134

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o leteckých dopravných službách.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom po doručení neskoršej nóty, t. j. 2. januára 2000, na základe článku 21 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky podpísaná v Budapešti 27. apríla 1966 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1967 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o leteckých dopravných službách

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si rozšíriť možnosti medzinárodnej leteckej dopravy,

s cieľom podporiť vzájomne výhodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi územiami Slovenskej republiky a Maďarskej republiky,

ako zmluvné strany Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného 7. decembra 1944 v Chicagu

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície pojmov

Na účely tejto dohody a jej prílohy, pokiaľ nie je uvedené inak,

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve podpísaný 7. decembra 1944 v Chicagu, ktorý zahŕňa všetky dodatky prijaté podľa článku 90 Dohovoru a všetky zmeny v dodatkoch k Dohovoru podľa článku 94, ak tieto dodatky alebo zmeny nadobudli platnosť alebo ich schválili obidve zmluvné strany;

b) „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva, v prípade Maďarskej republiky Ministerstvo dopravy, spojov a vodného hospodárstva a v obidvoch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán, ktorý je splnomocnený plniť funkcie uvedených orgánov štátnej správy;

c) „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohu a všetky ich zmeny;

d) „príloha“ znamená prílohu tejto dohody a všetky jej zmeny;

e) „letecká dopravná služba“ znamená akúkoľvek službu zabezpečovanú lietadlom s cieľom prepraviť cestujúcich, batožinu, náklad a poštu jednotlivo alebo v kombinácii za poplatok alebo formou prenájmu;

f) „medzinárodná letecká dopravná služba“ znamená leteckú prepravu nad územím aspoň dvoch štátov;

g) „zastavenie nie na účely leteckej dopravnej služby“ znamená pristávať na akýkoľvek iný účel než na prijatie na palubu alebo na vystúpenie cestujúcich, vyloženie nákladu a/alebo pošty v rámci leteckej prepravy;

h) „určená letecká spoločnosť“ znamená každú leteckú spoločnosť, ktorá bola vymenovaná a splnomocnená podľa článku 3 tejto dohody;

i) „tarifa“ znamená cestovné, sadzbu alebo poplatok za prepravu cestujúcich (a ich batožiny) a/alebo nákladu (okrem pošty) v leteckej preprave účtované leteckou spoločnosťou vrátane jej sprostredkovateľov a podmienky vplývajúce na také cestovné, sadzbu alebo poplatok;

j) „územie“ má význam uvedený v článku 2 Dohovoru;

k) „užívateľský poplatok“ znamená poplatok leteckých spoločností za používanie letiska alebo leteckých navigačných zariadení zaisťujúcich bezpečnosť leteckej dopravy a služieb.

Článok 2

Udelenie práv

(1) Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany na účel prevádzkovania plánovaných medzinárodných leteckých dopravných služieb tieto práva:

a) prelietať nad územím štátu druhej zmluvnej strany bez medzipristátia;

b) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany nie na účely leteckej dopravnej služby;

c) pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na miestach uvedených v prílohe s cieľom prijať na palubu v mieste štartu alebo vyložiť v mieste určenia na území štátu druhej zmluvnej strany alebo tretieho štátu cestujúcich, náklad a poštu v rámci medzinárodnej prepravy.
Takéto služby a trasy sa na účely tejto dohody ďalej nazývajú „dohodnuté služby“ a „určené trasy“.

(2) Ustanovenia tejto dohody a prílohy, ktorá je súčasťou dohody, sa nevykladajú tak, že sa tým udeľuje právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany zabezpečovať leteckú prepravu medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán, ktoré neboli určené podľa článku 3 tejto dohody, majú práva podľa odseku 1 písm. a) a b).

Článok 3

Určenie leteckých spoločností a prevádzkové povolenie

(1) Každá zmluvná strana má právo určiť jednu leteckú spoločnosť alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb podľa tejto dohody a také určenie aj zrušiť alebo zmeniť. Vládne orgány civilného letectva zmluvných strán si také určenie navzájom písomne oznámia.

(2) Po prijatí takého oznámenia a žiadosti určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany o poskytnutie oprávnení a technických povolení podanej na predpísanom tlačive a predpísaným spôsobom udelí druhá zmluvná strana príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym zdržaním, ak

a) podstatná časť majetku a/alebo efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti bola prevedená na zmluvnú stranu, ktorá leteckú spoločnosť určila, na jej štátnych príslušníkov, alebo platí oboje;

b) určená letecká spoločnosť je povinná dodržiavať podmienky podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu zmluvnej strany týkajúcich sa žiadosti alebo žiadostí platných pre poskytovanie medzinárodných leteckých dopravných služieb.

