Vyhláška č. 125/2000 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly

Čiastka 52/2000
Platnosť od 13.04.2000 do31.12.2002
Účinnosť od 01.05.2000 do31.12.2002
Zrušený 719/2002 Z. z.

125

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 20. marca 2000,

ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 5 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1995 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na vodné, penové, práškové, snehové s hasiacou látkou oxidom uhličitým (CO2) a halónové prístroje.

§ 2

(1) Prenosným hasiacim prístrojom je prístroj s hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením akumulovanej tlakovej energie vytláčaná na miesto požiaru na účel jeho uhasenia a ktorá sa vrátane zdroja akumulovanej tlakovej energie môže opakovane do tlakovej nádoby dopĺňať.

(2) Prenosný hasiaci prístroj je vyhovujúci, ak uhasí pri skúške účinnosti hasenia dva skúšobné modely požiaru jednej série podľa technickej normy.1)

(3) Prenosný hasiaci prístroj musí byť funkčný 2) bez pretočenia do prevrátenej polohy.

(4) Prenosný hasiaci prístroj sa vyhotovuje tak, aby bol schopný prevádzky a odolával mechanickým nárazom pri teplotách od -20 oC až do +60 oC; ak ide o prenosné hasiace prístroje vodné, dolná hranica teploty môže byť od -20 oC do +5 oC podľa určenia výrobcu.

(5) Ovládacie súčasti prenosného hasiaceho prístroja sa umiestňujú v hornej časti hasiaceho prístroja alebo na konci prúdnice, alebo hadice.

§ 3

(1) Množstvom náplne je objem alebo hmotnosť hasiacej látky v prenosnom hasiacom prístroji. Ak je hasiacou látkou voda, vyjadruje sa objemom v litroch; ak je hasiacou látkou iný druh látky, vyjadruje sa hmotnosťou v kilogramoch.

(2) Množstvá náplní hasiacich látok v prenosných hasiacich prístrojoch a ich tolerancie sa určujú podľa technickej normy.3)

(3) Prenosný hasiaci prístroj obsahujúci viac ako 3 l alebo viac ako 3 kg hasiacej látky musí mať hadicovú zostavu; dĺžka ohybnej časti hadicovej zostavy prenosného hasiaceho prístroja musí byť najmenej 400 mm.

§ 4

(1) Čas činnosti prenosného hasiaceho prístroja nesmie byť kratší ako

a) šesť sekúnd, ak množstvo náplne je najviac 3 l alebo 3 kg,

b) deväť sekúnd, ak množstvo náplne je viac ako 3 l alebo 3 kg a najviac 6 l alebo 6 kg,

c) 12 sekúnd, ak množstvo náplne je viac ako 6 l alebo 6 kg a najviac 10 l alebo 10 kg,

d) 15 sekúnd, ak množstvo náplne je viac ako 10 l alebo 10 kg.

(2) Časom činnosti prenosného hasiaceho prístroja je čas, v ktorom sa vypustí hasiaca látka bez prerušenia vyprázdňovania, pričom ovládacia armatúra je úplne otvorená; zvyšok výtlačného plynu sa nezohľadňuje.

§ 5

(1) Prenosný hasiaci prístroj s hasiacou látkou pod trvalým tlakom sa musí vyhotoviť tak, aby jeho vyprázdňovanie začalo vždy najneskôr do jednej sekundy po otvorení ovládacej armatúry.

(2) Prenosný hasiaci prístroj ovládaný jedinou operáciou sa musí vyhotoviť tak, aby jeho vyprázdňovanie začalo do štyroch sekúnd po otvorení ovládacej armatúry.

(3) Prenosný hasiaci prístroj sa musí vyhotoviť tak, aby jeho spúšťanie nebolo závislé od opakovania príslušnej činnosti na tom istom zariadení.

(4) Na prenosný hasiaci prístroj sa okrem bezpečnostného zariadenia nesmie pred prevádzkovaním ani v priebehu prevádzkovania inštalovať, z neho odstrániť alebo na ňom upraviť žiadna súčasť.

(5) Prenosný hasiaci prístroj musí mať ovládaciu armatúru umožňujúcu prerušované vypúšťanie hasiacej látky.

(6) Spúšťaním prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom, sú všetky činnosti potrebné na vytvorenie tlaku a začatie vypúšťania hasiacej látky.

§ 6

(1) V prenosnom hasiacom prístroji po plynulom vypúšťaní hasiacej látky nesmie zostať viac ako 10 % pôvodného množstva hasiacej látky vrátane výtlačného plynu. V prenosnom hasiacom prístroji s náplňou prášku BC nesmie zostať viac ako 15 % jeho pôvodného množstva.

