu podľa § 3 ods. 6 najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby v rozsahu 80 % obstarávacej ceny.

(13) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. h) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na desať rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške diskontnej sadzby v rozsahu 80 % obstarávacej ceny.

(14) Úver podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona možno poskytnúť žiadateľovi najdlhšie na 30 rokov s úrokovou sadzbou určenou Štátnym fondom rozvoja bývania podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona. Úver podľa prvej vety možno poskytnúť v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, najviac 1 160 000 Sk na byt.

(15) Ročná úroková sadzba vypočítaná podľa odsekov 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 a 12 sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto smerom nahor.

§ 5

Nenávratný príspevok podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona na účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), e) a g) zákona možno poskytnúť žiadateľovi v rozsahu do 50 % obstarávacej ceny, najviac

a) 50 000 Sk na garsónku,

b) 60 000 Sk na jednoizbový byt,

c) 80 000 Sk na dvojizbový byt,

d) 100 000 Sk na trojizbový a viacizbový byt.

§ 6

(1) Úhradu časti úroku z úveru podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona možno poskytnúť žiadateľovi na úver v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny, ktorý na

a) účel podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a g) zákona nepresiahne 700 000 Sk na byt,

b) program obnovy podľa § 3 ods. 6 nepresiahne 2 900 Sk na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

(2) Úhradu podľa odseku 1 možno poskytnúť vo výške rozdielu medzi úrokovou sadzbou úveru poskytnutého bankou a úrokovou sadzbou vo výške 50 % diskontnej sadzby.


Záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Na súhrnnú sumu podpôr poskytovaných žiadateľovi uvedenému v § 7 písm. b) zákona, zapísanému v obchodnom registri sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.7)

(2) Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 181/1996 Z. z. o programoch rozvoja bývania v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 105/1997 Z. z.

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 685 Občianskeho zákonníka.

2) Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1997 Z. z. a zákona č. 76/2000 Z. z.

3) § 30 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 155/1999 Z. z.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

5) § 711 Občianskeho zákonníka.

6) § 1a písm. f) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.

7) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.