(3) Po prijatí prevádzkového povolenia vydaného podľa odseku 2 môže určená letecká spoločnosť začať kedykoľvek poskytovať dohodnuté služby, ak platia tarify určené podľa ustanovení článku 8 (Tarify) tejto dohody a letové poriadky sú schválené podľa článku 7 (Spravodlivé a rovnaké podmienky) tejto dohody.

Článok 4

Zrušenie prevádzkového povolenia, pozastavenie práv a uloženie podmienok

(1) Každá zmluvná strana má právo zrušiť platnosť prevádzkového povolenia alebo dočasne pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v tejto dohode, ktoré poskytla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, alebo vyžadovať splnenie takých podmienok, ktoré sú nevyhnutné pri uplatňovaní takých práv, ak

a) prevažná časť majetku a/alebo efektívna kontrola takej určenej leteckej spoločnosti sa nepreviedla na zmluvnú stranu, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo na jej štátnych príslušníkov, alebo platí oboje;

b) určená letecká spoločnosť nedodržiava vnútroštátne právne predpisy štátu zmluvnej strany podľa článku 14 (Aplikácia vnútroštátnych právnych predpisov) tejto dohody;

c) určená letecká spoločnosť neposkytuje dohodnuté služby podľa podmienok určených touto dohodou.

(2) Ak je nevyhnutný okamžitý zásah, aby sa zabránilo ďalšiemu nedodržaniu ustanovení podľa odseku 1 písm. b) a c), môže sa uplatniť právo podľa tohto článku iba po konzultácii s druhou zmluvnou stranou. Taká konzultácia sa uskutoční v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti.

(3) Tento článok neobmedzuje právo každej zmluvnej strany pozastaviť, obmedziť alebo uložiť podmienky na poskytovanie leteckých dopravných služieb podľa ustanovení článku 12 (Bezpečnosť a kontrola na ploche) a článku 13 (Bezpečnosť leteckej dopravy) tejto dohody.

Článok 5

Užívateľské poplatky

Každá zmluvná strana môže uložiť alebo povoliť uloženie primeraných poplatkov za použitie letísk a iných zariadení, ktoré sú pod jej kontrolou. Také poplatky nesmú byť vyššie ako poplatky vyberané za jej lietadlá zabezpečujúce medzinárodnú leteckú prepravu.

Článok 6

Preprava v priamom tranzite

Cestujúci, batožina a náklad v priamom tranzite na území štátu jednej zmluvnej strany, ktorí neopúšťajú na to určené priestory letiska, sa podrobia zjednodušenej kontrole okrem prípadov bezpečnostných opatrení proti násilným činom, vzdušnému pirátstvu, pašeráctvu a neoprávnenej preprave kontrolovaného tovaru. Batožina a náklad v priamom tranzite budú oslobodené od cla a iných poplatkov.

Článok 7

Spravodlivé a rovnaké podmienky

(1) Každá zmluvná strana poskytne určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany spravodlivé a rovnaké podmienky na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách medzi územiami svojich štátov.

(2) Pri poskytovaní dohodnutých služieb musí určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany tak, aby nespôsobila ujmu leteckým službám, ktoré zabezpečuje letecká spoločnosť štátu tejto druhej zmluvnej strany na tej istej trase alebo na jej úseku.

(3) Zmluvná strana nemôže jednostranne obmedziť práva vyplývajúce z tejto dohody a jej prílohy vzťahujúce sa na objem prepravy, frekvenciu a pravidelnosť služieb alebo na typ lietadla alebo lietadiel určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany, ktoré sú v súlade s prílohou, okrem tých, ktoré sú potrebné z dôvodov colných, technických, prevádzkových a z dôvodu ochrany životného prostredia z hľadiska jednotných podmienok podľa článku 15 Dohovoru.

(4) Žiadna zmluvná strana nevytvorí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany prekážky v práve prvého výberu, v proporčnom rozdelení, v poplatkoch a nebude mať ani iné požiadavky týkajúce sa kapacity, frekvencie letov alebo prepravy, ktoré nie sú v súlade s cieľmi tejto dohody.