(2) Na vytláčanie hasiacej látky z prenosných hasiacich prístrojov sa používajú výtlačné plyny a ich zmesi. Do výtlačného plynu možno pridať najviac 3 % jeho hmotnosti látky na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja.

(3) Výtlačnými plynmi podľa odseku 2 sú vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.

§ 7

(1) Ovládacia sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia prenosného hasiaceho prístroja musí byť od 20 N do 100 N. Odistením bezpečnostného zariadenia sa nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť funkčnosť prenosného hasiaceho prístroja.

(2) Bezpečnostným zariadením je zariadenie brániace nežiaducemu spusteniu prenosného hasiaceho prístroja.

§ 8

(1) Sila alebo energia potrebná na ovládanie spúšťacieho mechanizmu prenosného hasiaceho prístroja okrem prenosného hasiaceho prístroja snehového je, ak ide o

a) prstovú spúšť, najviac 100 N,

b) tlačnú páku, najviac 200 N,

c) narážaciu hlavicu, najviac 2 J.

(2) Sila potrebná na ovládanie spúšťacieho mechanizmu prenosného hasiaceho prístroja snehového je

a) najviac 200 N pri teplote prostredia do 40 oC,

b) najviac 300 N pri teplote prostredia do 60 oC.

§ 9

Tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja s vnútorným objemom väčším ako 0,5 l na účely vyhotovenia konštrukčnej dokumentácie,4) výroby a dodávky,5) sprievodnej technickej dokumentácie,6) dovozu,7) typovej skúšky,8) odborných prehliadok a odborných skúšok9) a označenia10) sa považuje za tlakové zariadenie skupiny B.11)

§ 10

(1) Tlaková nádoba, hadice, pripojovacie časti a súčasti zabezpečovacieho a spúšťacieho zariadenia prenosného hasiaceho prístroja, ktoré sú trvale alebo počas činnosti namáhané tlakom, sa musia vyhotoviť z materiálov s požadovanými mechanickými vlastnosťami.12)

(2) Súčasti tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a súčasti na ňu privarené sa musia vyhotoviť z materiálov s porovnateľnými mechanickými vlastnosťami, z akých je vyrobená tlaková nádoba.

(3) Tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a časti na ňu pripevnené sa vyhotovujú a uchytávajú tak, aby nespôsobili nežiaduce namáhanie a aby nezvýšili riziko korózie, ktorá môže narušiť funkčnosť alebo bezpečnosť prenosného hasiaceho prístroja.

(4) Hrúbka steny tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja sa určuje výpočtom podľa technickej normy12) a musí byť najmenej

a) 0,64 mm, ak ide o nádoby z ocele,

b) 0,9 mm, ak ide o nádoby z hliníka s priemerom menším ako 100 mm,

c) 1,2 mm, ak ide o nádoby z hliníka s priemerom najmenej 100 mm.

(5) Dno tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja voľne stojaceho na vodorovnej ploche sa vyhotovuje tak, aby sa nachádzalo najmenej 5 mm nad touto plochou alebo aby v mieste styku s touto plochou malo hrúbku najmenej 1,5-násobku najmenšej hrúbky steny nádoby.

§ 11

(1) Prenosný hasiaci prístroj sa vyhotovuje tak, aby mohol stáť alebo aby mohol byť pripevnený na zvislú konštrukciu pomocou držiaka.

(2) Držiak prenosného hasiaceho prístroja sa vyhotovuje tak, aby spĺňal požiadavky bezpečného uchytenia prenosného hasiaceho prístroja.

(3) Držiak prenosného hasiaceho prístroja nesmie znižovať pohotovosť použitia prenosného hasiaceho prístroja a spôsob jeho vybratia z držiaka musí byť jednoduchý a ľahko rozpoznateľný.

§ 12

(1) Súčasti prenosného hasiaceho prístroja, ktoré prichádzajú do styku s hasiacou látkou, sa vyhotovujú z materiálov odolných proti jej účinkom.

(2) Súčasti prenosného hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie prenosného hasiaceho prístroja, štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja sa vyhotovujú z materiálov odolných proti pôsobeniu prostredia, v ktorom sú umiestnené. Odolnosť možno zabezpečiť povrchovou úpravou.

§ 13

(1) Bezpečnostné zariadenie sa vyhotovuje tak, aby umožnilo zistiť, či bol prenosný hasiaci prístroj uvedený do činnosti po jeho odistení.

