Zákon č. 122/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Čiastka 51/2000
Platnosť od 13.04.2000
Účinnosť od 13.04.2000

122

ZÁKON

z 21. marca 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z. a zákona č. 253/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 10 ods. 7 sa slová „Orgán príslušný na vydanie rozhodnutia o privatizácii je povinný“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo a fond sú povinné“.

2. V § 10 ods. 8 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „7“.

3. V celom znení § 10 ods. 15 sa za slová „rozhodnutie o privatizácii“ vkladajú slová „alebo schválený (pôvodný) privatizačný projekt“ a za slová „môže zmeniť“ sa vkladajú slová „alebo zrušiť“ v príslušnom tvare.

4. V § 10 odsek 17 znie:

(17) Rozhodnutie o privatizácii a schválený (pôvodný) privatizačný projekt po prechode privatizovaného majetku na fond možno zmeniť alebo zrušiť len v prípadoch uvedených v § 28 ods. 5 a 6.“.

5. V § 10a ods. 5 sa slovo „privatizovaného“ nahrádza slovom „privatizačného“.

6. V § 14 ods. 1 písm. c) sa slová „prvú splátku kúpnej ceny alebo dve ďalšie splátky po sebe,“ nahrádzajú slovami „splátku kúpnej ceny“.

7. V § 19a ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Predchádzajúci písomný súhlas fondu je potrebný aj pri akciových spoločnostiach, ktorých majetkové účasti na podnikaní akciovej spoločnosti sú predmetom predaja.“.

8. V § 19a ods. 9 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „10“.

9. V § 24 ods. 8 sa vypúšťajú písmená a), b) a c). Doterajšie písmená d), e), f) a g) sa označujú ako písmená a), b), c) a d).

10. V § 24 ods. 8 písm. a) sa vypúšťajú slová „písm. b)“.

11. V § 24 odsek 9 znie:

(9) Dlhopis podľa odseku 4 môže pred dobou jeho splatnosti podľa odseku 6 nadobudnúť do vlastníctva každá fyzická osoba a právnická osoba.“.

12. V § 24 ods. 10 sa na konci prvej vety vypúšťajú slová „písm. a) a b)“ a v druhej vete slová „písm. a) a b) s výnimkou nájomcov bytov“.

13. V § 24 odsek 11 znie:

(11) Dlhopis podľa odseku 4 vrátane jeho výnosu je fond povinný splatiť osobám uvedeným v odsekoch 3 a 9, a to najneskôr do konca roka 2001.“.

14. V § 24 sa vypúšťajú odseky 12 a 13 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7g.

15. V § 28 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa piatym až ôsmym bodom, ktoré znejú:

5. na plnenie štátnych záruk za bankové úvery,

6. na financovanie splácania štátneho dlhu v priebehu rozpočtového roka,

7. na doplnenie zdrojov v systéme financovania zdravotníctva,

8. na úhradu častí záväzkov Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky,“.

16. V § 28 odseky 5 až 7 znejú:

(5) Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zrušiť vláda, ak

a) majetok fondu alebo jeho majetkové účasti na podnikaní iných právnických osôb nebolo možné privatizovať podľa rozhodnutia o privatizácii alebo podľa schváleného privatizačného projektu,

b) fond odstúpil od zmluvy (§ 14).

(6) Rozhodnutie o privatizácii alebo schválený privatizačný projekt môže zmeniť vláda, ak

a) fond nemohol alebo nenaložil s majetkom alebo majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb v plnom rozsahu podľa pôvodného rozhodnutia o privatizácii alebo schváleného privatizačného projektu,

b) nadobúdateľ privatizovaného majetku nemohol alebo nedodržal podmienky ustanovené v pôvodnom rozhodnutí o privatizácii alebo v schválenom privatizačnom projekte.

(7) Návrh na zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo návrh na zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu predkladá fond ministerstvu. Ministerstvo požiada vládu o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia o privatizácii alebo o zrušenie alebo zmenu schváleného privatizačného projektu.“.

17. § 28 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Ak vláda zruší alebo zmení rozhodnutie o privatizácii alebo zruší alebo zmení schválený privatizačný projekt, fond naloží so svojím majetkom alebo so svojimi majetkovými účasťami na podnikaní iných právnických osôb, a to spôsobom, o ktorom rozhodne prezídium na návrh výkonného výboru. Na platnosť rozhodnutia prezídia o spôsobe naloženia s majetkom alebo s majetkovými účasťami sa vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas ministerstva.“.

18. V § 46 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zákona a určí organizátora verejného trhu, ktorý bude oprávnený organizovať obchodovanie s dlhopisom fondu oprávnenými osobami a niektoré jeho povinnosti pri organizovaní obchodovania s dlhopisom fondu“.

19. Za § 47d sa vkladá § 47e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠47e

Prechodné ustanovenie

(1) Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) piateho bodu sa vzťahuje na plnenia poskytované po nadobudnutí účinnosti tohto zákona.

(2) Ustanovenie § 28 ods. 3 písm. b) ôsmeho bodu sa vzťahuje na plnenie záväzkov vzniknutých pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 92/1992 Zb., zákonom č. 264/1992 Zb., ústavným zákonom č. 541/1992 Zb., zákonom č. 544/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákonom č. 210/1997 Z. z., zákonom č. 211/1997 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákonom č. 253/1999 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.