(5) Plány dohodnutých služieb sa musia predložiť na schválenie vládnym orgánom civilného letectva obidvoch zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa táto lehota so súhlasom uvedených vládnych orgánov môže skrátiť.

(6) Žiadosť o povolenie prevádzkovania ďalších letov môže predložiť na schválenie určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany priamo vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Tarify

(1) Tarify účtované určenými leteckými spoločnosťami štátov zmluvných strán za prepravu medzi územiami ich štátov budú určené na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele vrátane nákladov na prevádzku, primeraný zisk a tarify iných leteckých spoločností.

(2) Ak je to možné, tarify uvedené v odseku 1 musia dohodnúť určené letecké spoločnosti štátov obidvoch zmluvných strán po konzultácii s inými leteckými spoločnosťami zabezpečujúcimi celú trasu alebo jej časť, a tam, kde je to možné, táto dohoda sa musí dosiahnuť podľa postupov vypracovania taríf Medzinárodnou asociáciou pre leteckú dopravu.

(3) Takto dohodnuté tarify sa predložia na schválenie vládnym orgánom civilného letectva zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dňom ich zavedenia. V osobitných prípadoch sa táto lehota so súhlasom uvedených vládnych orgánov môže skrátiť.

(4) Schválenie taríf možno udeliť ihneď. Ak ani jeden z vládnych orgánov civilného letectva nevyjadril nesúhlas do pätnástich (15) dní odo dňa ich predloženia podľa odseku 3, predložené tarify sa budú pokladať za schválené. V prípade, že lehota na predloženie bude skrátená podľa odseku 3, vládne orgány civilného letectva sa môžu dohodnúť, že lehota na oznámenie neschválenia taríf bude kratšia než pätnásť (15) dní.

(5) Ak nemožno dohodnúť tarifu v súlade s odsekom 2 alebo vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany neschválenie taríf dohodnutých podľa odseku 2, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa vynasnažia určiť tarify vzájomnou dohodou.

(6) Ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na tarife predloženej podľa odseku 3 alebo ak neurčia tarifu podľa odseku 5, spor sa bude riešiť podľa ustanovenia článku 16 (Riešenie sporov) tejto dohody.

(7) Tarifa určená podľa ustanovení tohto článku ostáva v platnosti dovtedy, kým bude schválená nová tarifa. Platnosť tarify podľa tohto odseku však po uplynutí jej platnosti nemožno predĺžiť na dlhšie obdobie ako na 12 mesiacov odo dňa, ktorým by sa skončila jej platnosť.

Článok 9

Oslobodenie od cla, daní a iných poplatkov

(1) Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zo zmluvných strán prevádzkované v medzinárodných leteckých dopravných službách a jeho obvyklé vybavenie, základné vybavenie, pohonné látky, mazivá, spotrebné technické zásoby, náhradné dielce, zásoby lietadla (vrátane potravín, nápojov a tabaku) sú oslobodené od všetkých ciel, daní, poplatkov a platieb za predpokladu, že po prílete na územie štátu druhej zmluvnej strany takéto vybavenie a zásoby ostávajú na palube lietadla dovtedy, kým sa opäť nevyvezú.

(2) Oslobodené od týchto ciel, daní, poplatkov a platieb s výnimkou platieb za služby sú tiež

a) dovezené alebo dodané zásoby naložené na palubu lietadla na území štátu jednej zmluvnej strany, ktoré nepresahujú limity určené orgánmi štátu tejto zmluvnej strany a sú určené na spotrebu na palube lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy nad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené;

b) pohonné látky, mazivá a spotrebné technické zásoby dovezené alebo dodané na palubu lietadla na území štátu jednej zmluvnej strany a určené na spotrebu lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu tejto zmluvnej strany zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby, aj keď sa tieto zásoby použijú na časti trasy nad územím štátu druhej zmluvnej strany, na ktorom boli naložené;

c) náhradné dielce dovezené na územie jednej zmluvnej strany na účely údržby a opravy lietadla zabezpečujúceho medzinárodné letecké dopravné služby prostredníctvom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály a zásoby, ktoré ostávajú na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany, sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných orgánov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa môžu uskladniť pod ich dohľadom, kým sa opäť nevyvezú alebo sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.