(2) Bezpečnostné zariadenie sa vyhotovuje s takou odolnosťou, aby bez predchádzajúceho silového pôsobenia pri nežiaducej manipulácii s použitím dvojnásobných hodnôt sily alebo energie, ako sú potrebné na ovládanie spúšťacieho zariadenia, sa nedeformovala alebo nezničila žiadna jeho časť spôsobom, ktorý by bránil následnému vypúšťaniu hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja.

§ 14

(1) Prenosný hasiaci prístroj snehový sa musí vybaviť bezpečnostným zariadením proti pretlaku a môže ním byť iba pretŕhacia membrána.

(2) Ak má prenosný hasiaci prístroj okrem prenosného hasiaceho prístroja snehového inštalované bezpečnostné zariadenie proti pretlaku, môže ním byť pretŕhacia membrána alebo poistný ventil.

§ 15

(1) V prenosnom hasiacom prístroji s náplňou vody alebo vodných roztokov sa hasiaca látka vypúšťa cez filter, ktorý je umiestnený v smere vypúšťania pred miestom, kde má výpustná cesta najmenšiu plochu prierezu. Každé oko filtra má plochu menšiu, ako je plocha najmenšieho prierezu výpustnej cesty. Celková plocha ôk filtra sa rovná najmenej osemnásobku plochy najmenšieho prierezu výpustnej cesty.

(2) Filter v prenosnom hasiacom prístoji sa umiestňuje tak, aby bol prístupný pri opravách alebo kontrolách prenosného hasiaceho prístroja.

§ 16

(1) Prenosný hasiaci prístroj sa vyhotovuje tak, aby množstvo uniknutej náplne za určený čas neprekročilo dovolenú hodnotu podľa technickej normy.2)

(2) Prenosný hasiaci prístroj s hasiacou látkou pod trvalým tlakom okrem prenosného hasiaceho prístroja snehového sa vyhotovuje tak, aby bolo možné kontrolovať tlak v tlakovej nádobe.

(3) Vyhotovenie prenosného hasiaceho prístroja musí umožniť

a) vykonávanie jeho pravidelných kontrol,

b) kontrolu úbytku hasiacej látky alebo úbytku výtlačného plynu,

c) jeho opakované plnenie cez plniaci otvor s priemerom najmenej

1. 20 mm, ak je množstvo jeho náplne najviac 3 l alebo 3 kg,

2. 25 mm, ak je množstvo jeho náplne viac ako 3 l alebo 3 kg.

(4) Požiadavka na plniaci otvor podľa odseku 3 písm. c) sa nevzťahuje na prenosné hasiace prístroje, ktoré majú hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu.

§ 17

(1) Uzáver prenosného hasiaceho prístroja sa vyhotovuje tak, aby umožňoval znížiť tlak v tlakovej nádobe pred jeho úplným odstránením.

(2) Prenosný hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja, ktorý má hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu, sa vybavuje zariadením zabraňujúcim odstráneniu uzáveru pred úplným poklesom vnútorného tlaku v tlakovej nádobe. Ak ide o skrutkový uzáver, je požiadavka splnená, ak znižovanie vnútorného tlaku nastane v prvej tretine jeho úplného otvorenia.

§ 18

(1) Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja sa nezmazateľne vyznačujú najmä tieto údaje:

a) obchodné meno výrobcu nádoby alebo ochranná známka,

b) číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby,

c) rok výroby,

d) skúšobný tlak v MPa.

(2) Na tlakovej patróne na výtlačný plyn sa nezmazateľne vyznačujú najmä tieto údaje:

a) hmotnosť bez náplne v gramoch,

b) určená celková hmotnosť v gramoch,

c) hmotnosť oxidu uhličitého v gramoch alebo plniaci tlak v MPa,

d) rok výroby,

e) obchodné meno výrobcu alebo ochranná známka.

(3) Hlavné súčasti uzáveru prenosného hasiaceho prístroja trvale namáhané tlakom alebo počas činnosti sa musia označiť nezmazateľne.

(4) Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja sa musí vyhotoviť v červenej farbe. Na označenie druhu hasiacej látky možno použiť najviac 5 % plochy tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja.

(5) Na prenosnom hasiacom prístroji sa uvádza popisné označenie podľa prílohy č. 1.

§ 19

(1) Kontrola prenosných hasiacich prístrojov sa vykonáva na inštalovaných prenosných hasiacich prístrojoch najmenej raz za rok, ak výrobca v dokumentácii hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia neurčí kratšiu lehotu.

(2) O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonávanie kontroly hasiacich prístrojov, potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly.

(3) Obsah kontroly prenosných hasiacich prístrojov je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Vzor potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 4.

(5) Vzor štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 5.

