Oznámenie č. 129/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 54/2000
Platnosť od 18.04.2000

129

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 25. februára 2000 do 31. marca 2000 uložené kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, kolektívna zmluva vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 17. februára 2000 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 23. februára 2000 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie vodného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 24. februára 2000 medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 uzavretá 20. marca 2000 medzi Odborovým zväzom STAVBA Slovenskej republiky

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2000 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá 17. februára 2000 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike

a

Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.

6. Dodatok č. 2 zo dňa 28. januára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

7. Dodatok č. 2 zo dňa 1. februára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 13. februára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 2 zo dňa 9. februára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 11. marca 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 15. februára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 11. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 2 zo dňa 22. februára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 23. januára 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

11. Dodatok č. 2 zo dňa 23. februára 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1998 uzavretej 14. mája 1998 medzi Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie

a

Slovenským odborovým zväzom verejnej správy.

12. Dodatok č. 1 zo dňa 15. marca 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 22. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

13. Dodatok č. 2 zo dňa 20. marca 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2000 uzavretej 12. decembra 1998 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

14. Dodatok č. 1 zo dňa 22. marca 2000 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 14. apríla 1999 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.