(4) Oslobodenie od poplatkov podľa tohto článku je možné aj vtedy, ak je určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany viazaná zmluvou s inou leteckou spoločnosťou, ktorá je tiež takto oslobodená druhou zmluvnou stranou v položkách podľa tohto článku zapožičaných alebo prenesených na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Obchodné zastúpenie

(1) Každá zmluvná strana môže na území štátu druhej zmluvnej strany po predchádzajúcom oznámení vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany zriadiť svoje zastúpenie na podporu a predaj leteckej prepravy.

(2) Každá určená letecká spoločnosť štátu jednej zmluvnej strany môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany uskutočňovať predaj leteckej prepravy na území štátu druhej zmluvnej strany.

(3) Určené letecké spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu druhej zmluvnej strany môžu, pokiaľ ide o vstup, pobyt a zamestnanie, zabezpečovať a zamestnávať na území štátu druhej zmluvnej strany riadiaci, obchodný, prevádzkový a iný odborný personál na účel poskytovania leteckej prepravy. Pre personál druhej zmluvnej strany tvoriaci zastúpenie sa podľa tohto článku nevyžaduje pracovné povolenie.

Článok 11

Prevod peňažných prostriedkov

(1) Každá zmluvná strana zaručuje určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany právo vymeniť a previesť prebytok príjmov nad výdavkami, ktorý získali určené letecké spoločnosti za prepravu cestujúcich, batožiny, nákladu a pošty z územia jej štátu. Výmena a prevod sa uskutočnia v súlade s platnými devízovými predpismi štátu zmluvnej strany, na ktorého území zisk vznikol. Výmena a prevod sa uskutočnia okamžite, najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa podania žiadosti.

(2) Ak medzi zmluvnými stranami platí určitá platobná dohoda, platby sa uskutočnia podľa ustanovení tejto dohody.

(3) Kým medzi štátmi zmluvných strán platí Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a majetku podpísaná 5. augusta 1994 v Bratislave, ustanovenia tejto zmluvy sú pre predstaviteľov určených leteckých spoločností štátov zmluvných strán záväzné.

Článok 12

Bezpečnosť a kontrola na ploche

(1) Osvedčenia o spôsobilosti lietadiel na lietanie, osvedčenia prevádzkovateľov a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné na účely zabezpečovania leteckej prepravy podľa tejto dohody jedna zmluvná strana, sa počas ich platnosti uznávajú za platné aj druhou zmluvnou stranou, ak požiadavky na vydanie takého osvedčenia alebo licencie zodpovedajú minimálnym normám, ktoré môžu byť určené v súlade s Dohovorom, alebo ich prevyšujú. Na účely preletu nad územím svojho štátu však môže každá zmluvná strana odmietnuť uznať za platné osvedčenia o spôsobilosti a licencie udelené alebo vyhlásené za platné druhou zmluvnou stranou pre príslušníkov jej štátu.

(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie vo veci bezpečnostných noriem vzťahujúcich sa na posádku lietadla, na lietadlo alebo na jeho prevádzkovanie. Tieto konzultácie sa uskutočnia najneskôr v lehote tridsiatich (30) dní po podaní takej žiadosti.

(3) Ak po takých konzultáciách jedna zmluvná strana zistí, že druhá zmluvná strana účinne nezabezpečuje dodržiavanie a riadenie bezpečnostných noriem v týchto oblastiach tak, aby zodpovedali minimálnym normám určeným v súlade s Dohovorom, oznámi to spolu s krokmi nevyhnutnými na zabezpečenie súladu s minimálnymi normami druhej zmluvnej strane, ktorá prijme príslušné nápravné opatrenia. Ak druhá zmluvná strana neprijme príslušné opatrenia v lehote pätnástich (15) dní alebo v dlhšej lehote, ktorú možno dohodnúť, bude sa uplatňovať článok 4 (Zrušenie prevádzkového povolenia, pozastavenie práv a uloženie podmienok) tejto dohody.

(4) Bez ohľadu na záväzky uvedené v článku 33 Dohovoru sa dohodlo, že každé lietadlo prevádzkované leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami štátu jednej zmluvnej strany podlieha na území štátu druhej zmluvnej strany prešetreniu oprávnenými zástupcami druhej zmluvnej strany na palube a okolo lietadla, kontrole platnosti dokumentov lietadla a jeho posádky, ako aj príslušných podmienok lietadla a jeho vybavenia (v tomto článku nazývané ako „kontrola na ploche“) tak, aby to neviedlo k neodôvodnenému zdržaniu.