§ 20

(1) Prenosný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom označení a podľa zásad ustanovených v tejto vyhláške.

(2) Použitý prenosný hasiaci prístroj a ten, na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akciescopnosť, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vymeniť za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou.

(3) Za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj sa považuje prenosný hasiaci prístroj vyhotovený podľa požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške a ktorému neuplynula od roku výroby alebo vykonania kontroly lehota viac ako jeden rok a pri ktorom sa vykonala tlaková skúška tlakovej nádoby podľa osobitného predpisu.13)

(4) Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.

(5) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja musí byť najmä

a) v blízkosti technických a technologických zariadení,

b) v priestoroch, v ktorých sa vykonávajú činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,14)

c) na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom,15)

d) pri vchode alebo vjazde do stavby vo zvislej obvodovej konštrukcii,

e) v požiarnom úseku, pre ktorý je prenosný hasiaci prístroj určený,

f) na hranici požiarneho úseku, pre ktorý je prenosný hasiaci prístroj určený; prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja na hranici susediacich požiarnych úsekov sa môže započítať do celkového požadovaného množstva prenosných hasiacich prístrojov pre tieto požiarne úseky podľa technickej normy.16) Ak je hranicou požiarneho úseku požiarnodeliaca konštrukcia s vchodom alebo vjazdom, stanovište prenosného hasiaceho prístroja sa vytvára z vonkajšej alebo vnútornej strany vchodu alebo vjazdu do tohto požiarneho úseku.

(6) Stanovište prenosného hasiaceho prístroja musí byť viditeľné a trvale prístupné.

(7) Stanovišťom prenosného hasiaceho prístroja je miesto pre prenosný hasiaci prístroj označené značkou uvedenou v prílohe č. 2.

(8) Ak prístupová cesta k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja nie je dobre viditeľná, označuje sa značkou, ktorá je uvedená v prílohe č. 6.

(9) Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja može byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

(10) Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.

§ 21

(1) Prenosný hasiaci prístroj možno plniť iba hasiacou látkou určenou výrobcom hasiaceho prístroja alebo s jeho súhlasom.

(2) Pri oprave prenosného hasiaceho prístroja môže byť jeho súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom hasiaceho prístroja alebo s jeho súhlasom.

(3) Prenosný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určeným jeho výrobcom alebo s jeho súhlasom.

(4) O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a o jeho výsledku vydá osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov, potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení.

(5) Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja začína plynúť lehota na jeho kontrolu. To neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja bola manipulácia so súčasťami uvedenými v prílohe č. 7.

(6) Vzor potvrdenia o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 8.

(7) Vzor štítku o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 9.

§ 22

(1) Tlakovú skúšku13) tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja, ktorá patrí do tlakových zariadení skupiny B, vykonáva v lehotách určených osobitným predpisom17) odborný pracovník.18)

(2) Skúšku po oprave13) tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja, ktorá patrí do tlakových zariadení skupiny B, vykonáva odborný pracovník.

§ 23

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) Na prenosné hasiace prístroje, ktoré sa používajú v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách, sa nevzťahuje § 20 ods. 6 až 10.

(2) Na prenosné hasiace prístroje, ktoré majú doklad o hodnotení, schválení alebo certifikácii vydaný do 1. júla 1998 podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve, sa nevzťahujú § 2 až 18.

(3) Prenosné hasiace prístroje podľa odseku 2 sa môžu prevádzkovať

a) podľa druhu náplne

1. vodné, penové a halónové najdlhšie do 31. decembra 2004,

2. snehové a práškové najdlhšie do 31. decembra 2009.

b) ak sú akcieschopné len po pretočení do prevrátenej polohy, najdlhšie do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(4) Tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja, ktorá nemá uvedený rok výroby, sa podrobí tlakovej skúške podľa § 22 ods. 1 najneskôr do jedného roka od nadobududnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(5) Ak výrobca hasiacich prístrojov zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, odbornú prípravu môže vykonávať právnická osoba, ktorej Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá oprávnenie, ak už má oprávnenie na túto činnosť pre hasiace prístroje rovnakého druhu.

(6) V predpisoch o požiarnej ochrane19) sa slová „revízia hasiacich prístrojov“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami „kontrola hasiacich prístrojov“ v príslušnom gramatickom tvare.

(7) § 40 ods. 1 až 4 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie v znení vyhlášky č. 86/1997 Z. z., sa nevzťahuje na prenosné hasiace prístroje.


§ 24

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.


