Nariadenie vlády č. 126/2000 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 53/2000
Platnosť od 15.04.2000 do31.12.2004
Účinnosť od 15.04.2000 do31.12.2004
Zrušený 577/2004 Z. z.

126

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. apríla 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 3/2000 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe k nariadeniu vlády v I. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu vlády.

2. V prílohe k nariadeniu vlády v II. časti sa vykonajú zmeny v riadkoch tak, ako sú uvedené v prílohe č. 2 k tomuto nariadeniu vlády.

3. Zoznam indikačných obmedzení sa dopĺňa tak, ako je uvedené v prílohe č. 3 k tomuto nariadeniu vlády.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2000.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 126/2000 Z. z.

Tabuľka 01-1

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 126/2000 Z. z.

Tabuľka 02-1

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 126/2000 Z. z.

V06CA01 Výživa bez fenylalanínu 250 - 500 g Predpisuje pediater u detí s fenylketonúriou.
V06CA01 Výživa bez fenylalanínu s mlieč. bielk. 250 - 453 g Predpisuje pediater u detí s fenylketonúriou.
V06CA02 Výživa bez leucínu, izoleucínu, valínu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu valínu, leucínu a izoleucínu.
V06CA03 Výživa bez metionínu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu metionínu.
V06CA04 Výživa bez lyzinu a tryptofánu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu lyzinu a tryptofánu.
V06CA05 Výživa bez lyzinu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu lyzinu.
V06CA06 Výživa bez leucínu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu leucínu.
V06CA07 Výživa bez izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu 400 g Predpisuje pediater u detí s vrodenou poruchou metabolizmu izoleucínu, metionínu, treonínu, valínu.
V06CA08 Esenciálne AK, stopové prvky, vitamíny 400 g Predpisuje pediater u malnutričných detí s vrodenými poruchami metabolizmu aminokyselín ako doplnok základnej diéty.
V06DF01 Dojčenská výživa - mliečne prípravky 400 - 750 g Ordinuje pediater a) u nedonosených detí, b) u hypotrofických dojčiat, c) pri neznášanlivosti proteínov kravského mlieka, d) pri poruchách digescie a absorpcie, e) pri anorexii s potrebou nutričnej podpory.
V06DF01 Dojčenská výživa - sójové prípravky 400 g Ordinuje pediater a) u nedonosených detí, b) u hypotrofických dojčiat, c) pri neznášanlivosti proteínov kravského mlieka, d) pri poruchách digescie a absorpcie, e) pri anorexii s potrebou nutričnej podpory.
V06DF01 Dojčenská výživa oligopeptidová 400 g Ordinuje pediater a) u nedonosených detí, b) u hypotrofických dojčiat, c) pri neznášanlivosti proteínov kravského mlieka, d) pri poruchách digescie a absorpcie, e) pri anorexii s potrebou nutričnej podpory.