(5) Ak taká kontrola na ploche alebo niekoľko kontrol bude viesť k vážnemu podozreniu, že

a) lietadlo alebo prevádzkovanie lietadla nespĺňa minimálne normy určené v danom čase v súlade s Dohovorom alebo

b) nie je zabezpečené efektívne dodržiavanie a riadenie bezpečnostných noriem ustanovených v danom čase v súlade s Dohovorom,

zmluvná strana vykonávajúca kontrolu môže podľa článku 33 Dohovoru rozhodnúť, že požiadavky, na ktorých základe bolo osvedčenie alebo licencie pre toto lietadlo alebo jeho posádku vydané alebo uznané za platné alebo že požiadavky, na ktorých základe sa lietadlo prevádzkuje, nezodpovedajú minimálnym normám určeným v súlade s Dohovorom ani ich neprevyšujú.

(6) V prípade, že prístup na vykonanie kontroly lietadla prevádzkovaného leteckou spoločnosťou alebo leteckými spoločnosťami jednej zmluvnej strany na ploche podľa odseku 4 zástupcovia leteckej spoločnosti alebo leteckých spoločností odoprú, druhá zmluvná strana môže usúdiť, že vzniklo vážne podozrenie podľa odseku 5, a prijme rozhodnutie s prihliadnutím na tento odsek.

(7) Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo okamžite odobrať alebo zmeniť leteckej spoločnosti alebo leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany prevádzkové povolenie v prípade, ak prvá zmluvná strana uváži, že takéto rozhodnutie a okamžité opatrenie sú nevyhnutné pre bezpečnosť prevádzky leteckej spoločnosti, alebo v dôsledku vykonanej kontroly na ploche alebo série kontrol na ploche, v dôsledku odopretia prístupu na vykonanie kontroly na ploche, v dôsledku konzultácie alebo pod.

(8) Akékoľvek opatrenie jednej zmluvnej strany podľa odsekov 3 a 7 sa pozastaví len vtedy, ak prestal existovať dôvod prijatia tohto opatrenia.

Článok 13

Bezpečnosť leteckej dopravy

(1) V súlade s právami a so záväzkami medzinárodného práva týmto zmluvné strany potvrdzujú, že ich záväzky na zabezpečenie bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

(2) Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc, aby zabránili protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti cestujúcich, posádky, lietadla, letísk, leteckých navigačných zariadení a akýmkoľvek iným útokom na bezpečnosť civilného letectva.

(3) Zmluvné strany budú postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť leteckej dopravy podpísaného v Montreale 23. septembra 1971.

(4) Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o bezpečnosti civilného letectva, ktoré boli prijaté Medzinárodnou organizáciou pre civilné letectvo a zaradené ako dodatky k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve; zmluvné strany budú vyžadovať, aby u nich registrovaní prevádzkovatelia lietadiel, ktorí vykonávajú svoju hlavnú činnosť alebo majú stále sídlo na území ich štátu, ako aj prevádzkovatelia letísk na území ich štátu konali v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnosti letectva.

(5) Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že bude dodržiavať bezpečnostné opatrenia požadované druhou zmluvnou stranou týkajúce sa vstupu na územie štátu tejto druhej zmluvnej strany a prijme primerané opatrenia zamerané na ochranu lietadla, kontrolu cestujúcich, posádky a prevážaných predmetov, ako aj nákladu a leteckých zásob pred nástupom a počas nástupu a nakladania na palubu. Každá zmluvná strana v prípade konkrétnej hrozby vykoná na základe požiadavky druhej zmluvnej strany mimoriadne bezpečnostné opatrenia.

(6) Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iný nezákonný postup proti bezpečnosti cestujúcich, posádky, lietadla, letísk a leteckých navigačných zariadení, zmluvné strany si budú navzájom pomáhať prostredníctvom komunikačných prostriedkov a iných vhodných opatrení zameraných na rýchle a bezpečné skončenie takého prípadu alebo na odstránenie hrozby.

(7) Ak má zmluvná strana dostatočné dôvody domnievať sa, že druhá zmluvná strana nedodržala ustanovenia o bezpečnosti letectva podľa tohto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať vládne orgány civilného letectva druhej zmluvnej strany o okamžité konzultácie. Ak sa nedosiahne dohoda do pätnástich (15) dní odo dňa podania takej žiadosti, prevádzkové alebo technické povolenie určenej leteckej spoločnosti alebo určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany možno odobrať, zrušiť, obmedziť alebo naň uložiť určité podmienky. Vo výnimočnom prípade môže zmluvná strana pred uplynutím pätnástich (15) dní prijať predbežné opatrenia.

