Vyhláška č. 127/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

Čiastka 54/2000
Platnosť od 18.04.2000 do28.02.2003
Účinnosť od 01.05.2000 do28.02.2003
Zrušený 60/2003 Z. z.

127

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. apríla 2000

o ustanovení najväčších prípustných množstiev znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 7 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 393/1998 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje najväčšie prípustné množstvá znečisťujúcej látky oxidov síry vyjadrených ako oxid siričitý, ktoré možno z veľkých zdrojov znečisťovania1) v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia (ďalej len „emisná kvóta oxidu siričitého“).

§ 2

(1) Emisné kvóty oxidu siričitého ustanovené na roky 2002 až 2004 sú uvedené v prílohe.

(2) Emisné kvóty oxidu siričitého sa určia v rozhodnutí,2) ktoré sa vydá na rok

a) 2002, najneskôr do 31. marca 2001,

b) 2003, najneskôr do 31. marca 2002,

c) 2004, najneskôr do 31. marca 2003.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 127/2000 Z. z.

EMISNÉ KVÓTY OXIDU SIRIČITÉHO

Okres 2002 Emisné kvóty v t/rok 2003 2004
Bratislavský kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Bratislava I 70 70 70
Bratislava II 24 100 23 400 22 200
Bratislava III 480 470 440
Bratislava IV 70 70 70
Bratislava V 400 390 370
Malacky 40 40 40
Pezinok 200 200 200
Senec 80 80 80
Trnavský kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Trnava 1 110 1 080 1 020
Dunajská Streda 840 810 770
Galanta 520 500 480
Hlohovec 460 450 430
Piešťany 100 100 100
Senica 360 350 330
Skalica 70 70 70
Trenčiansky kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Trenčín 880 860 810
Bánovce nad Bebravou 70 70 70
Ilava 150 150 150
Myjava 450 430 410
Nové Mesto nad Váhom 100 100 100
Partizánske 1 380 1 340 1 270
Považská Bystrica 1 710 1 660 1 570
Prievidza 46 300 44 900 42 600
Puchov 850 820 780
Nitriansky kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Nitra 200 200 200
Komárno 170 170 170
Levice 430 410 390
Nové Zámky 2 830 2 750 2 600
Šaľa 3 030 2 940 2 790
Topoľčany 120 120 120
Zlaté Moravce 70 70 70
Žilinský kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Žilina 3 580 3 470 3 290
Bytča 50 50 50
Čadca 80 80 80
Dolný Kubín 970 940 890
Kysucké Nové Mesto 20 20 20
Liptovský Mikuláš 1 440 1 390 1 320
Martin 3 810 3 700 3 500
Námestovo 80 80 80
Ružomberok 2 650 2 570 2 430
Turčianske Teplice 30 30 30
Tvrdošín 350 340 320
Banskobystrický kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Banská Bystrica 1 130 1 100 1 040
Banská Štiavnica 30 30 30
Brezno 620 600 570
Detva 30 30 30
Krupina 40 40 40
Lučenec 50 50 50
Poltár 40 40 40
Revúca 150 150 150
Rimavská Sobota 230 220 210
Veľký Krtíš 70 70 70
Zvolen 4 290 4 160 3 950
Žarnovica 130 130 130
Žiar nad Hronom 2 520 2 450 2 320
Prešovský kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Prešov 250 250 250
Bardejov 120 120 120
Humenné 2 360 2 290 2 170
Kežmarok 90 90 90
Levoča 30 30 30
Medzilaborce 20 20 20
Poprad 160 160 160
Sabinov 80 80 80
Snina 370 360 340
Stará Ľubovňa 80 80 80
Stropkov 30 30 30
Svidník 50 50 50
Vranov nad Topľou 3 180 3 090 2 930
Košický kraj &nbsp &nbsp &nbsp
Košice I 100 100 100
Košice II 12 900 12 500 11 900
Košice III 50 50 50
Košice IV 2 880 2 790 2 650
Košice-okolie 160 160 160
Gelnica 50 50 50
Michalovce 38 100 36 900 35 000
Rožňava 5 330 5 170 4 900
Sobrance 40 40 40
Spišská Nová Ves 140 140 140
Trebišov 160 160 160
Spolu 176 760 171 520 162 910

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 2 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.

2) § 5 ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb.