Oznámenie č. 133/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 56/2000
Platnosť od 19.04.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 9. decembra 1999 na základe článku 12.

133

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 1999 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti.

Dohoda nadobudla platnosť dňom doručenia neskoršej nóty, t. j. 9. decembra 1999 na základe článku 12.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Portugalskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si prispieť k rozvoju vzťahov priateľstva a spolupráce medzi oboma krajinami,

želajúc si uľahčiť pohyb svojich občanov,

dohodli sa takto:

Článok 1

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného cestovného dokladu (diplomatický pas, služobný pas, zvláštny pas a cestovný pas), môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany, zdržiavať sa na ňom po dobu nepresahujúcu deväťdesiat (90) dní za polrok a vycestovať z tohto územia bez víz.

(2) Pre občanov Slovenskej republiky sa doba deväťdesiat (90) dní začína počítať odo dňa prvého prekročenia vonkajšej hranice, ktorá vymedzuje priestor voľného pohybu vytvorený zmluvnými štátmi, ktoré sú signatármi Dohovoru na vykonávanie Schengenskej dohody z 19. júna 1990.

Článok 2

Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí hodlajú zdržiavať sa na území štátu druhej zmluvnej strany po dobu dlhšiu ako deväťdesiat (90) dní alebo na tomto území chcú vykonávať zárobkovú činnosť, študovať alebo získať trvalý pobyt, podliehajú vízovej povinnosti.

Článok 3

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo zvláštneho pasu a sú akreditovaní ako pracovníci diplomatických misií, konzulárnych úradov alebo medzinárodných organizácií so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany, môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany a zdržiavať sa na ňom alebo vycestovať z tohto územia po dobu ich akreditácie bez víz.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na rodinných príslušníkov osôb v ňom uvedených, ktorí sú držiteľmi platného diplomatického, služobného alebo zvláštneho pasu.

Článok 4

(1) Občania štátu jednej zmluvnej strany, ktorí vstúpia na územie štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní dodržiavať právne normy platné v tomto štáte.

(2) Táto dohoda neobmedzuje právo príslušných orgánov zmluvných strán nepovoliť vstup na územie svojho štátu alebo zakázať pobyt na ňom občanom štátu druhej zmluvnej strany, ktorí by mohli ohroziť bezpečnosť štátu, verejný poriadok, ochranu zdravia alebo tým občanom, ktorí nespĺňajú podmienky vstupu alebo pobytu cudzincov.

(3) Každá zmluvná strana sa zaväzuje prijať bez osobitných formalít na územie svojho štátu vlastných štátnych občanov.

Článok 5

Občania štátov oboch zmluvných strán môžu vstúpiť na územie štátu druhej zmluvnej strany alebo vycestovať z neho cez hraničné priechody určené na medzinárodný cestovný styk.

Článok 6

Na účel splnenia podmienok tejto dohody sa pod platným cestovným dokladom rozumie cestovný doklad, ktorého platnosť neskončí skôr ako uplynutím troch (3) mesiacov odo dňa vstupu jeho držiteľa na územie štátu druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Zmluvné strany si navzájom vymenia vzory cestovných dokladov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a vždy, keď niektorá zo zmluvných strán uskutoční nejaké zmeny, je povinná zaslať druhej zmluvnej strane zodpovedajúci vzor, a to šesťdesiat (60) dní pred ich zavedením do praxe.

Článok 8

(1) Každá zmluvná strana môže z dôvodov bezpečnosti štátu, ochrany verejného poriadku alebo zdravia úplne alebo čiastočne dočasne pozastaviť vykonávanie tejto dohody.

(2) O zavedení a zrušení týchto opatrení sa zmluvné strany navzájom bezodkladne informujú diplomatickou cestou.

Článok 9

Zmena tejto dohody je prijateľná po vzájomnom súhlase obidvoch zmluvných strán a formalizovaná výmenou nót.

Článok 10

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať diplomatickou cestou. Platnosť dohody skončí uplynutím šesťdesiatich (60) dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 11

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu k zmluvným stranám skončí platnosť Dojednania medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Portugalskej republiky o zrušení vízovej povinnosti, ktoré bolo uzatvorené 29. augusta 1991.

Článok 12

Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom doručenia neskoršej nóty o tomto schválení.

Dané v Lisabone 7. apríla 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

vládu Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za

vládu Portugalskej republiky:

Jaime José Matos da Gama v. r.