Článok 14

Aplikácia vnútroštátnych právnych predpisov

(1) Vnútroštátne právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce prílet, pobyt alebo odlet lietadla v medzinárodných leteckých dopravných službách z územia jej štátu alebo prevádzku a navigáciu takých lietadiel platia pre určenú leteckú spoločnosť štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu jej lietadla z územia štátu tejto zmluvnej strany.

(2) Vnútroštátne právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany týkajúce sa príletu, pobytu, tranzitu a odletu cestujúcich, posádky, batožiny, nákladu a pošty na palube lietadla vrátane vstupu, colného vybavenia, imigrácie, emigrácie, pasov, cla, meny, sanitárnych opatrení, pošty a poštových pravidiel platia pre určené letecké spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany od príletu až do odletu z územia štátu prvej zmluvnej strany.

(3) Každá zmluvná strana na základe žiadosti povolí určeným leteckým spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany uplatňujúcim práva leteckej prepravy v obidvoch štátoch prijať na území svojho štátu také opatrenia, ktoré zabezpečia, že sa budú prepravovať iba cestujúci s cestovnými dokladmi vyžadovanými pri vstupe alebo tranzite cez jej územie. V prípade, že osoba prepravovaná určenou leteckou spoločnosťou štátu jednej zmluvnej strany nebude spĺňať právne požiadavky platné pre vstup na územie štátu druhej zmluvnej strany, letecká spoločnosť je povinná takého cestujúceho na vlastné náklady dopraviť späť do miesta odletu.

(4) Každá zmluvná strana prijme na prešetrenie osobu, ktorá bola vrátená z miesta príletu po tom, čo sa zistilo, že je nežiaduca, ak sa táto osoba pred nastúpením do lietadla zdržiavala na území jej štátu, čo neplatí pre priamy tranzit.

Článok 15

Konzultácie

(1) V zmysle úzkej spolupráce vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán priebežne navzájom prekonzultujú zabezpečenie vykonávania a dodržiavania ustanovení tejto dohody.

(2) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie o výklade, vykonávaní, zmenách alebo o sporoch týkajúcich sa tejto dohody. Také konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán, ktoré sa uskutočnia priamymi rokovaniami alebo prostredníctvom korešpondencie, sa začnú v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti druhou zmluvnou stranou, ak sa vládne orgány civilného letectva nedohodnú na predĺžení tejto lehoty.

Článok 16

Riešenie sporov

(1) Akýkoľvek spor týkajúci sa interpretácie alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy sa bude riešiť priamymi rokovaniami medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán. V prípade, že tieto vládne orgány nedospejú k dohode alebo sa spor neurovná diplomatickou cestou, možno ho na žiadosť jednej zo zmluvných strán v súlade s ustanoveným postupom predložiť rozhodcovskému orgánu.

(2) Rozhodcovský orgán bude zložený z troch členov takto:

a) každá zmluvná strana musí vymenovať jedného člena v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia žiadosti. Títo dvaja členovia sa v lehote šesťdesiatich (60) dní po ich vymenovaní musia dohodnúť na vymenovaní tretieho člena, ktorý bude predsedajúcim rozhodcovského orgánu,

b) ak zmluvná strana člena nevymenuje alebo ak tretí člen nie je vymenovaný podľa písmena a), ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať prezidenta Rady Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo, aby vymenoval člena alebo členov rozhodcovského orgánu v lehote tridsiatich (30) dní. Ak prezident rady je občanom štátu jednej zo zmluvných strán a neexistujú prekážky, rozhodnutie vykoná viceprezident.

(3) Ak nie je dohodnuté inak, rozhodcovský orgán určí medze svojho právneho úkonu v súlade s touto dohodou a začne vlastné konanie. Na nariadenie orgánu alebo na žiadosť jednej zo zmluvných strán rozhodcovský orgán určí presný predmet sporu, v ktorom sa má rozhodnúť, a jednotlivé konania sa začnú v lehote pätnástich (15) dní po zriadení rozhodcovského orgánu.