Ladislav Pittner v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

POPISNÉ OZNAČENIE NA PRENOSNOM HASIACOM PRÍSTROJI

Na prenosnom hasiacom prístroji sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:

a) slová HASIACI PRÍSTROJ,

b) druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,

c) údaj o skúšobných modeloch tried požiarov,

d) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,

e) upozornenie na prípadné obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu a úraz elektrickým prúdom,

f) poučenie o potrebe opakovaného naplnenia po každom použití,

g) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly,

h) poučenie o potrebe používania náhradných súčastí vyrobených výrobcom alebo s jeho súhlasom,

i) údaje o hasiacej látke, prímesiach, prímesiach obsahujúcich vodu a ich množstvo vyjadrené v percentách,

j) údaje o výtlačnom plyne (ak sa používa),

k) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,

l) typové označenie výrobku,

m) teplotné obmedzenia,

n) upozornenie o možnosti zamrznutia,

o) odkazy na STN EN,

p) meno a adresu výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa,

r) rok výroby hasiaceho prístroja.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

ZNAČKA NA OZNAČENIE STANOVIŠŤA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA20)

Obrázok 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

OBSAH KONTROLY PRENOSNÝCH HASIACICH PRÍSTROJOV

1. Obsahom kontroly prenosných hasiacich prístrojov s hasiacou látkou pod trvalým tlakom je najmä

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

b) kontrola kompletnosti,

c) meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,

d) kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice,

e) kontrola neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

f) kontrola upevnenia držiaka na zvislej konštrukcii,

g) kontrola uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

h) umiestnenie plomby,

i) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja.

2. Obsahom kontroly prenosných hasiacich prístrojov s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom, a výtlačným plynom akumulovaným v tlakovej patróne je najmä

a) optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,

b) kontrola komletnosti,

c) posúdenie kvality hasiacej látky,

d) kontrola neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,

e) kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice,

f) kontrola neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

g) kontrola bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,

h) kontrola bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,

i) kontrola spúšťacieho mechanizmu,

j) kontrola ovládacej armatúry,

k) kontrola čistoty filtra,

l) kontrola neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,

m) kontrola upevnenia držiaka na zvislej konštrukcii,

n) kontrola uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

o) umiestnenie plomby,

p) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja.

3. Obsahom kontroly prenosných hasiacich prístrojov snehových je najmä

a) optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,

b) kontrola kompletnosti,

c) kontrola hmotnosti prístroja,

d) kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice,

e) kontrola neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,

f) kontrola upevnenia držiaka na zvislej konštrukcii,

g) kontrola uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,

h) umiestnenie plomby,

i) pripevnenie štítku o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

(VZOR)

POTVRDENIE O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Obrázok 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

(V Z O R)

ŠTÍTOK O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Obrázok 05

Rozmer A – najmenej 100 mm

Rozmer B – najmenej 55 mm

Príloha č. 6 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

ZNAČKA NA OZNAČENIE PRÍSTUPOVEJ CESTY K STANOVIŠŤU PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA21)

Obrázok 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

ZOZNAM SÚČASTÍ, KTORÝCH MANIPULÁCIOU PRI OPRAVE PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA NEZAČÍNA PLYNÚŤ LEHOTA NA JEHO KONTROLU

štítok s popisným označením

štítok o vykonaní kontroly

štítok o vykonaní opravy a plnenia

držiak prenosného hasiaceho prístroja

prúdnica

hadica

spoj poisťujúci hadicu

tesnenie prúdnice

Príloha č. 8 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

(VZOR)

POTVRDENIE O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Obrázok 08

Príloha č. 9 k vyhláške č. 125/2000 Z. z.

(V Z O R)

ŠTÍTOK O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA

Obrázok 09

Rozmer A – najmenej 100 mm

Rozmer B – najmenej 55 mm

Poznámky pod čiarou

1) STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.

2) STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.

3) STN EN 3-4 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia.

4) § 4 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.

5) § 5 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

6) § 6 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

7) § 7 ods. 1, 2 a 5 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

8) § 10 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

9) § 12 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

10) § 13 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

11) I. časť bod 2 písm. c) prílohy č. 1 k vyhláške č. 74/1996 Z. z.

12) STN EN 3-3 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky.

13) Príloha č. 5 k vyhláške č. 74/1996 Z. z.

14) § 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

15) § 2 vyhlášky č. 82/1996 Z. z.

16) STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.

17) Vyhláška č. 74/1996 Z. z.

18) § 16 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.

19) § 2 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.

20) STN ISO 7001 (01 8021) obrázok č. 014.

21) STN ISO 7001 (01 8021) obrázok č. 001 a obrázok č. 014.