(4) Ak nie je dohodnuté inak, každá zmluvná strana predloží rozhodcovskému orgánu memorandum v lehote štyridsiatich piatich (45) dní po jeho zriadení. Príslušné odpovede dostanú zmluvné strany do šesťdesiatich (60) dní. Na žiadosť každej zo zmluvných strán alebo podľa jej priania rozhodcovský orgán začne pojednávanie v lehote pätnástich (15) dní po príslušnej odpovedi.

(5) Rozhodcovský orgán sa vynasnaží vydať písomné rozhodnutie v lehote tridsiatich (30) dní po skončení pojednávania, alebo ak sa pojednávanie neuskutočnilo, po predložení obidvoch odpovedí. Orgán rozhoduje väčšinou hlasov.

(6) Zmluvná strana môže predložiť žiadosť o objasnenie rozhodnutia v lehote pätnástich (15) dní po vyjadrení rozhodcovského orgánu a akékoľvek objasnenie sa musí vydať v lehote pätnástich (15) dní po prijatí takej žiadosti.

(7) Každá zmluvná strana sa musí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi plne podriadiť akémukoľvek rozhodnutiu alebo uznať rozhodnutie rozhodcovského orgánu.

(8) Výdavky na rozhodcovský orgán vrátane poplatkov a výdavkov na členov orgánu budú hradiť rovnakým dielom obidve strany. Akékoľvek výdavky na prezidenta rady v súvislosti s postupmi podľa odseku 2 písm. b) budú tvoriť časť výdavkov na rozhodcovský orgán.

Článok 17

Zmeny a doplnky

(1) Ak jedna zo zmluvných strán považuje za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, môže požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultáciu; takáto konzultácia sa môže uskutočniť medzi vládnymi orgánmi civilného letectva formou diskusie alebo písomnou formou a musí sa začať v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia takej žiadosti. Akékoľvek takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť po ich potvrdení a výmene diplomatických nót.

(2) Prílohu možno zmeniť priamou dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

Článok 18

Registrácia v ICAO

Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo (ICAO).

Článok 19

Súlad s multilaterálnymi dohodami

Ak v obidvoch štátoch nadobudne platnosť multilaterálna dohoda týkajúca sa ktorýchkoľvek záležitostí podľa tejto dohody, táto dohoda sa upraví v súlade s ustanoveniami multilaterálnej dohody.

Článok 20

Vypovedanie dohody

(1) Táto dohoda sa uzaviera na neurčitý čas.

(2) Každá zmluvná strana môže dohodu kedykoľvek písomne vypovedať. Oznámenie o výpovedi sa súčasne zašle aj Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo. V takom prípade sa platnosť dohody skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, ak nebude oznámenie na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem oznámenia, po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia Medzinárodnej organizácii pre civilné letectvo sa oznámenie pokladá za prijaté.

Článok 21

Nadobudnutie platnosti

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsiatym dňom po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody stráca platnosť vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou Dohoda o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky podpísaná v Budapešti 27. apríla 1966.

Podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, dohodu podpísali.

Dané v Bratislave 6. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Kálmán Katona v. r.

PRÍLOHA

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o leteckých dopravných službách

Plán trás

I. časť

Letecké spoločnosti určené vládou Slovenskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Slovenskej republiky:

Bratislava a ktorékoľvek iné letisko určené na medzinárodnú prepravu

Medziľahlé body:

Body na území Maďarskej republiky:

Budapešť a ktorékoľvek iné letisko určené na medzinárodnú prepravu

Body za:

II. časť

Letecké spoločnosti určené vládou Maďarskej republiky sú oprávnené poskytovať letecké dopravné služby na týchto určených trasách:

Body na území Maďarskej republiky:

Budapešť a ktorékoľvek iné letisko určené na medzinárodnú prepravu

Medziľahlé body:

Body na území Slovenskej republiky:

Bratislava a ktorékoľvek iné letisko určené na medzinárodnú prepravu

Body za:

Poznámky:

1. Body za a medziľahlé body sa určia neskôr dohodou medzi vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.

2. Vykonávanie práva piatej leteckej slobody vzduchu je podmienené súhlasom vládnych orgánov civilného letectva zmluvných strán.

3. Poskytovanie leteckých dopravných služieb určenými leteckými spoločnosťami medzi inými bodmi, než je Bratislava a Budapešť, podlieha schváleniu vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.